4 augustus 2015

Raadhuisplein blijft Praathuisplein

Oplossing verkeersveiligheid kwestie van lange adem

Tijdens de raadsvergadering van 13 juli jl. is eens temeer duidelijk geworden dat een oplossing voor de verkeersproblemen op het Raadhuisplein in Rijen door de coalitiepartijen Kern’75, Gemeentebelang en CDA op de lange baan wordt geschoven.
Een door oppositiepartijen PvdA en VVD ingediende motie met het verzoek om snelle maatregelen te treffen, kreeg van de coalitiepartijen geen steun.

Praten en onderzoeken

Er zijn weinig onderwerpen die in onze gemeente zoveel besproken zijn en al zoveel jaren onderwerp van gesprek zijn als de verkeersonveiligheid op het Raadhuisplein.
Met grote regelmaat vinden bijna-ongelukken of echte aanrijdingen plaats tussen fietsers en automobilisten die op de onoverzichtelijke kruispunten afslaan. Gelukkig zijn er tot dusverre nog geen ernstige ongevallen te betreuren. Maar dat mag geen beletsel zijn om noodzakelijke maatregelen te treffen. Vooralsnog houdt de gemeente het echter bij weer nieuwe onderzoeken en overleg. Hiermee is niet alleen veel geld gemoeid, maar gaat ook kostbare tijd verloren.
Beste oplossing al in beeld

In de raadscommissie Ruimte is op 19 mei jl. het rapport “Veilig over het Raadhuisplein” besproken. In het rapport wordt als beste oplossing voor de verkeersveiligheid en ruimtelijke inrichting van het Raadhuisplein voorgesteld om éénrichtingverkeer in te stellen. Het autoverkeer zou daarbij de richting ‘linksom’ over het plein moeten volgen.
Als oorzaken voor de onveiligheid en het gevoel van onveiligheid worden onder meer de zogenaamde dode hoek en de aanrijsnelheid van automobilisten naar het plein genoemd. Deze worden met de realisatie van de linksom-variant opgelost.
PvdA en VVD pleiten voor proefopstelling

Het college van B&W, gesteund door de 3 coalitiepartijen, willen een herstructurering van het Raadhuisplein uitstellen tot de nieuwe structuurvisie voor Rijen is afgerond en het resultaat in het gemeentelijke vervoerplan is verwerkt. Dit kan nog lange tijd, wellicht enkele jaren, op zich laten wachten.
Omdat een eindoplossing gediend kan zijn met de ervaringen van een praktijkproef op het Raadhuisplein, dienden de fracties van PvdA en VVD bij de behandeling in de gemeenteraad van de gemeentelijke Perspectiefnota 2016 een motie in. Hierin vroegen beide fracties om nog in 2015 een proefopstelling te maken uitgaande van de voorkeursvariant ‘linksom’. Dit is te realiseren door eenvoudige voorzieningen op het plein aan te brengen, zoals éénrichtingverkeer via bebording, wegversmallingen e.d.
Bovendien werd in de motie opgeroepen om in de begroting voor 2016 geld op te nemen voor een definitieve herinrichting.
De motie met beide voorstellen kreeg echter niet de benodigde steun van de coalitiepartijen. Hiermee blijft het Raadhuisplein dus voorlopig vooral weer het Praathuisplein.

 

De PvdA blijft zich inzetten voor een beleid, waarin het voor iedereen fijn leven, wonen en werken is in Gilze en Rijen. De PvdA doet dat met aanspreekbare raadsleden die graag uw mening horen. En met een goed en uitgebreid programma dat u elders op deze site kunt raadplegen.

Peter (06 53 25 40 02 of vonmeijenfeldt@home.nl) en Marielle (06 44 21 36 64 of ermado@live.nl) willen graag in contact blijven met de inwoners. U kunt altijd bij hen terecht!