26 oktober 2015

Schrappen jeugdsubsidies hakt er hard in

PvdA wil heroverweging voorgenomen bezuinigingen op subsidies bij verenigingen

 

Woensdag 14 oktober jl. werd in de commissie samenleving de kadernota over het nieuwe subsidiebeleid behandeld. De noodzaak om tot nieuwe kaders te komen kan de PvdA in grote lijnen onderschrijven. We zien een nieuwe maatschappelijke opgave met daarin de visie van onze gemeente. Subsidie is daarbij een middel om deze doelen te realiseren. De kantelingsgedachte is hierbij leidend, dit onderschrijft de fractie van de PvdA. Echter, een zorgvuldige afweging van belangen is daarbij noodzakelijk. Ook verenigingen moeten kunnen blijven meedoen!

 

Geen noodzaak kortingen

Zo vraagt de PvdA zich af of de noodzaak nog steeds aanwezig is om de huidige voorgenomen en nog te realiseren besparingen in alle gevallen door te voeren. De financiële positie van onze gemeente is inmiddels op orde, zodat deze eerder voorgenomen kortingen volgens de PvdA niet nodig zijn. De afgelopen jaren zijn de subsidies al niet geïndexeerd, eigenlijk staan de verenigingen al jaren op de nullijn. We vrezen nu dat bestuurders (vrijwilligers!) ook moeten zorgen voor hun financiering. Dat is soms misschien mogelijk, maar voor een aantal verenigingen zijn de mogelijkheden zeer beperkt dan wel afwezig. De PvdA wil dan ook dat heroverweging van bezuinigingen mogelijk moet blijven, zeker als doelgroepen daarvan te zeer te lijden hebben.

Subsidie Jeugdleden

Ook het niet meer subsidiëren van jeugdleden zal leiden tot forse verhogingen van de contributies en dit geldt zowel voor cultuur- als voor sportverenigingen. Een jeugdlidmaatschap is immers nooit kostendekkend. De betreffende verenigingen betalen nu al een deel van het jeugdlidmaatschap. En niet te vergeten de onbetaalde inbreng van de vele vrijwilligers. De PvdA heeft met name voor de jeugdsubsidies om een heroverweging gevraagd. Onder andere het stimuleren van het sporten door jongeren staat niet alleen bij de PvdA, maar ook in het coalitieprogramma voorop. Indien noodzakelijk zal de PvdA dan ook hierover met een motie een uitspraak vragen aan de Gemeenteraad.

Terechte bezwaren

De diverse muziekverenigingen en scouting maakten gebruik van het spreekrecht met terechte bezwaren. Bij sommige verenigingen maken subsidies 25 % van hun begroting uit. Dit is niet op te vangen door bijvoorbeeld sponsoring. Bovendien leent niet elke vereniging zich hiervoor. De wethouder Mw. Zwarts kwam wel met een toezegging in gesprek te gaan met deze verenigingen. Daardoor ontstond de hoop dat de soep misschien niet zo heet wordt opgediend als in eerste instantie de gedachte was. Toch blijven de kortingen overeind, zodat eventueel andere verenigingen dit weer moeten ophoesten getuige de zinsnede in de ontwerp-begroting 2016: “De bezuinigingen die al in het meerjarenperspectief zijn opgenomen, voeren we onverminderd uit”!

Ook van de bibliotheek worden in de Kadernota weer offers gevraagd. De laatste jaren heeft de bibliotheek al zware bezuinigingen moeten ondergaan. Voor de PvdA is de ondergrens bereikt! Wij blijven dan ook ijveren voor twee fysieke vestingen, zowel in Rijen als in Gilze.

Contact

De PvdA Gilze en Rijen hoort graag uw mening. Ook tips en ideeën zijn altijd welkom. Wij zijn er voor al onze inwoners en willen daarom met u hierover in gesprek. U kunt contact opnemen met mij,

Ton Hesemans, lid commissie samenleving via 06-17523483 of tonhesemans@planet.nl Marielle Doremalen, lid van de PvdA-fractie, via 06-44213664 of ermado@live.nl Peter von Meijenfeldt fractieleider via 06-53254002 of vonmeijenfeldt@home.nl.