30 augustus 2015

Geplande kap bomen centrum Gilze op agenda commissie Ruimte

De PvdA Gilze en Rijen heeft gevraagd om de geplande kap van bomen aan de Lange Wagenstraat en Aalstraat in Gilze op de agenda te zetten van de commissie Ruimte op dinsdagavond 8 september. Inmiddels is dit onderwerp inderdaad op de agenda opgenomen.

Strijd voor het behoud van de bomen

Zoals wij vorige week al aangaven in een artikel in Het Weekblad zijn niet alleen de omwonenden, maar ook de NLGR en de PvdA Gilze en Rijen voor het behoud van zoveel mogelijk bomen in het Centrumplan in Gilze. Met name de geplande kap van de bomenrij aan de Lange Wagenstraat is daarbij een doorn in het oog. Gilze en Rijen is een groene gemeente. Daarbinnen is de kern Gilze ook voorzien van prachtige natuur, zoals bijvoorbeeld het water aan de Warande, het Mollebos en zeker ook de prachtige, statige bomenrij aan de Lange Wagenstraat. In het artikel van vorige week gaven wij aan, dat ook de CPO Ons Doel voor het behoud van de bomen was. Een van de leden ging ervan uit, dat hij namens de CPO de steun voor de omwonenden mocht uiten in hun strijd tegen de bomenkap. Dit bleek echter te berusten op een misverstand. Wat overigens niet betekent, dat CPO Ons Doel voor het kappen van de bomen is. Men heeft echter besloten, dat de vereniging zich niet in een politieke discussie wil mengen en zodoende wordt er ook geen officieel standpunt ingenomen.

Belangrijke commissievergadering

Zoals hierboven reeds vermeld, zal de geplande bomenkap rondom het centrumplan in Gilze een agendapunt zijn bij de volgende bijeenkomst van de raadscommissie Ruimte. Deze zal plaatsvinden op dinsdagavond 8 september. De PvdA zal dan aangeven waarom de bomen behouden moeten worden. Ook de overige politieke partijen kunnen dan hun licht op deze zaak laten schijnen. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis en start om 19.30 uur. De bomenkap staat vooraan op de agenda. De vergadering is openbaar en ook u kunt de commissievergadering dus bijwonen.

Contact

De PvdA blijft zich inzetten voor een beleid, waarin het voor iedereen fijn leven, wonen en werken is in Gilze en Rijen. De PvdA doet dat met aanspreekbare raadsleden die graag uw mening horen. En met een goed en uitgebreid programma dat u elders op deze site kunt raadplegen. Peter (06 53 25 40 02 of vonmeijenfeldt@home.nl) en Marielle (06 44 21 36 64 of ermado@live.nl) willen graag in contact blijven met de inwoners. U kunt altijd bij hen terecht!