16 november 2015

Begrotingsbehandeling afgerond

PvdA nam het initiatief voor behoud consultatiebureau in Gilze

De fractie van de PvdA nam bij de gemeentelijke begrotingsbehandeling voor 2016 het voortouw voor het behoud van het consultatiebureau in Gilze. De GGD heeft naar verluid het voornemen om het bureau per 1 januari 2018 te sluiten. Dit tast het voorzieningenniveau in Gilze echter in sterke mate aan. Het pleidooi om alles in het werk te stellen voor het behoud vond weerklank bij een grote meerderheid van de gemeenteraad.

 Begrotingsbehandeling afgerond

Afgelopen donderdag vond de afrondende begrotingsvergadering plaats, nadat eerder eind oktober een eerste vergadering werd gewijd aan de begroting voor 2016. De begroting vertoont een, door de PvdA toegejuicht, solide en positief financieel beeld voor 2016 en volgende jaren. Ook zal de kostenstijging van belastingen en tarieven voor de inwoners beperkt blijven.

Er waren in beide raadsvergaderingen lovende woorden voor burgemeester en wethouders voor de sluitende begroting en meerjarenraming. Wel werd er nog flink gediscussieerd over de wensen die door de verschillende fracties werden geuit. Dit leidde tot wisselend succes.

Steun voor inspanning om consultatiebureau in Gilze te behouden

Voor de PvdA was één van de speerpunten het behoud van het voorzieningenniveau in onze gemeente. Door de overdracht naar de gemeente van een aantal rijkstaken op het gebeid van de zorg en participatie is er dit jaar al veel veranderd. Dit is met name het geval in de zorg en de jeugdzorg. Daarnaast overweegt de GGD het huidige consultatiebureau in Gilze met ingang van 1 januari 2018 te sluiten. Een motie van de PvdA met een oproep aan het college om alles in het werk te stellen om dit te voorkomen, kreeg de steun van Kern’75, CDA en VVD. Gemeentebelang steunde de motie niet omdat, naar hun zeggen, sluiting pas over enkele jaren aan de orde is. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de al in gang zijnde besluitvorming over de sluiting.

Weinig steun voor andere voorstellen

Als tweehoofdige fractie en als oppositiepartij is het voor de PvdA doorgaans moeilijk om steun te krijgen voor voorstellen die niet door de brede coalitie van Kern’75, Gemeentebelang en CDA zijn ingediend. Gelukkig konden enkele moties worden ingetrokken doordat het college een aantal voorstellen overnam. Dit betrof onder meer het stimuleren en ondersteunen van een periodieke ontmoetingsmogelijkheid voor Altzheimerpatiënten en het inschakelen van buurtcoaches bij projecten voor wijk- en buurtbeheer.

In een motie drong de PvdA aan op een spoedige presentatie van een gemeentelijk duurzaamheidsprogramma. Dit kreeg geen steun van de andere fracties. Zij rekenen erop dat het college een toezegging hierover zal nakomen.

Met andere partijen diende de PvdA nog gezamenlijk enkele moties in met wensen voor extra inspanningen. Dit betrof onder meer het verzoek om een voorstel te doen voor een reële besparing op subsidies, onderzoek naar nieuwe vormen van openbaar vervoer, het realiseren van een veilige fietsverbinding tussen Gilze en Riel en het uitwerken van een energiebesparingsoptie voor de nog te realiseren combinatie van een nieuw zwembad en sporthal.

Minder gelukkig was de PvdA met het amendement dat de VVD indiende om voorrang te verlenen aan de reconstructie van het kruispunt Stationsstraat – Constance Gerlingstraat. De PvdA onderschrijft de noodzaak van verkeersmaatregelen op dit kruispunt, maar vreest dat deze prioriteit ten koste zal gaan van de eveneens noodzakelijke aanpassingen van het Raadhuisplein, het Anne Frankplein, de N282 en de inrichting van een 30-kilometergebied in Rijen-West.

Contact

De PvdA Gilze en Rijen hoort graag uw mening. Ook tips en ideeën zijn altijd welkom. Wij zijn er voor al onze inwoners en willen daarom met u hierover in gesprek. U kunt contact opnemen met raadslid Marielle Doremalen,  via 06-44213664 of ermado@live.nl