25 november 2014

Meer veiligheid in en om de woning

PvdA motie “Stimulering veiligheidsinitiatieven” ondersteund door VVD en GB, redt het niet

Bij de behandeling van de begroting 2015 op 6 november jl. in de gemeenteraad steunden drie fracties een motie die pleitte voor meer initiatieven voor de preventie tegen woninginbraken in onze gemeente. De motie haakte in op de grote belangstelling van onze inwoners voor inbraakpreventie zoals op informatiebijeenkomsten bleek.

Woninginbraken zijn belangrijk veiligheidsrisico

Voor veel inwoners in onze gemeente zijn de regelmatig plaatsvindende woninginbraken een grote bron van zorg. Dit bleek wel afgelopen jaar tijdens de druk bezochte informatieavonden die op verschillende plaatsen in de gemeente werden gehouden. Het treffen van preventieve maatregelen in en om woningen had volop belangstelling. Aan hang- en sluitwerk van deuren en ramen kan veel worden verbeterd. Verlichting en eventueel het plaatsen van camera’s heeft ook een preventieve werking. Maar ook het vormen van zogenaamde buurtapp-groepen en buurtpreventieteams kan snel handelen door de politie in onveilige situaties bevorderen.

Samen met politie en woningstichting

De fractie van de PvdA diende op 6 november een motie in bij de begrotingsbehandeling, mede ondertekend door de VVD. Deze motie voorzag in het verzoek aan het college om in overleg met politie en woningstichting initiatieven te ontplooien voor het vergroten van de preventie tegen woninginbraken. Dit door het stimuleren en ondersteunen van initiatieven op buurtniveau. Beide oppositiepartijen zagen in de gemeentebegroting wel initiatieven voor het bestrijden van overlast, maar minder initiatieven voor een veilige woon- en leefomgeving. Coalitiepartij Gemeentebelang steunde het pleidooi van de PvdA en VVD. De fracties van Kern75 en CDA meenden echter dat de gemeente al voldoende deed en stemden tegen de motie. Dit ondanks het warme pleidooi van burgemeester Jan Boelhouwer om de motie te steunen. Hij zei hierin een belangrijke ondersteuning te zien voor de inspanningen van de gemeente.

Informatie

Heeft u vragen aan de PvdA, bijvoorbeeld over veiligheid in de woonomgeving in onze gemeente? Neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA, de partij die opkomt voor het welzijn van alle inwoners in Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten!

Fractie PvdA: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664 of bezoek onze website: www.gilzerijen.pvda.nl