26 juli 2016

Helaas geen steun van andere partijen

PvdA pleit voor extra geld voor de WMO

Tijdens de raadsvergadering van 18 juli 2016 diende de PvdA een motie in om structureel 600.000 euro te reserveren voor de WMO. Geld uit het overschot op de WMO. Geld dat oorspronkelijk vanuit rijksgelden bestemd was voor de WMO. Helaas werd de motie niet gesteund door de andere partijen.

Veel reacties

De PvdA heeft al meerdere malen een oproep geplaatst in Het Weekblad met de vraag aan de lezers om hun ervaringen inzake de WMO met ons te delen. We hebben hier veel uiteenlopende reacties op gekregen. Zo waren er mensen, die aangaven, dat de eigen bijdrage wel heel hoog was geworden en soms zelfs bijna onbetaalbaar. Ook kregen wij veel reacties met betrekking tot de huishoudelijke hulp. Hier ging het dan met name over het verminderen van het aantal uren, wat ertoe leidt, dat de huishoudelijke taken niet meer voldoende gedaan kunnen worden. Zeer recent vernamen wij ook, dat de tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor de maaltijdservice en personenalarmering is komen te vervallen.

Standpunt PvdA

Commissielid Ton Hesemans

Commissielid Ton Hesemans

Marielle Doremalen, raadslid voor de PvdA: “De PvdA vindt, dat de geboden hulp en ondersteuning vanuit de WMO voldoende moet bieden, zodat de aanvrager er weer echt mee vooruit kan. Ook mag de eigen bijdrage financieel niet teveel vragen van mensen. Als je dat wilt bereiken, kan het zijn, dat er meer hulp geboden moet worden en dat er een gemeentelijke beleidswijziging nodig is en de eigen bijdrage verlaagd wordt. Dit zal de totale kosten voor de WMO verhogen, maar dat heeft de PvdA voor goede en betaalbare hulp en ondersteuning er graag voor over”.

WMO geld 2015 over

Uit de jaarstukken van 2015 blijkt, dat er veel geld resteert op het gebied van de WMO. Zo resteert er 3 ton vanuit de WMO taken met betrekking tot huishoudelijke hulp en woningaanpassingen en ongeveer 3 ton vanuit de WMO taken met betrekking tot dagbegeleiding en dagbesteding. Er was dus verwacht, dat er 6 ton meer nodig zou zijn in totaal in 2015. Marielle Doremalen: “Dit voordeel komt deels door de wijzigingen, zoals het verminderen van de uren huishoudelijke hulp, het hoger uitvallen van de eigen bijdrage en het feit, dat mensen door de hogere kosten zorg gaan mijden. De PvdA vindt, dat dit geen goede ontwikkeling is en dat het beleid dus bijgesteld moet worden en dat er ook echt maatwerk geleverd moet worden met voldoende inleving in de situatie van de aanvrager”. Daarom leek het de PvdA ook goed en logisch om de 6 ton resterend in 2015 op de WMO in 2016 geheel te reserveren met als bestemming WMO. Helaas wordt er nu maar eenmalig 3 ton gereserveerd voor de WMO in 2016. De overige 3 ton, resterend van de WMO in 2015, gaat naar de algemene reserve.

Geen steun PvdA motie

Tijdens de raadsvergadering van 18 juli 2016 werd ook de perspectiefnota behandeld. Hieruit bleek, dat het financieel meerjarenperspectief er aanmerkelijk positiever uitziet dan eerder mocht worden verwacht en dat dit structureel meer financiële ruimte geeft. De PvdA vindt, dat de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente als eerste zouden moeten kunnen profiteren van dit financiële voordeel en diende daarom de motie in om structureel 600.000 euro te reserveren voor de WMO, die ingezet kan worden voor de verlichting van de effecten van de bezuinigingen. Helaas werd deze motie verworpen, omdat Kern’75, Gemeentebelang, CDA en VVD tegen de motie stemden.

Hoe nu verder?

In september zal er in de commissie samenleving verder gesproken worden over de eigen bijdrage. De PvdA zal zich blijven inzetten voor een betaalbare en kwalitatief goede WMO. Daarom willen wij u nogmaals vragen om uw ervaringen met betrekking tot de WMO met ons te delen.

U kunt mailen of  bellen naar:

Raadslid Marielle Doremalen – ermado@live.nl – 0644213664

Commissielid Ton Hesemans – tonhesemans@planet.nl -0617523483