22 mei 2016

Procedure voor Luchthavenbesluit Gilze-Rijen gaat van start

Thema-avond Veiligheid en Vliegbasis Gilze-Rijen van PvdA krijgt positief vervolg

De minister van Defensie, mevrouw Hennis-Plasschaert (VVD) heeft de Tweede Kamer op 17 mei jl. laten weten dat begin juni 2016 de procedure start voor een nieuw Luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen. Hiermee komt een positief vervolg op de thema-avond die de PvdA Gilze en Rijen op 4 april jl. over dit onderwerp organiseerde. Ook de Heliwerkgroep Grote Spie, de COVM en de gemeente drongen bij de minister aan op spoed met de procedure.

 Kamercommissie steunde actie vanuit onze gemeente

De verzoeken vanuit Gilze en Rijen om met spoed de voorbereiding van het Nieuwe Luchthavenbesluit te starten vonden gehoor bij de vaste commissie voor Defensie in de Tweede Kamer. Deze maande de minister vervolgens tot meer duidelijkheid over de planning. Met het nieuwe Luchthavenbesluit worden de geluidsbelasting en de geluidszonering van de vliegbasis opnieuw vastgelegd. Nu geldt nog steeds een al lang achterhaalde zonering die is gebaseerd op de toenmalige aanwezigheid van straaljagers. Uiteraard geldt voor de nu aanwezige helikopters een heel andere geluidsvorm en geluidsbelasting. Overlast hiervan wordt onder meer ondervonden in de wijk Grote Spie in Rijen en in Gilze.

Procedure start begin juni 2016

Begin juni wordt de eerste stap gezet in de procedure. Gedurende vier weken ligt de zogenaamde Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (CNRenD) ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Tegelijkertijd wordt gestart met de voorbereiding van de Milieu Effect Rapportage (MER). Deze zal eind december 2016 verschijnen. In maart 2017 komt naar verwachting het Concept-Luchthavenbesluit beschikbaar. Dit zal na een termijn van inzage en behandeling van eventuele zienswijzen in december 2017 definitief worden vastgesteld en in werking treden.

Rapport over rattle-noise komt beschikbaar

Vooral de rattle-noise, laag frequentgeluid en trillingsoverlast ten gevolge van helikopters, met name de Cinook, leidt tot veel geluidklachten bij omwonenden in met name Rijen en Gilze. TNO deed onderzoek naar de aard en omvang van de overlast en de wijze waarop beschermende maatregelen moeten worden genomen. De minister heeft toegezegd dat de uitkomsten van het rattle-noise onderzoek ook in juni beschikbaar zullen zijn.

PvdA is blij met de toezeggingen van de minister

De PvdA in Gilze en Rijen is blij dat de minister gevolg heeft gegeven aan de dringende verzoeken vanuit onze gemeente. Samen met belangstellende inwoners zullen wij de diverse stukken de komende maand gaan beoordelen.

 

Contact

Verdere reacties en suggesties, ook over andere zaken zijn van harte welkom: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664