Door Peter von Meijenfeldt op 24 oktober 2016

Raadhuisplein blijft Praathuisplein

PvdA tegen verder uitstel van maatregelen

Opnieuw dreigt de zo noodzakelijke verkeersaanpassing van het Raadhuisplein in Rijen op de lange baan te komen. Althans dit is volgens de PvdA Gilze en Rijen de conclusie die is te trekken uit de voorstellen die afgelopen week in de raadcommissie Ruimte aan de orde kwamen.

 

Al vele jaren getouwtrek

De verkeerssituatie op het Raadhuisplein is al vele jaren punt van discussie. Weggebruikers en vooral fietsers en voetgangers ervaren het plein als zeer gevaarlijk en daardoor onplezierig. Het intensieve verkeer dat van twee kanten rond het plein kan rijden veroorzaakt met name op de kruisingen gevaarlijke situaties. Afslaand verkeer ziet soms de naderende fietsers over het hoofd, met als gevolg vele (bijna) ongelukken. Al jarenlang wordt aangedrongen op het nemen van maatregelen om het plein veiliger te maken. Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk. Studie op studie is gestapeld door het college van burgemeester en wethouders zonder tot een snelle aanpassing van het Raadhuisplein te komen.

 

Twee varianten

Op basis van alle onderzoeken hebben burgemeester en wethouders afgelopen week twee zogenaamde voorkeursvarianten voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte. Het betreft de ‘structuurvariant’ en de ‘linksomvariant’. Bij de eerste variant wordt al het verkeer via tweerichtingen geleid langs de zuid- en oostzijde van het Raadhuisplein. Het gebied aan de noord- en westzijde van het plein wordt ‘verkeersluw’ gemaakt. Verkeer wordt op dat gedeelte zoveel mogelijk tegengegaan. De huidige voorrangsregeling voor het fietsverkeer op het plein vervalt.Bij de linksomvariant wordt al het autoverkeer via een éénrichtingstroom linksom langs het plein geleid. Dit betekent met de wijzers van de klok mee. Als voorbeeld: vanuit de Regentenstraat buigt het verkeer linksom naar de Nassaulaan. In deze variant houdt het fietsverkeer voorrang op het hele plein.

 

College kiest voor structuurvariant

Op basis van de voorkeur die door een kleine groep omwonenden en winkeliers van het plein is uitgesproken, geeft het college de voorkeur aan uitvoering van de structuurvariant. Ook de coalitiepartijen Kern75, CDA en Gemeentebelang omarmen deze variant. Voor de uitvoering hiervan wordt vooralsnog een bedrag geruimd van 650.000 euro. De PvdA Gilze en Rijen heeft beide varianten tijdens de Rijense Markt voorgelegd aan de bezoekers van de markt. Unaniem verkozen de bezoekers voor uitvoering van de linksomvariant. Deze variant is eenvoudig en snel te realiseren, vraagt weinig maatregelen en vergt daardoor weinig kosten

 

PvdA kiest onverkort voor linksomvariant

Op basis van alle verkeerskundige gegevens uit de vele onderzoeken die zijn verricht, verkiest de PvdA Gilze en Rijen ondubbelzinnig de linksomvariant. Deze variant geeft een goede en veilige spreiding van het verkeer over het plein en parkeermogelijkheden bij de winkels aan beide zijden van het plein. Bij eerdere behandelingen in de gemeenteraad sprak de PvdA ook haar voorkeur uit voor deze variant. De VVD steunt deze keuze. Iedere uitvoering dreigt overigens op de lange baan te raken nu de verkeerswethouder Van der Veen heeft laten doorschemeren een oplossing voor het Raadhuisplein mogelijk uit te stellen tot duidelijk is of er een tunnel komt onder de spoorwegovergang bij de Oosterhoutseweg.

Daarmee blijft het Raadhuisplein  opnieuw vooral een Praathuisplein.

Peter von Meijenfeldt

Peter von Meijenfeldt

Al vele jaren zet ik mij met veel enthousiasme in voor natuur landschap, duurzaamheid en goede sport-, cultuur- en onderwijsvoorzieningen. En ook voor betaalbare woningen, een 30km gemeente met voorrang voor fietsers, veilige buurten en een samenleving waarin iedereen kan meedoen.  

Meer over Peter von Meijenfeldt