16 september 2015

Acties van omwonenden en PvdA hebben resultaat

Bomenplan in Centrumplan Gilze wordt aangepast.

Door omwonenden, Natuur- en Landschapsvereniging Gilze-Rijen en de PvdA werd deze zomer bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de gemeente om 102 bomen te kappen voor woningbouw in het Centrumplan in Gilze. Onder deze bomen ook veel beeldbepalende en soms monumentale bomen. De PvdA stelde hierover schriftelijke vragen aan B&W. Het massale verzet heeft geleid tot herbezinning door de gemeente over het kapplan.

Commissie Ruimte wil verschuiving van de woningen.

In een memo van B&W aan de raadscommissie Ruimte wordt het bezwaar tegen de kapvergunning gegrond verklaard. De gemeente had zichzelf niet de kapvergunning mogen verstrekken omdat deze niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan. Dit plan werd in november 2014 door de gemeenteraad goedgekeurd. In het plan werd juist aangegeven dat de waardevolle groenbeplanting rond het Parkdeel van het Centrumplan zou worden gehandhaafd. Hierdoor zou een parkachtige woonwijk ontstaan in het aanwezige groen. De commissie Ruimte gaf afgelopen dinsdag aan dat een cluster waardevolle bomen in de Lange Wagenstraat moet en kan worden behouden door het verschuiven met 3 meter van het eerste woningbouwblok. Gemeente gaat in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden Wethouder Starreveld gaf in de vergadering van de commissie Ruimte ruiterlijk toe dat de omwonenden en andere belanghebbenden onvoldoende zijn geïnformeerd over het kapplan in de Lange Wagenstraat en de Aalstraat. Hierdoor voelden de omwonenden zich overvallen toen in juli in de Lange Wagenstraat de eerste bomen werden gekapt. Door wethouder Starreveld is toegezegd dat de gemeente het groenplan voor het Parkdeel van het Centrumplan opnieuw zal bezien. Omwonenden en andere belanghebbenden zoals de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze-Rijen worden hierbij betrokken. Als eerste stap hiervoor heeft de gemeente vorige week donderdag een informatieavond gehouden in De Schakel in Gilze.

PvdA is blij met toezeggingen van wethouder Starreveld


De PvdA Gilze en Rijen is blij met het besluit van het college om het groenplan opnieuw te bezien. Wij hopen dat onze inzet voor het behoud van de bomen voor een groot aantal tot het gewenste resultaat leidt.
Een groot deel van de nog te kappen bomen bevindt zich in de Aalstraat. Op dit moment blijven alle bomen in de Aalstraat nog staan, omdat daar nu nog niet begonnen wordt met de bouw van woningen. Maar tijdens de bijeenkomst afgelopen donderdagavond in De Schakel over de bomenkap gaf wethouder Starreveld aan dat de rij bomen in de Aalstraat alsnog helemaal gekapt gaat worden als er over enige tijd wel gebouwd zal worden. De PvdA hoopt dat de wethouder hier toch nog eens goed naar wil kijken. Tenslotte loopt de rij beschermingswaardige bomen helemaal door tot in de Aalstraat.

Contact

De PvdA blijft zich inzetten voor een beleid, waarin het voor iedereen fijn leven, wonen en werken is in Gilze en Rijen. De PvdA doet dat met aanspreekbare raadsleden die graag uw mening horen. En met een goed en uitgebreid programma dat u elders op deze site kunt raadplegen. Peter (06 53 25 40 02 of vonmeijenfeldt@home.nl) en Marielle (06 44 21 36 64 of ermado@live.nl) willen graag in contact blijven met de inwoners. U kunt altijd bij hen terecht!