motie kinderpardon

Motie vreemd aan de orde van de dag over het kinderpardon

De raad van de gemeente Gilze en Rijen, in vergadering bijeen op 3 mei 2018,

 

Constaterende dat:

  • Kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn als geworteld mogen worden beschouwd. Zij nemen vaak al volledig deel aan onze samenleving en beschouwen ons land als hun thuis
  • Voor deze kinderen toch uitzetting dreigt, omdat het meewerkcriterium van het kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een kinderpardon kan krijgen
  • Er ook in onze gemeente kinderen zijn die in deze situatie verkeren
  • In veel gemeenten al soortgelijke moties zijn aangenomen

Overwegende dat :

  • Het uitzetten van deze gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet
  • Er ook binnen onze gemeente een brede steun is voor deze kinderen bij klasgenoten, ouders en andere direct betrokkenen om deze kinderen in Nederland te laten blijven
  • Het noodzakelijk is om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen

Verzoekt het college:

  • Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met klem te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon
  • En tegelijkertijd via de VNG druk uit te oefenen op de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om een oplossing te vinden voor deze groep kinderen

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA-fractie,
Marielle Doremalen