22 december 2016

PvdA vraagt duidelijkheid over wijzigingen eigen bijdrage WMO

Wat verandert er per 1 januari 2017?

 

Landelijk en lokaal is er veel gesproken over de eigen bijdrage voor de WMO. Er gaat dan ook een en ander veranderen, via landelijke maatregelen, maar ook door aangepast beleid binnen onze gemeente. De PvdA Gilze en Rijen heeft daarom aan de wethouder gevraagd een overzicht te geven van alle veranderingen.

 

Financiële problemen door eigen bijdrage

De PvdA Gilze en Rijen kreeg eerder dit jaar signalen van inwoners, dat de eigen bijdrage WMO als te hoog werd ervaren. Voor sommige inwoners was de eigen bijdrage niet of nauwelijks te betalen, wat leidde tot zorgmijding of dreigende zorgmijding. In veel gevallen ging het om de eigen bijdrage voor begeleiding en dagopvang. De PvdA heeft dit daarop meerdere malen aan de orde gesteld in de raad en de commissie samenleving. PvdA raadslid Marielle Doremalen: “Uiteindelijke leidde de discussie in de raad tot een aanpassing. Vanaf 1 januari 2017 wordt de eigen bijdrage voor begeleiding en dagopvang gemaximaliseerd op 14,50 euro per uur”.

 

Meer wijzigingen

Er is aangegeven, dat er meer gaat veranderen in het lokale beleid voor wat betreft de eigen bijdrages in de WMO per 1 januari 2017. Echter is lang niet altijd duidelijk wat er precies verandert. Zo is er nu medegedeeld, dat er geen eigen bijdrage meer gehanteerd wordt voor meerpersoonshuishoudens met één kostwinner met een jaarinkomen tot 35.000 euro. Dit roept echter meer vragen op. Geldt dit dan voor alle vormen van WMO? Vervalt dan ook de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp? En geldt dit voor alle meerpersoonshuishoudens met één kostwinner ongeacht leeftijd? En zijn er nog meer wijzigingen per 1 januari 2017, landelijk dan wel lokaal? Daarom heeft de PvdA Gilze en Rijen vragen gesteld voor het vragenuurtje van de raadsvergadering van 19 december 2016. Er wordt gevraagd om meer duidelijkheid en een overzicht van de wijzigingen.

 

Communicatie naar de burgers toe

Een ander punt van aandacht is de communicatie naar de inwoners. Hoewel de wijzigingen al per 1 januari 2017 in gaan, zijn ze nog niet gecommuniceerd naar onze inwoners toe en is er voor hen ook nog veel onduidelijk. De PvdA vindt, dat de inwoners van onze gemeente er recht op hebben om te weten wat er voor hen gaat veranderen in het nieuwe jaar. Marielle Doremalen: “Daarom vragen we nu tijdens het vragenuurtje ook om een duidelijke communicatie naar buiten toe. Het is bijna 1 januari en het is volgens de PvdA nodig, dat er zo snel mogelijk op een goede manier naar de inwoners toe gecommuniceerd wordt wat de wijzigingen zijn, die per 1 januari in gaan”.

 

Hoe nu verder?

De vragen van de PvdA Gilze en Rijen zullen tijdens het vragenuurtje beantwoord worden. In een later artikel zullen we zeker nog op deze antwoorden terug komen.

Informatie en contact

Voor meer informatie hierover, maar ook over andere onderwerpen kunt u altijd contact opnemen met de PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664 of commissielid samenleving Ton Hesemans tonhesemans@planet.nl 06-17523483.PvdA