Oplossing voor Raadhuisplein lijkt nog ver uit beeld

2 oktober 2017

PvdA wil snel maatregelen

Opnieuw dreigt verdere vertraging voor een oplossing van de verkeersonveiligheid op het Raadhuisplein in Rijen. Een brief die door de coalitiepartijen aan B&W is gestuurd leidt tot commotie en felle reacties.

Al in 2012 drong PvdA aan op maatregelen

De verkeersonveiligheid op het Raadhuisplein in Rijen, met name voor fietsers, is voor de PvdA al vele jaren een doorn in het oog. In 2012 drong de fractie er daarom bij het college op aan om veiligheidsmaatregelen te treffen. Gesproken werd door de PvdA over een ware roulette voor fietsers bij het oversteken van de kruisingen. Het pleidooi van de PvdA leidde, nu vijf jaar later, nog steeds niet tot concrete maatregelen. De raadscommissie Ruimte en de gemeenteraad bespraken al zeker tienmaal de problematiek. De aangedragen varianten konden echter niet op raadsbrede steun rekenen.

Varianten voor een oplossing

Uit een in 2015 uitgevoerd onderzoek kwamen drie varianten naar voren voor de herinrichting. Voor een oplossing op korte termijn zou de ‘nulplus’ variant mogelijk zijn. De bestaande situatie wordt hierbij verbeterd voor het fietsverkeer. Twee varianten zouden verkeerskundig ook voor de langere termijn voldoen. De ‘structuurvariant’ die het autoverkeer in twee richtingen concentreert langs de zuid- en oostzijde van het plein. De ‘linksomvariant’ behelst het instellen van éénrichtingverkeer rond het plein, ook ‘rotondevariant’ genoemd.  Uit nogal discutabele inspraakresultaten van omwonenden en ondernemers kwam een voorkeur voor de structuurvariant naar voren.

Eénrichtingverkeer blijft voor PvdA de beste oplossing

Een voorstel van de verkeerswethouder om voorlopig te volstaan met een aanpassing van de drie belangrijkste kruispunten op het plein kreeg in mei jl. weinig bijval in de raadscommissie. De huidige voorrangsregeling voor fietsers zou daarbij vervallen. PvdA en CDA drongen aan op proefneming gedurende een jaar met éénrichtingverkeer op het plein. In een brief die de coalitie begin deze maand aan B&W stuurde, dringt zij aan op realisatie van de structuurvariant. De PvdA en de rotondeoplossing lijken hiermee buitenspel gezet.

Vragen aan het college

In vragen aan het college heeft de PvdA aangedrongen op snel overleg met de verkeerswethouder. Voor de PvdA staan drie punten nadrukkelijk voorop:

  • er moet snel een oplossing komen voor de verkeersveiligheid;
  • bij de herinrichting ligt het primaat bij fietsers en voetgangers;
  • kostbare ingrepen zijn niet nodig.

Meer informatie bij de raadsleden Peter von Meijenfeldt (06-53254002) en Mariëlle Doremalen (06-44213664).