Door Peter von Meijenfeldt op 20 maart 2017

PvdA bezorgd over de geluidscontouren vliegbasis

Defensie mag van PvdA niet tornen aan de huidige begrenzing

 

In de raadscommissie Ruimte werd afgelopen week duidelijk dat de buurtverenigingen in Gilze in verzet komen tegen een mogelijke verruiming van de geluidscontouren rond de vliegbasis. De PvdA in Gilze en Rijen ondersteunt dit verzet en meent dat de huidige geluidsbelasting niet mag toenemen. De toekomst van de appartementen bij Klein Zwitserland vormde de aanleiding tot een flinke discussie.

 

B&W willen bestemming appartementen niet wijzigen

In de raadscommissie Ruimte stonden afgelopen week de appartementen bij het hotel Klein Zwitserland op de agenda. De 21 appartementen bij het hotel van Van der Valk werden in 2012 gebouwd als woonzorg appartementen, gebonden aan de hotelfunctie. Dit met goedkeuring van de gemeente. Een verzoek van de hotelleiding om de bestemming van het complex te wijzigen zodat permanente bewoning van de appartementen mogelijk wordt, is door B&W tweemaal afgewezen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde het college bij de eerste afwijzing. Een tweede afwijzing stond nu ter discussie.

 

Discussie over contouren in raadscommissie Ruimte

Door een uitspraak, afgelopen zomer, van de Raad van State moest de gemeente haar besluit tot afwijzing van de woonfunctie voor de appartementen met betere argumenten onderbouwen. In januari had er een nieuw voorstel van B&W moeten liggen. In het voorstel dat afgelopen week in de raadscommissie aan de orde kwam, koos B&W er opnieuw voor om het verzoek van de hotelleiding af te wijzen. Naar de mening van het college bestaat er in de gemeente geen behoefte aan dergelijke dure appartementen. Bovendien staat naar de mening van B&W de geluidsbelasting van de helikopters op de vliegbasis en het verkeerslawaai op rijksweg 58 en de Nerhovenseweg een goed leef- en woonmilieu in en bij de appartementen in de weg. Wonderlijk genoeg baseerde het college zich bij dit laatste op een rapport van het instituut NLR/TNO. In dit rapport is rekening gehouden met een mogelijke verruiming van het helikopterlawaai in onze gemeente na vaststelling van een nieuw Luchthavenbesluit. Voor deze vaststelling loopt op dit moment een procedure. In het NLR/TNO rapport zijn de geluidszones van de vliegbasis in zuidelijke richting verschoven over een (groot) deel van de woonkern Gilze. De betreffende woonwijken, waaronder het gebied ten zuiden van de A58, gaan daardoor naar verwachting met aanzienlijk meer geluidsbelasting te maken krijgen. Saneringsmaatregelen aan huizen worden daardoor onafwendbaar. In de raadscommissie Ruimte leidde dit tot grote ontstemming.

 

Verzet tegen nieuwe geluidscontouren

Door de hotelleiding, door een vertegenwoordiger van buurtvereniging Nerhoven en een inwoner van Gilze werden in de commissie op voorhand ernstige bezwaren geuit tegen het verschuiven van de geluidscontouren van de vliegbasis. Ook de actiegroep ‘Geen contouren over Gilze.nl’ uitte hevig verzet hiertegen. Het college bleef bij haar standpunt en gaf aan dat de contouren niet beneden de rijksweg 58 mogen komen. Voor de PvdA Gilze en Rijen is ook dit laatste onaanvaardbaar. Met de inwoners van Gilze en de overige kernen in onze gemeente is de PvdA van mening dat de huidige geluidscontouren van de vliegbasis niet naar buiten mogen worden opgerekt. Tegen voorstellen van Defensie of de gemeente om dit wel te doen zal de PvdA zich daarom verzetten. Dit hand in hand met de bewoners en de buurtverenigingen rond de vliegbasis.

 

COVM vergadering op woensdagavond 29 maart 

Op woensdagavond 29 maart vergadert de COVM, de commissie die zich bezig houdt met de veiligheid en het milieu rond de vliegbasis. Hoewel de fractie van de PvdA niet verwacht dat Defensie tijdens deze bijeenkomst meer duidelijkheid zal geven over plannen voor verschuiving van de geluidscontouren, is deze bijeenkomst wel de gelegenheid om een duidelijk tegengeluid te laten horen. Omwonenden van de vliegbasis worden daarom opgeroepen om de bijeenkomst om 19:30 uur in het gemeentehuis bij te wonen.

Peter von Meijenfeldt

Peter von Meijenfeldt

Al vele jaren zet ik mij met veel enthousiasme in voor natuur landschap, duurzaamheid en goede sport-, cultuur- en onderwijsvoorzieningen. En ook voor betaalbare woningen, een 30km gemeente met voorrang voor fietsers, veilige buurten en een samenleving waarin iedereen kan meedoen.  

Meer over Peter von Meijenfeldt