Inbreng PvdA fractie bij algemene beschouwingen; tweede termijn begrotingsbehandeling 2018 op 30 oktober 2017

3 november 2017

Algemeen

Onze fractie dankt het college en de ambtelijke organisatie nogmaals voor de aangereikte stukken voor de begroting 2018 en 2e turap 2017 en tevens voor de antwoorden die zijn gegeven op de door ons gestelde vragen.

De PvdA spreekt ook haar dank en erkentelijkheid uit over de resultaten die het college in 2017 bereikte, zoals deze zijn genoemd in de aanbiedingsbrief. Over enkele van de genoemde projecten zijn wij minder optimistisch dan het college over het eindresultaat, en met name over de termijn van realisatie. Maar daarover straks meer. Positief is onze fractie ook over de financiële situatie en het meerjarenperspectief.

Het is het laatste halfjaar van dit zittende college en wij kijken al met spanning uit naar de komende raadsverkiezing en de nieuwe coalitie die het op gaat leveren.

 

De uitvoering van een aantal grote projecten en kapitaalintensieve investeringen zoals de centrumplannen in Gilze en Rijen en de spoorzone zijn afhankelijk van de medewerking van derden. Vooral de voortgang van alle voorzieningen voor de spoorzone kan worden beïnvloed door de voorstellen die Tilburg en Breda hebben opgenomen in hun recent afgesloten samenwerkinsgconvenant. Wij vragen van het college om alles in het werk te stellen dat deze samenwerking een positief effect heeft op onze gemeentelijke ambities met de spoorzone en niet gaan leiden tot vertraging van de uitvoering.

 

De beantwoording door het college van onze vragen is ook dit jaar op veel punten weer heel globaal gebleven. Wij gaven vorig jaar al aan dat relatief veel budget werd geraamd in de begroting voor extern onderzoek. Wij hebben graag meer inzicht van het college in het totaalbudget voor externe onderzoeken en planstudies in de begroting 2018, ook voor zover deze als maatwerk worden uitgevoerd binnen de ABG organisatie.

Onze fractie zal in deze 2e termijn op een aantal onderdelen van het beleid ingaan. En zal daarbij een vijftal moties indienen.  Achtereenvolgens besteden wij aandacht aan;

  • armoedebeleid en WMO in het sociale domein;
  • binnen- en buitensportvoorzieningen;
  • woningbouw en huisvesting;
  • veiligheid en verkeersveiligheid;
  • verkeer en vervoer;
  • duurzaamheid;

De PvdA vindt dat er een goed armoedebeleid moet zijn in Gilze en Rijen met speciale aandacht voor kinderen, waarvoor met name de Klijnsmagelden ingezet kunnen worden.

De PvdA komt dan ook met twee initiatieven in de vorm van twee moties. Het eerste initiatief gaat over het invoeren van een kinderkortingspas in onze gemeente. Met deze pas kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen het hele jaar door korting krijgen op verschillende activiteiten in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld bij de zwembaden, culturele centra en speelboerderijen. Kinderen moeten immers volledig mee kunnen doen, juist ook in Gilze en Rijen zelf. Wij kiezen voor een inkomensgrens van 130 procent van het sociaal minimum. Dan bereik je ook een groep kinderen die nu voor geen enkele regeling in aanmerking komt, maar zeker ook een steuntje in de rug verdienen.

Daarnaast heeft de PvdA gekeken hoe het mogelijk is om meer kinderen te bereiken. Stichting Leergeld is in onze gemeente al actief. Ouders moeten zich zelf aanmelden en vervolgens volgt er een traject met gesprekken. Sommige ouders nemen die stap niet om zich aan te melden, bijvoorbeeld uit schaamte. Daarnaast zitten sommige gezinnen niet te wachten op uitvoerige gesprekken. Toch hebben ook deze kinderen er recht op om mee te kunnen doen en lid te kunnen worden van een culturele of sportvereniging.

Om ook deze kinderen te kunnen helpen vraagt de PvdA het college in een tweede motie om onze gemeente aan te laten sluiten bij het regionale Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds. Deze fondsen zetten een netwerk aan intermediairs op binnen de culturele verenigingen en sportverenigingen in Gilze en Rijen. Mensen van de verenigingen worden zo de ogen en oren van onze gemeente waar het gaat om het signaleren van kinderarmoede, bijvoorbeeld als een kind zonder duidelijke reden wil stoppen bij een vereniging of in oude of versleten sportkleding komt. Navraag bij ouders kan dan een armoedeprobleem aan het licht brengen. Bovendien werken deze fondsen laagdrempelig. Alleen de intermediair, dus  de medewerker van de vereniging, bespreekt dan met de ouders/verzorgers de  thuissituatie. Vervolgens hoeven ouders geen actie meer te ondernemen, maar kan de intermediair de aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds of het Jeugdsportfonds. Dit zorgt er dus voor dat er meer kinderen in armoede in onze gemeente bereikt worden.

In ons huidige armoedebeleid wordt er een grens van 110 procent van het sociaal minimum gehanteerd om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. Via een derde motie zal de PvdA vragen om deze grens te verhogen naar 120 procent van het sociaal minimum, zoals in veel gemeenten gehanteerd wordt. Zo bereik je ook werkenden, die bijvoorbeeld voor een laag loon werken of als ZZPer actief zijn. Op deze manier loont het ook om te gaan werken en voorkom je een armoedeval op het moment dat iemand een baan accepteert.

Op het gebied van de WMO vragen wij nogmaals extra aandacht voor het zo actief mogelijk aanbieden van de onafhankelijk cliëntondersteuner. Veel mensen overschatten wat ze nog kunnen en een cliëntondersteuner kan ervoor zorgen dat er een reëel beeld ontstaat. Verder vindt onze partij, dat slechts één keukentafelgesprek vaak niet voldoende is en er dan behoefte is aan vervolggesprekken die zouden moeten plaats vinden om de situatie en de benodigde voorzieningen goed in kaart te brengen.

Verheugd is onze fractie dat ons initiatief voor behoud van het consultatiebureau in Gilze raadsbrede ondersteuning verkreeg evenals van het college en dat het behoud nu voor tenminste 5 jaar is verzekerd.

In het recent afgesloten regeerakkoord is een bezuiniging opgenomen op de wijkverpleegkundige zorg van 100 miljoen euro. Terwijl juist de wijkverpleegkundige zorg een essentieel anker vormt in de geneeskundige begeleiding na de kanteling. De PvdA vindt dit een verkeerde stap van het nieuwe kabinet. Wij vragen daarom aan het college aan de raad inzicht te geven in het effect van de bezuiniging voor onze inwoners, met name voor onze kwetsbare inwoners. En is het college bereid om namens de raad te protesteren tegen deze ondoordachte bezuiniging?

Voor wat betreft de binnensportaccommodaties is de PvdA verheugd dat begin volgend jaar het nieuwe zwembad en de extra grote sporthal aan Den Butter gerealiseerd zullen worden. In Rijen zal verder op de plaats van de Margriethal een extra grote sportzaal gerealiseerd worden, zodat de sportverenigingen ook daar optimaal gebruik van kunnen maken. Voor wat betreft Gilze is de PvdA conform de wensen van de verenigingen voor een renovatie van sporthal Achter de Tuintjes. Onze partij maakt hier graag een renovatie+ van, waarbij een belangrijke wens van de verenigingen gerealiseerd kan worden, namelijk zicht vanuit de kantine op de sporthal.

Wij hopen dat het overleg met de buitensportverenigingen op sportpark Vijf Eiken nog dit jaar wordt afgesloten met een overeenkomst en oplossing voor verduurzaming van de sportvoorzieningen. Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoedbezit heeft gelukkig al de aandacht, maar moet naar ons mening met grote voortvarendheid verder worden uitgewerkt. Dit geldt zeker voor de sportaccommodaties vanwege de hoogte van de energiekosten en het wegvallen van de rijkssubsidie hierbij.

De woningbouw in Gilze en Rijen blijft achter bij de ambities die  de provincie op dit punt heeft. Dit geldt eveneens voor de differentiatie naar typen koop- en huurwoningen. Onze fractie zal de realisatie van meer goedkope huur- en koopwoningen blijven bepleiten. Zijn er geen doeltreffende stimuleringsmaatregelen mogelijk naast degene die nu al worden geboden zoals CPO projecten? Onze fractie denkt hierbij aan goedkopen experimentele bouw zoals wij en ook ander fractie vorig jaar bepleit hebben. Denk hierbij aan zogenaamde Tiny huizen, waaraan ook in Alphen-Chaam en Tilburg wordt gedacht.

De implementatie van de Omgevingswet wordt een flinke opgave voor de gemeente. Onze fractie ziet met belangstelling het toegezegde Plan van Aanpak tegemoet. Wij hopen dat de experimentele Fieldlab aanpak voor het bestemmingsplan Molenschot de beoogde vruchten gaat afwerpen.

Op het gebied van veiligheid en verkeersveiligheid dringen wij erop aan dat het college de verkeerscommissie per direct weer nieuw leven inblaast. In de laatstgehouden commissie Ruimte is verschil van mening aan het licht gekomen tussen de wethouder en onze fractie over adviezen van politie en VVN m.b.t. het Raadhuisplein. Dit raakt de essentie van de onderbouwing van het voorstel voor herinrichting. Een schriftelijk advies van de verkeerscommissie is bij dergelijke ingrijpende verkeersmaatregelen absoluut vereist.

De PvdA wil meer aandacht voor verkeersmaatregelen in woonstraten. Om die reden dienen wij samen met Kern’75 een motie in met het voorstel voor instelling in 2018 van een 30 km zone in Hulten. En steunen wij inhoudelijk de wens van VVD en CDA om dit eveneens te realiseren, maar dan in 2019, in Rijen Noordwest. Discussiepunt hierbij is voor ons nog de wijze hoe dit laatste begrotingstechnisch moet doorwerken in het investeringsplan wegen.

Met Kern’75 dienen wij een amendement in voor onderzoek naar de verkeersontsluiting van Gilze Zuidwest en Gilze Zuid.

In een motie hebben wij vorig jaar gevraagd om inspanning voor begeleidende verkeersmaatregelen bij de uitvoering van de N282. Wij hebben begrepen dat inmiddels daadwerkelijk is besloten om ook Rijksweg 58 tussen Tilburg en Breda te voorzien van 3e rijstroken. Is deze informatie juist?

Wij hopen dat wethouder Starreveld op 6 november ons al meer zekerheid kan geven over het al dan niet behouden van de huidige functie van het stationsgebouw.

Kern’75 heeft gevraagd hoe wij erover denken om vrijvallende middelen van het budget voor aanpak van overlastgevende gezinnen in te zetten voor verdere aanpak van overlast op openbare plekken. Uiteraard steunen wij dit voorstel.

Op het terrein van verkeer en vervoer willen wij, mede in het licht van de desbetreffende adviezen van politie en VVN er nogmaals voor pleiten om voor het Raadhuisplein voor het komende jaar met behulp van eenvoudige voorzieningen en maatregelen een experiment uit te voeren met éénrichtingsverkeer, waarbij tevens de fietsers voorrang houden. Dit is ook de uitdrukkelijke wens van inwoners van onze gemeente, omwonenden en winkeliers van het Raadhuisplein. Wij zullen hierop verder ingaan in de komende commissie Ruimte bij de behandeling van dit onderwerp.

Bij herhaling hebben wij het college gevraagd om een oplossing voor de openbaar vervoerverbinding met Gilze na het wegvallen van buslijn 131 op de zaterdagen en zondagen. Nog steeds is hiervoor geen concreet voorstel gekomen van het college. Om die reden dient de PvdA nogmaals een motie in.

Het Luchthavenbesluit voor vliegbasis blijft een zorgenpunt voor onze fractie. Wij vragen het college om druk uit te blijven oefenen op zowel de leiding van de vliegbasis, de minister en het ministerie om snel duidelijkheid te geven en de procedure daadwerkelijk te starten.

Duurzaamheid is een belangrijk beleidsonderwerp voor de PvdA.  Naar aanleiding van de beantwoording door het college vraagt onze fractie wat het te verwachten concrete resultaat is voor onze gemeente van de regionale afspraken die in de Nul op de meter deal en de deal ‘Op weg naar energie neutrale woningen in Hart van Brabant’ zijn vastgelegd. Zijn hierover ook uitvoeringsafspraken gemaakt met de woningcoöperaties en projectontwikkelaars?

Wat het groenbeleid van de gemeente betreft hebben wij bij herhaling onze teleurstelling uitgesproken over het uitblijven van voldoende herplantingen. De noodzaak van groen en het behoud van bomen is onomstreden. Steeds duidelijker wordt het belang hiervan o.m. voor het bestrijden van hittestress en het behoud van insecten en vogels. Wereldwijd staan de signalen op rood. Wij verwachten daarom dat het toegezegde bomenbeleid met grote voortvarendheid wordt uitgewerkt, evenals de inspanningen voor meer kwaliteitsgroen in onze gemeente.

Tot slot wil onze fractie de burgemeester succes wensen met mogelijke activiteiten rond 100 jaar Kiesrecht. Daarin ligt immers de legitimering van al onze bestuurlijke en politieke inspanningen.