27 februari 2017

Herstel fietspaden Tilburgsebaan

PvdA wil structurele oplossing

Bij de behandeling  in de gemeenteraad van het voorstel voor herstel van de fietspaden langs de Tilburgsebaan heeft de PvdA, net als de andere raadsfracties, afgelopen week aangedrongen op een structurele oplossing. De fietspaden zijn onveilig als gevolg van wortelopdruk en onoverzichtelijkheid van uitritten.

Raad kiest voor een tijdelijke oplossing

Al in 2012 was duidelijk dat de fietspaden aan weerszijden van de Tilburgsebaan in Gilze urgent om verbetering vroegen. De wortels van de  langs de weg staande laanbomen drukten op veel plaatsen het asfalt omhoog. Hierdoor ontstonden gevaarlijke situaties voor de gebruikers van de fietspaden. Een oplossing werd gevonden door het ‘afschrapen’ van het asfalt op plaatsen waar deze omhoog was gedrukt. Dit bleek echter geen afdoende maatregel. Doordat het asfalt van de fietspaden destijds op het zand is  gelegd en er geen speciale maatregelen werden getroffen voor de bomen, blijven de wortels van de bomen hun weg zoeken naar boven. In opdracht van de gemeenteraad werden door adviesbureaus verschillende mogelijkheden onderzocht om tot een structurele oplossing te komen voor de verkeersonveiligheid.Afgelopen week koos de raad voor het opnieuw overlagen van het asfalt op de fietspaden. Dit om de oneffenheid en onveiligheid voor in ieder geval enkele jaren weg te nemen.

 

Laanbomen zijn beeldbepalend maar geven overlast

De Amerikaanse Eiken langs de Tilburgsebaan vormen een laanbeplanting die een beeldbepalend aanzien heeft. Vanwege de wortelopdruk, de schade die de boomwortels veroorzaken aan rioleringen en huizen en door belemmering van het uitzicht bij de uitritten van huizen, worden de bomen als hinderlijk ervaren bij omwonenden.

Omdat het gemeentelijk bomen- en kapbeleid het behoud van de bomen voorstaat, is het niet eenvoudig gebleken om tot een structurele oplossing te komen. Een oplossing waarbij tegemoet wordt gekomen aan de wensen van gebruikers, omwonenden en om de laanstructuur te handhaven. In het raadsvoorstel was voorzien in  een compromis. De fietspaden zouden opnieuw worden voorzien van een laag asfalt, terwijl schade aan rioleringen en huizen zou worden hersteld. Een aantal bomen zou worden gerooid. Bovendien zou op een proefvak van 100 meter een experiment worden uitgevoerd met speciale bekisting. Hierdoor kunnen de boomwortels beter worden geleid zodat deze het fietspad niet opnieuw gaan opdrukken.

PvdA stond achter het raadsvoorstel

Het raadsvoorstel waarin de experimentele proef met de bekisting was opgenomen, kreeg de steun van de PvdA fractie. De fractie zag in deze proefneming een noodzakelijke aanzet voor de structurele verbetering van de fietsverbinding. Door de fracties van Kern75, CDA en VVD werd dit echter niet geaccepteerd. De proefneming achten zij overbodig en onnodig kostenverhogend. Beide argumenten werden niet onderbouwd. Het college weerlegde deze echter niet.

De PvdA kon niet instemmen met het ingediende amendement en wilde het collegevoorstel handhaven. De fractie stemt in met de uitvoering, maar blijft zich hard maken voor een structureel herstel van de fietspaden.

Informatie en contact

Voor meer informatie hierover, of voor verdere suggesties kunt u altijd contact opnemen met de PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664.