31 december 2015

Hopen dat de contributies niet te veel stijgen

PvdA maakt zich zorgen over de gevolgen van het nieuwe subsidiebeleid

Op maandag 21 december 2015 stond de nieuwe subsidieverordening op de agenda van de raadsvergadering. Deze verordening is een globaal, richtinggevend document, dat door het college verder uitgewerkt wordt in beleidsregels. De PvdA onderschrijft de kantelingsgedachte, waarop de nieuwe verordening gebaseerd is en stemde dan ook wel in met de verordening, maar niet zonder de nodige zorgen te uiten over de mogelijke gevolgen voor de verenigingen. Ook diende de PvdA een motie in om de jeugdsubsidies in ieder geval tot 1 januari 2017 te behouden.

Bezuinigingen zijn niet noodzakelijk

In eerste instantie hoorde bij het nieuwe subsidiebeleid ook een forse bezuinigingsopdracht, die in het verleden opgelegd was. Maar de financiële situatie van onze gemeente is nu beter dan eerder verwacht. Daarom is inmiddels al vastgesteld, dat die bezuinigingsopdracht nu niet gehaald hoeft te worden.

Toch leidt het nieuwe subsidiebeleid ertoe, dat enkele bestaande subsidies nu vervallen. Subsidies worden niet langer verleend aan verenigingen an sich, maar op basis van hun sociaal-maatschappelijke relevantie. Sommige verenigingen lijken zo een ‘veilige’ status te krijgen op grond van hun maatschappelijke relevantie, maar andere horen daar niet toe.

Verder kan iedere vereniging subsidie aanvragen voor activiteiten, gericht op specifieke doelgroepen. Dit omdat er van verenigingen ook verwacht wordt, dat zij zich op een of andere manier gaan inzetten binnen het Sociaal Domein als ondersteuner voor onze zwakkere inwoners.

Veel onduidelijkheid bij verenigingen

Er blijkt nog veel onduidelijkheid te zijn bij de diverse verenigingen. De meeste verenigingen vrezen het nieuwe beleid en onder andere muziekverenigingen zijn bang er fors op achteruit te gaan. Enkele verenigingen zien geen andere mogelijkheid dan een forse verhoging van de contributie. De PvdA wil dat alles op alles gezet wordt om onevenredige contributieverhogingen te voorkomen. Het lidmaatschap van een vereniging moet voor iedereen betaalbaar blijven, zodat alle inwoners van onze gemeente ook echt kunnen participeren.

Naar de mening van de PvdA is er onvoldoende draagvlak bij de verenigingen gecreëerd, ondanks voorlichtingbijeenkomsten en gesprekken. De PvdA had dan ook liever gezien, dat er eerst voldoende draagvlak bij de verenigingen gecreëerd was. Raadslid Marielle Doremalen riep wethouder Zwarts op nu alsnog zo snel mogelijk te gaan zorgen voor voldoende draagvlak.

Het wegvallen van de jeugdsubsidie

In het oude subsidiestelsel konden verenigingen aanspraak maken op een subsidie van 12,50 euro per jeugdlid per jaar. Deze subsidie wordt gebruikt voor een kwalitatief goede opleiding van de jeugdleden. Deze jeugdsubsidie komt in het nieuwe stelsel te vervallen. Wethouder Zwarts gaf aan, dat dit verlies mogelijk door verenigingen opgevangen kan worden door nieuwe subsidies aan te vragen. Maar het is nog zeer onduidelijk in hoeverre dat de diverse verenigingen gaat lukken.

De PvdA vreest dan ook, dat veel verenigingen er op achteruit gaan door het wegvallen van de jeugdsubsidie en diende daarom een motie in tijdens de raadsvergadering van 21 december 2015 om de jeugdsubsidie tot 1 januari 2017 te laten doorlopen. Op die manier wordt het duidelijker in hoeverre de jeugdsubsidie door de diverse verenigingen geheel of gedeeltelijk vervangen kan worden door andere subsidies en is er meer tijd om voldoende draagvlak bij de verenigingen te creëren. Deze motie werd echter door geen enkele andere partij ondersteund en werd verworpen.