nieuwsbrief – 2 juli 2018

Door Lau Lavooij op 19 juli 2018

Beste leden en belangstellenden,

Graag informeren wij u over relevante punten via onze Nieuwsbrief. We hopen u op deze wijze enkele keren per jaar op de hoogte te stellen van hetgeen er in de afdeling Gilze en Rijen “leeft” en de wijze waarop ons bestuur en onze fractie- en commissieleden aan de weg timmeren.

In deze tweede Nieuwsbrief van 2018 aandacht voor de eerste maanden van de nieuwe bestuursperiode 2018-2022 met opnieuw Kern’75-Gemeentebelang-CDA aan het roer en de wijze waarop onze fractie zich in de oppositie roert. En niet te vergeten onze steunfractie met leden die zich zichtbaar betrokken inzetten en actief meedenken.

Als afdeling gaan we ons het komende half jaar ook voorbereiden op de verkiezingen die in 2019 op woensdag 20 maart plaatsvinden voor Provinciale Staten en het Waterschap en voor de Europese parlementsverkiezingen op donderdag 23 mei.

Met de behandeling in de gemeenteraad van de Perspectiefnota net achter de rug staat echter eerst de zomervakantie voor de deur. Een welverdiende zomervakantie voor onze fractie- en steunfractieleden, want het waren zonder meer zeer drukke maanden.

Daarna gaan we weer volop aan de slag, maar is er ook tijd voor ‘ledenbinding’ met een gezellig samenzijn op zondag 23 september met een fietstochtje en aansluitend een smakelijke barbecue.

 

‘Valse’ start coalitie

Er is al veel over gezegd en geschreven, maar de totstandkoming van een nieuwe coalitie na de verkiezingen van 21 maart jl. verdiende niet echt de schoonheidsprijs. Onze fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt bestempelde het als ‘achterkamertjespolitiek’ en dat ‘de wens vande drie wethouders hun baan te behouden alles zalig makend is geweest, gesteund door de macht van het getal’.

Opmerkelijk was natuurlijk dat al direct na de verkiezingsuitslag het CDA met Rolph Dols met 4 zetels een ‘kongsi’ sloot met Gemeentebelang van Ariane Zwarts met 5 zetels en daarmee het initiatief (en het veiligstellen van de wethouderszetel) tot het vormen van een coalitie naar zich toe trokken. Kern’75 als grootste partij (meeste stemmen) kreeg daarmee het nakijken. Overigens niet voor de beoogde wethouderszetel voor Aletta van der Veen, maar wel voor de portefeuilleverdeling….

 

Exit wethouder Willem Starreveld

De VVD reageerde verongelijkt en zag zich als ‘winnaar’ van de verkiezingen (van 2 naar 3 zetels) daarmee de kans ontnomen om coalitiepartner te worden. Bijvoorbeeld een coalitie zonder het CDA, maar dat was buiten de waard (Rolph) gerekend… Overigens een veel ergere ‘slechte film’ was toch wel de wijze waarop door Kern’75 wethouder Willem Starreveld werd afgeserveerd. Op zijn kenmerkende openhartige wijze gooide hij via facebook na de verkiezingen de knuppel in het hoenderhok door een B&W besluit van voor de verkiezingen over het Centrumplan Gilze naar buiten te brengen, waaruit bleek dat Rolph, Ariane en Aletta tegen de start van het centrumdeel hadden gestemd. Wat dit voor effect op de verkiezingsuitslag zou hebben gehad als hij dit voor de verkiezingen naar buiten zou hebben gebracht laat zich raden.

Nadat Willem eerder al geen plaats meer gegund was op de kandidatenlijst van Kern’75, werd hij in de laatste raadsvergadering van de oude raad op maandag 26 maart jl. en welgeteld 4 dagen voor het formele eind van zijn wethouderschap ‘bedankt’ voor zijn inzet voor de gemeenschap met een motie van wantrouwen ingediend door zijn ‘collega’s’ van het CDA en Gemeentebelang, waarmee ook de drie uit Gilze afkomstige raadsleden van zijn eigen fractie Kern’75 (4 Kern’75 fractieleden uit Molenschot en Rijen stemden tegen) meenden te moeten instemmen. Als klap op de vuurpijl werd in de haast door deze partijen ook nog een voorstel in elkaar geflanst waarin wethouder Starreveld formeel werd ontslagen. Een gotspe!

 

Welkom Willem Starreveld

Zelfs een fatsoenlijk gemeentelijk afscheid na 12 jaar wethouderschap werd Willem niet gegund door zijn ‘collega’s’. Hoe ‘klein’ kun je zijn. Het zou Willem niet zijn als hij zich daardoor uit het veld liet slaan. Met de alleszeggende kop in BN De Stem van 15 mei jl., “Starreveld bouwt zijn eigen feestje” kondigde hij monter zijn eigen afscheidsreceptie aan. En het werd een drukbezocht afscheid waarop burgemeester Jan Boelhouwer hem waardig en met humor dankzegde voor zijn grote inzet voor de samenleving. Willem zelf stak in zijn afscheidsspeech ook hier niet onder stoelen of banken dat hij zijn uitgenodigde collega’s ‘pijnlijk’ miste.

Strijdbaar eindigde hij zijn dankwoord met de woorden, “maar ze zijn nog niet van mij af, ik ben lid geworden van de PvdA”! Vanouds als landelijk stemmer op de PvdA is Willem alsnog ‘thuisgekomen’.

Willem, van harte welkom!

 

Drukke start

De eerste maanden na de verkiezingen is het gewoonlijk een drukke tijd. Natuurlijk begint zo’n nieuwe bestuurlijke periode met de coalitieonderhandelingen. Maar die hadden, zoals geschetst, niet veel om het lijf.

De kaarten waren (vooraf) geschud en het wachten was alleen nog op de benoeming en installatie van de ‘nieuwe’ wethouders en presentatie van het coalitieprogramma, beide in de raad van 3 mei jl.

Ondertussen waren ook onze fractieleden, daarbij prima ondersteund door de leden van de steunfractie al heel druk aan de slag. Zo werd het coalitieprogramma 2018-2022 kritisch becommentarieerd, de jaarrekening 2017 tegen het licht gehouden en bood de perspectiefnota 2019 de gelegenheid om de speerpunten van de PvdA extra te benadrukken. “Gewone” punten op de agenda van de diverse raadsvergaderingen waren er natuurlijk ook, waarvan sommige heel veel tijd en aandacht vergden, zoals de Voorkeursvariant voor de Spoorzone met de “auto-te-gast-tunnel”, de aanleg van een Snelfietsroute tussen Breda en Tilburg via Rijen en de maatregelen waaronder de tarieven voor invoering van de Ondergrondse Afvalcontainers.

Dat leverde allemaal ook de nodige Amendementen en Moties op van de PvdA of mede-ingediend door de PvdA. Deze gingen o.a. over: Het Kinderpardon, Klimaatstroom-Zuid, Mandolineorkest Estrellita, het Coalitieakkoord, Automaatje, Fietsveiligheid Raadhuisplein, Afvaltarieven appartementen en het Fonds Sociaal Domein. Ook in de zin van schriftelijke vragen hebben onze mensen niet stil gezeten en werden naast de vragen over de rekening 2017 en de perspectiefnota 2019 schriftelijke vragen ingediend over het tot stand komen van het voorkeursalternatief voor de Spoorzone, het reilen en zeilen van het Natuurpodium en de wateroverlast van de Vijf Eikenschool.

Daarnaast de diverse bijeenkomsten regionaal en gemeentelijk waarop van belang zijnde onderwerpen worden toegelicht; de bewonersavonden over o.a. de Spoorzone en met de mensen van rond het spoor zelf; de contacten en aanbieding van de petitie over het Luchthavenbesluit aan de Tweede Kamercommissie voor Defensie; de contacten met individuele burgers, enz. enz. en je kunt je voorstellen dat het voor onze fractieleden en ondersteuners aanpoten was deze maanden.

 

PvdA in de media

Weekblad, website, facebook, twitter

Al die activiteiten monden gewoontegetrouw ook uit in artikelen in het Weekblad en komen ook via onze website en social media verder naar buiten. Bij de voorbereiding van vergaderingen van de raad en de commissies worden onderwerpen voor artikelen als vanzelf ‘geboren’. Zo werden in de afgelopen maanden artikelen gewijd aan het Kinderpardon, de valse start van de Coalitie, fietsveiligheid Raadhuisplein, het Schoolzwemmen, de aansluiting bij het Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds, een betere subsidie voor Estrellita en onze hoofdpunten uit de bijdrage aan de Perspectiefnota 2019.

Regelmatig bericht ook BN DeStem over de politieke stellingnames in de raad en in de commissies, waaruit ook blijkt dat onze inbreng zeker niet onopgemerkt blijft.

‘Terwijl de winkel open is, wordt er ook verbouwd’ en proberen onze webmaster Derk Tabor, vanuit het bestuur bijgestaan door René Drogt, de website op te poetsen en zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken. Suggesties daarbij voor verbetering zijn altijd welkom!

Kijk maar eens op de website https://pvda.gilzerijen.nl, waarop ook onze columnist ‘Driekus’ actief is.

De artikelen bieden prima inzicht in de argumenten en beweegredenen van onze PvdA standpunten. Prima ook om onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen. En daar lenen de social media, zoals facebook en twitter zich uitstekend voor. We zien dan ook graag dat deze zoveel mogelijk ‘geliket’ en ‘gedeeld’ worden en dat geldt ook voor de landelijke standpunten die je als lid regelmatig via de mail krijgt toegestuurd. Doen!

 

Nieuwe leden welkom

Door de goede bijdragen van onze (steun)fractieleden naar buiten te brengen proberen we natuurlijk ook onze achterban te vergroten. En dat gaat niet vanzelf. Daaraan moeten we werken en onlangs hebben we daarover in de bestuursvergadering afspraken gemaakt. In de ledenvergadering hadden René Drogt en Stijn van der Heijden zich al eerder gemeld en zij zullen als werkgroep de ledenwerving oppakken. We zijn benieuwd naar hun voorstellen en wensen hen bij voorbaat veel succes.

Ondertussen hoeft u niet stil te zitten. Kijk eens om u heen, in uw eigen familie- en kennissenkring, of in de vereniging waarvan u lid bent. Vanaf 2 euro per maand kan men al lid worden en meepraten en meebeslissen en gestalte geven aan sociaaldemocratische doelstellingen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

Zie ook www.pvda.nl/wordlid of bel een van ons (zie onder “meedoen”) en wij helpen u verder.

EEN NIEUW LID PER LID EN WE VERDUBBELEN ONS LEDENAANTAL!

 

Oproep kandidaten Provinciale Staten en Waterschap

Op 9 juli jl. werden al onze leden per e-mail in kennis gesteld van de mogelijkheid om zich te melden als kandidaat voor het lidmaatschap van Provinciale Staten van Noord-Brabant, of voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van het Waterschap (in ons geval het Waterschap Brabantse Delta). Voor beide organen vinden de verkiezingen tegelijkertijd plaats op woensdag 20 maart 2019.

Kijk op de website https://brabant.pvda.nl/ waar je alle informatie over de kandidaatstelling kunt lezen.

Je sollicitatie moet uiterlijk binnen zijn op 6 september om 12.00 uur. 

Het bestuur van de afdeling Gilze en Rijen stelt het op prijs van een eventuele kandidatuur van een van onze leden door de kandidaat op de hoogte te worden gesteld. Natuurlijk zorgen wij in de verkiezingstijd voor een campagne waarin onze PvdA kandidaten worden gepromoot.

De verkiezingen voor de respectievelijke lijsttrekkers waarvoor ook alle leden zich als kandidaat konden melden, hebben inmiddels plaatsgevonden op 30 juni jl. Voor Provinciale Staten is Stijn Smeulders uit Helmond voor de 2emaal onze lijsttrekker en voor het Waterschap Brabantse Delta is dat voor de 1emaal Han Verbeem uit Bergen op Zoom geworden.

 

Fietstochtje met barbecue

De laatste jaren hebben we de goede gewoonte om gezellig met elkaar op stap te gaan. Daartoe hebben we al enkele keren gekozen voor een sportieve fietstocht van ca 30km door het mooie buitengebied van Gilze en Rijen en van onze buren. Jeanne en Kees van der Heijden staan weer garant voor een ‘groene’ fietstocht met onderweg wat ‘lekkers uit de fietstas’.

Na afloop zijn we weer te gast voor een smakelijke barbecue in de tuin van Ton Hesemans.

Natuurlijk krijg je hierover nog bericht, maar zet de datum alvast in je agenda: zondag 23 september a.s.

 

Vrienden van de PvdA Gilze en Rijen

In 2015 hebben we ‘als goed voornemen’ om de PvdA er weer bovenop te krijgen best wat leden bereid gevonden om toe te treden tot “Vrienden van de PvdA in Gilze en Rijen”. Met een maandelijkse bijdrage van 5 euro mikten we op extra inkomsten voor goede campagnes en promotie en ledenbinding (zoals de bbq).

En dat is best nodig als we kijken naar de (hoge) kosten van de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen.

Ondertussen zijn er verschillende mensen afgevallen en daarom deze welgemeende oproep om de afdeling Gilze en Rijen extra te ondersteunen door (weer) lid te worden van ‘Vrienden van de PvdA in Gilze en Rijen”.

U kunt daartoe (het liefst automatisch) uw bijdrage van € 5,- per maand overmaken op:

PvdA Gilze en Rijen IBAN: NL85 RABO 0130 2943 57 ovv Vriend van de PvdA in Gilze en Rijen.

 

Praat (ook) lokaal mee!

Wil je meepraten over de lokale politiek dan ben je van harte welkom op de zogenaamde voorvergaderingen (2x in de 6 weken). In deze vergaderingen worden samen met de fractie- en commissieleden de agendapunten besproken die in de eerstvolgende commissievergadering of raadsvergadering aan de orde komen. Het kan zomaar gaan over je eigen straat, de school van je kinderen, de vereniging waarvan je lid bent, de hoogte van de gemeentelijke belastingen, nieuwe voorzieningen of juist het bezuinigen op voorzieningen.

Kortom een scala aan onderwerpen die je raken!

Wil je daarover meepraten en daarmee de fractie ondersteunen, geef dan je emailadres door aan Marielle Doremalen, fractiesecretaris, [email protected]en je krijgt voortaan een uitnodiging voor de voorvergadering.

Meepraten kan natuurlijk ook op onze algemene ledenvergaderingen (ALV). Noteer alvast de volgende datums: woensdagavond 3 oktober en dinsdagavond 10 december (jaarvergadering).

 

Vragen en suggesties

Naast de eerdergenoemde mogelijkheden kunnen alle leden ook actief meedenken door onderwerpen te melden die volgens u aandacht behoeven. Bestuurs- fractie- en commissieleden kunnen daarin wellicht iets betekenen! In de meest brede zin van het woord kunt u bij ons terecht: 

PvdA afdeling Gilze en Rijen

PvdA afdelingsbestuur: [email protected]

Voorzitter: Lau Lavooij 0161-452116 / 06 20 01 17 12 [email protected]

Secretaris; Ton Hesemans 0161-223812 / 06 17 52 34 83 [email protected]

Penningmeester: Harrie Broeders 0161-224884 [email protected]

Lid: Johan van Zuijlen [email protected]

Lid: René Drogt 0611419353 [email protected]

 

PvdA website

PvdA webmaster: Derk Tabor – [email protected] website: https://pvda.gilzerijen.nl

 

PvdA fractie

PvdA fractiesecretariaat: [email protected]

Lid tevens Fractievoorzitter: Peter von Meijenfeldt 06 52 52 40 02 [email protected]

Lid tevens Fractiesecretaris: Marielle Doremalen 06 44 21 36 64 [email protected]

 

PvdA Raadscommissieleden

Middelen

Peter von Meijenfeldt 06 52 52 40 02 [email protected]

Jeanne van der Heijden-van Opstal 0620063319 [email protected]

Geert Sterenborg 0638359533 [email protected]

Lau Lavooij 0620011712 [email protected]

NB Peter is ook voorzitter van de lokale rekenkamercommissie, afwisselend met de CDA-fractievoorzitter

Ruimte

Peter von Meijenfeldt 06 52 52 40 02 [email protected]

Stijn van der Heijden 06155553541 [email protected]

Jack Adriaensen 0622568765 [email protected]

Jos Uitterhoeve 0621389149 [email protected]

Samenleving

Marielle Doremalen 06 44 21 36 64 [email protected]

Clementine Vervaet 0644686722 [email protected]

Ton Hesemans 06 17 52 34 83 [email protected]

Theo Pot 0620216316 [email protected]

NB Gebruikelijk is dat per partij 2 commissieleden vertegenwoordigd zijn in een raadscommissie. Afhankelijk van de onderwerpen kan dit in wisselende samenstelling zijn.

Laat ons ook weten…..

Wanneer u zelf, of wanneer het u ter ore komt van een ander lid, onverhoopt langdurig ziek bent, of bent opgenomen in een ziekenhuis. Maar ook als u wat te vieren heeft, bijvoorbeeld een jubileum op uw werk, of privé, of bij een andere heuglijke gebeurtenis. Graag doorgeven aan [email protected].

Wij willen graag iets van ons laten horen!

Mvg

Namens het bestuur,

Lau Lavooij

Lau Lavooij

Lau Lavooij

  Ik ben geboren in Kruiningen (Zeeland) op 19 mei 1948. Getrouwd met Jannie, een zoon en een dochter en vier kleinkinderen rijk! Sinds 1973 woonachtig in Gilze en vrijwel direct betrokken bij de (her)oprichting van de PvdA. Van 1974 tot 1978 was ik secretaris van de PvdA-afdeling. De PvdA kwam voor het eerst in

Meer over Lau Lavooij