16 januari 2017, om 20:30 | De Boodschap, Rijen

Extra ledenvergadering

Hierbij wordt u  uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op maandag 16 januari 2017 in de Boodschap te Rijen om 20.30 uur. Tijdens deze extra ledenvergadering besteden we aandacht aan de bestuurssamenstelling, de landelijke verkiezingen 2017 en vooral ook aan een aantal procedurele stappen die gezet moeten worden inzake de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Agenda:

 1. Agenda
 1. Opening
 1. Ingekomen stukken / Mededelingen / Nieuwsbrief-4 2016 / Vergaderschema 2017 / Ledenbestand
 1. Notulen ledenvergadering 22-11-2016
 1. Bestuurssamenstelling: Onze secretaris Jeanne van der Heijden ziet helaas niet langer kans het secretariaat op een voor haar verantwoorde manier te combineren met haar drukke baan. Ze legt haar functie dan ook noodgedwongen neer. We hopen zsm in de vacature te voorzien en roepen dan ook onze leden op zich als kandidaat voor de functie van secretaris te melden bij onze voorzitter, Lau Lavooij, e-mail: laulav@ziggo.nl – tel 0620011712
 1. Terugblik verkiezingscongres 14/15 januari 2017
 1. Campagne TK-verkiezingen 15 maart 2017 – Opzet Gilze en Rijen. Doe mee en meld je bij campagneleider Ton Hesemans (tel. 0161-223812 / 0617523483)
 1. Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 2018
 • Vaststellen draaiboek “Voorbereidingen Gemeenteraadsverkiezingen 2018”  met o.a. de werkwijze bij het opstellen van het verkiezingsprogramma, de profielschets en de ontwerp-kandidatenlijst.
 • Wel of geen ledenraadpleging bij de keuze van de lijsttrekker
 • Opstellen ontwerp-kandidatenlijst door het afdelingsbestuur zelf, of bijgestaan door een adviescommissie, of door een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie
 • Advisering fractie tzt inzake keuze kandidaat wethouder(s) en/of daarvoor een aparte selectiecommissie wordt ingesteld
 1. Woordje van de fractie
 1. Rondvraag en Sluiting