PvdA wil versnelling van woningbouw

11 november 2018

Zowel bij de begrotingsbehandeling voor 2019 alsook in een speciale discussie-
bijeenkomst op 19 november zal de gemeenteraad zich buigen over de voortgang van de woningbouw in onze gemeente. Het tempo van nieuwbouw is te laag.

 

De PvdA wil dat de gemeente en haar partners, zoals de woningbouwstichtingen alle mogelijkheden moeten aangrijpen om de woningbouw te versnellen. 

Bouwen naar behoefte en met kwaliteit
Bouwen naar behoefte met waarborgen voor kwaliteit is het uitgangspunt in het gemeentelijk beleid. Terecht. Maar is dit voldoende, want worden beide doelstellingen wel bereikt in de huidige woningmarkt in onze gemeente?

De PvdA in Gilze en Rijen is warm voorstander van meer ‘goedkope’ woningbouw (huur tot 711 euro en koop tot 185.000 euro) in onze gemeente. Woningen die bereikbaar zijn voor starters en lagere inkomensgroepen. Het tempo waarin hierin wordt voorzien door onder meer woningcoöperatie Leystromen ligt momenteel te laag.

Dit komt deels doordat er te weinig panklare projecten beschikbaar zijn en tevens doordat de bouwkosten verder oplopen.

Doorstroming stagneert
Ook worden er te weinig ‘betaalbare’ huurwoningen (tussen 711en 900 euro) en ‘betaalbare’ koopwoningen (tussen 185.000 en 275.000 euro) gebouwd. Want ook hier wringt de schoen. Daardoor stagneert de doorstroming. Maar nog lastiger is dat woningzoekenden die (iets) meer verdienen dan ca 37.000 euro bruto bijna niet in aanmerking komen voor toewijzing van een huurwoning bij de woningstichting en anderzijds vangen ze ook bot bij de banken voor een hypotheek voor een koopwoning. Er bestaat dus een toenemende behoefte aan goedkope EN betaalbare koop- en huurwoningen.

Eveneens ontbreken voldoende specifieke seniorenwoningen of appartementen voor senioren, zodat ook voor hen de doorstroming stagneert.

Versnelling van woningbouw is noodzakelijk
In het gemeentelijke woningbouwprogramma is voorzien in realisatie van voldoende aantallen woningen. Dit betreft zowel goedkoop, als betaalbaar en duur. Dus het beleid om voldoende woningen te bouwen is aanwezig.

Om ook werkelijk tot realisatie van de geprogrammeerde aantallen te komen vindt de PvdA het uiterst noodzakelijk dat op korte termijn de woningbouw wordt versneld. Hiervoor moeten belemmeringen worden weggenomen in bijvoorbeeld de grondprijs voor sociale woningbouw.

Maar ook kan aan stimuleringsmaatregelen in de vorm van bijvoorbeeld een tijdelijke subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen in de goedkope huur- en koopsector worden gedacht. Daarnaast liggen er wellicht kansen in versnelde uitvoering van bestemmingsplannen die al zijn vastgesteld of met voorrang in procedure zijn te brengen.

Omdat er vooral dringend behoefte bestaat aan nieuwbouw in de goedkope en betaalbare sector doordat er op dit moment geen aanbod is, pleit de PvdA ervoor om hiervoor snel tot aanvullende afspraken te komen met woningcoöperatie Leystromen. Het bieden van een eenmalige (extra) verlaging van de kavelprijs met bijvoorbeeld 5.000 euro kan een stimulans geven voor de versnelde bouw van bij voorkeur 50 woningen. De PvdA zal hierop aandringen.

 

Zichtbaar betrokken

De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, idee over dit onderwerp of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met:

Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06  53 25 40 02 of
Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06  44 21 36 64