Hoop op snelle start nieuwbouw De Wildschut PvdA voor tijdelijke uitbreiding De Vijf Eiken

19 november 2017

In de raadsvergadering van 13 november stonden de kredietverlening voor de tijdelijke uitbreiding van basisschool De Vijf Eiken en de nieuwbouw van basisschool De Wildschut op het programma.

De Vijf Eiken
De Vijf Eiken is sterk gegroeid in leerlingenaantal. Daarom vroeg De Vijf Eiken om uitbreiding. De PvdA ging in gesprek met directie en ouders. PvdA-raadslid Marielle Doremalen: “Het werd duidelijk dat er ook bij ouders een duidelijke wens lag om alle leerlingen op één locatie onderwijs te kunnen bieden. Daarom heeft de PvdA aangegeven voor tijdelijke uitbreiding te zijn”.
In de raadsvergadering van 13 november stelde het college voor het geld voor de tijdelijke uitbreiding pas beschikbaar te stellen, als er afspraken gemaakt zijn tussen de schoolbesturen in onze gemeente over het (mede-)gebruik van leegstaande lokalen.
Afspraken
Marielle Doremalen: “Ook de PvdA is voor dergelijke afspraken. De groei van een school kan niet altijd leiden tot uitbreiding van het schoolgebouw. Dat kost zakken vol geld. Maar ik vind niet dat je het maken van deze afspraken als voorwaarde mag stellen voor het verlenen van het krediet aan De Vijf Eiken. Je mag ouders en leerlingen niet langer laten wachten”. Daarom diende de PvdA samen met alle andere partijen een amendement in dat het krediet zonder voorwaarden verleent, maar dat aangeeft dat toekomstige uitbreidingsvragen van scholen pas in behandeling worden genomen, als er goede afspraken tussen de schoolbesturen zijn. De Vijf Eiken kan in ieder geval direct starten met de tijdelijke uitbreiding.
De Wildschut
Ook werd er tijdens de raadsvergadering gesproken over De Wildschut. Toen renovatie geen goede oplossing bleek, was de PvdA van het begin af aan voorstander van nieuwbouw. Helaas liep dit vertraging op en loopt er nu een onteigeningsprocedure. Naar nu blijkt dient deze zaak bij de Raad van State op 11 januari 2018. Unaniem werd ingestemd met het verlenen van het uitvoeringskrediet. De PvdA hoopt dat er op korte termijn gestart kan worden met de nieuwbouw.