3 november 2014

Extra verhoging ozb niet noodzakelijk!

PvdA blijft opkomen voor goede voorzieningen en lage lasten.

Bij de algemene beschouwingen in de gemeenteraad heeft de PvdA-fractie nog eens duidelijk gemaakt dat de PvdA pal blijft staan voor haar kernpunten: sport en bewegen, goede onderwijshuisvesting, duurzaamheid en als belangrijkste dat de PvdA in Gilze en Rijen staat voor een samenleving, waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen meetelt en voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. En dat alles tegen zo laag mogelijke lasten. 

Niemand buiten de boot

PvdA fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt benadrukte dat er in de afgelopen jaren in onze gemeente veel bereikt is en veel in gang is gezet, waaraan de PvdA wezenlijk heeft bijgedragen: “Hierop wordt nu voortgeborduurd door het huidige college. Dit stellen wij op prijs.” De PvdA zal het collegebeleid echter kritisch volgen, zeker door de overheveling van rijkstaken naar de gemeente op het gebied van jeugd, WMO en participatie. Peter daarover zeer beslist: “Niemand mag hierdoor buiten de boot vallen. Dit wordt de grootste uitdaging in de komende jaren, waarbij de PvdA vooral zal opkomen voor het veiligstellen van de belangen van mensen met lagere inkomens of een uitkering.”

Lage lastendruk

Evenals het college is de PvdA ingenomen met het feit dat de lastendruk in Gilze en Rijen tot de laagste in ons land behoort. Dat is natuurlijk geen vrijbrief om de onroerend zaak belasting (ozb) extra te verhogen. Waar we echter noodzakelijke voorzieningen willen realiseren of in stand willen houden kan het nodig zijn hiervoor extra belasting te heffen. Die afweging maakt de PvdA steeds! Het voorstel van het college beoogt een extra belastingverhoging van bijna 2% terwijl er aantoonbaar structureel ruimte is om de gemeentebegroting sluitend te maken zonder die extra verhoging.

Verhoging ozb onnodig
Door goed beleid in de afgelopen 2 jaar en door het “meedenken” van de mensen die bij de gemeente aanklopten voor ondersteuning, bleek er op jaarbasis 1,1 miljoen euro minder nodig te zijn voor noodzakelijke wmo-voorzieningen. Dat is daarmee van groot belang voor het opvangen van de rijksbezuiniging, waarmee de gemeente ook voor de toekomst kan instaan voor adequate hulp aan al die mensen die terecht een beroep doen op gemeentelijke ondersteuning. De PvdA vindt het nu onterecht dat hiervan slechts 8 ton geraamd wordt aan minder uitgaven en er toch een extra belastingverhoging van 2% noodzakelijk wordt geacht voor een sluitende begroting. Hierdoor blijft 3 ton “onzichtbaar” en kan zomaar in het rekeningoverschot terechtkomen en ergens anders aan besteed worden. De PvdA wil dan ook dat in plaats van 8 ton 9 ton aan minder uitgaven wordt geraamd, waarmee die onnodige belastingverhoging van tafel kan. Financieel verantwoord en voor alle duidelijkheid het wmo-beleid en het recht van mensen op ondersteuning wordt daarmee op geen enkele wijze aangetast!

 

Informatie

Voor nadere informatie hierover, of over andere zaken kunt u altijd contact opnemen met de PvdA-fractieleden: Peter von Meijenfeldt, tel 0653254002 email: vonmeijenfeldt@home.nl en Marielle Doremalen, tel 0644213664 email: ermado@live.nl of bezoek de website www.pvdagilzerijen.nl