motie subsidie Estrellita

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake subsidie mandolineorkest Estrellita

De raad van de gemeente Gilze en Rijen, in vergadering bijeen op 3 mei 2018;

Constaterende dat:

  • het mandolineorkest Estrellita zestig jaar bestaat en dit feit onlangs is gevierd met een veelbesproken concert in samenwerking met het Melbourne mandoline orchestra uit Australië;
  • Estrellita mede door haar nationale en internationale optredens is aan te merken als cultureel paradepaardje van Gilze en Rijen;
  • Estrellita daarmee bovendien is aan te merken als toporkest en de belangrijkste ambassadeur van onze gemeente in binnen- en buitenland;
  • deze vorm van cultuur niet zonder steun van een overheid kan functioneren;

Overwegende dat :

Het in 2016 aangepaste gemeentelijke subsidiebeleid is gebaseerd op de kantelingsgedachte. Dit betekent dat een vereniging zoals Estrellita niet automatisch meer een vastgesteld subsidiebedrag krijgt. Er wordt nu ook gekeken naar de eigen financiële spankracht van een vereniging.
Voor Estrellita bekent dit evenwel dat het verhogen van lesgelden en contributies onontkoombaar is zonder dat op les- en oefenprogramma, kwaliteit of optredens ingeboet moet worden. Ook vormen van sponsoring zijn voor deze vereniging beperkt;

 

Verzoekt het college:

stappen te zetten om, evenals dit bij andere muziekgroeperingen in de gemeente het geval is, aan Estrellita een volwaardige structurele basissubsidie toe te kennen.

Partij van de Arbeid

Mariëlle Doremalen