Stationsgebouw

De fractie van de PvdA in Gilze en Rijen maakt zich ernstige zorgen over het voortbestaan van de functie die het NS-stationsgebouw in Rijen vervult voor treinreizigers.

 

Het stationsgebouw in Rijen vervult tijdens de openstellingsuren een belangrijke functie als wacht- en schuilvoorziening. Ook beschikt het over een toilet (voor abonnementshouders), wifi en enkele drank- en versnaperingsautomaten. De fractie van de PvdA is van mening dat het behoud van een goede reizigersvoorziening essentieel is voor het voortbestaan van NS station Gilze-Rijen. In dit verband leggen wij portefeuillehouder Starreveld de volgende vragen voor:

  • Is het juist dat eind maart 2016 het proefproject wordt beëindigd van NS en gemeente waarbij een externe beheerder dagelijks 4 uur zowel de functie van beheerder en gastheer vervult?

Antwoord:

Ja, NS is begin 2014 gestart met de proef Gastheerschap voor 1 jaar, later verlengd met een tweede jaar tot 1.1.2016. Op ons verzoek heeft de NS de proef nog verlengd tot 1 april om het werken met vrijwilligers een kans te geven. Als gemeente waren we natuurlijk heel blij met de start van de proef, omdat die heel goed aansloot op de gedachten uit de Toekomstvisie Spoorzone Rijen. We hebben ook zelf een actieve bijdrage aan de proef verleend door het inzetten op verbetering van de kwaliteit van de omgeving van het station, zoals onderhoud en renovatie van de groenvoorziening, opruimen zwerfafval, aanbrengen van bewegwijzering en het opnemen van de locatie in de route van de Boa.

  • Onderschrijft de wethouder dat met deze proefneming goede resultaten zijn geboekt, ook wat betreft het tegengaan van vandalisme, het opruimen van verontreinigingen bij het station, de bewaking van de fietsenstalling en de veiligheid bij het spoor?

Antwoord:

Ja, de wachtruimte is eigenlijk de ?huiskamer? van het station geworden en daarmee een soort ?boegbeeld? voor de plannen die we hebben voor de gehele spoorzone. Ook de NS heeft een flinke stijging van de tevredenheid van de reizigers kunnen vaststellen. Dagelijks lieten en laten klanten positieve berichten achter in de wachtruimte.

  • Is het juist dat de opzet van het proefproject om een rol te vervullen voor reïntegratie en werkervaring niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, met uitzondering van de tijdelijke beheerder?

Antwoord:

De NS heeft als onderdeel van de proef de wachtruimte helemaal gerenoveerd en een ?conciërge? aangesteld die enkele uren per dag aanwezig is. Om de kosten van de NS te kunnen beperken en de lokale verbondenheid te kunnen vergroten zijn we eind vorig jaar gestart met het werven van vrijwilligers, die de rol van de conciërge over zouden kunnen nemen. De proef met de vrijwilligers loopt nog. In februari heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden, waarbij de NS heeft aangegeven dater nog onvoldoende en onvoldoende professionele vrijwilligers zijn om de proef geslaagd te kunnen noemen.

  • Is het juist dat een poging van NS en de gemeente om vrijwilligers te werven om de functie van beheerder voort te zetten niet tot resultaat heeft geleid?

Antwoord:

Zie voorgaande antwoord.

  • Deelt de wethouder met ons de zorg dat door het uitblijven van een adequate beheersstructuur de huidige functie van het ruim 100 jaar oude stationsgebouw in het gedrang komt en NS voornemens is het gebouw per 1 april a.s. te sluiten?

Antwoord:

De NS heeft bij de eerste evaluatie in februari aangegeven dat bij niet slagen van de proef op 1 april wellicht overgegaan moet worden tot het afbouwen van de faciliteiten en – op termijn – wellicht zelfs tot sluiten van de wachtruimte. Wij vinden dat resultaat echter onaanvaardbaar en spannen ons in om dit alsnog te laten slagen met behulp van vrijwilligers en medewerkers via Talent to Work.

  • Deelt de wethouder tevens onze zorg dat sluiting van het stationsgebouw kan leiden tot vandalisme, vernieling en teloorgang van het gebouw?

Antwoord:

Dat is inderdaad een groot zorgpunt.

  • Kan de wethouder onze fractie informeren over het overleg dat heeft plaatsgevonden tussen de gemeente en NS over het stationsgebouw en wat de resultaten hiervan zijn?

Antwoord:

Op het moment van beantwoorden van deze vragen loopt dat overleg nog, informatie volgt dus ook nog.

  • Welke mogelijkheden ziet de gemeente om de huidige functie van het stationsgebouw ook vanaf 1 april a.s. voort te zetten en welke inzet is de gemeente bereid hiervoor te leveren, zowel organisatorisch als financieel?

Antwoord:

Zoals gezegd zijn we nog in overleg met NS. Ook bekijken we momenteel wat we als gemeente nog verder kunnen bijdragen aanvullend op de inzet van vrijwilligers. Het college zal hiertoe voor 1 april een voorstel behandelen.

  • Kan de gemeente bij NS bevorderen dat het voorzieningenniveau bij het station voor de treinreizigers wordt verbeterd, onder meer door het plaatsen van een tweede ticketautomaat en een voor alle treinreizigers toegankelijk toilet?

Antwoord:

Het huidige toilet is voor alle reizigers toegankelijk. Wij maken ons er sterk voor die faciliteit te behouden. Voor het doen van een verzoek tot het plaatsen van een tweede ticketautomaat zullen we argumenten moeten hebben.

  • Kan de wethouder toezeggen om ons op de hoogte te houden van de verdere ontwikkeling m.b.t. het stationsgebouw?

Antwoord:

Uiteraard.