24 augustus 2015

Steeds meer medestanders voor het behoud van de bomen

Kap bomen voor centrumplan Gilze voorlopig uitgesteld

Enige tijd geleden kreeg de PvdA Gilze en Rijen een signaal van omwonenden van de Lange Wagenstraat, dat veel bomen, waaronder de mooie rij bomen aan die straat zouden gaan verdwijnen. De omwonenden willen dat voorkomen en de PvdA steunt hen daarin. Zo’n prachtige groene entree, als je het dorp Gilze in rijdt, moet behouden blijven.

Voorlopig geen bomen gekapt

Enkele bomen zijn helaas al gekapt en al gauw werd duidelijk, dat de overige bomen mogelijk al weer gekapt gingen worden, als de vakantie in de bouw eindigt, dus vanaf maandag 24 augustus. De PvdA zou graag zien dat de kap uitgesteld wordt tot na de commissie ruimte van 8 september. Tijdens die commissievergadering kan de PvdA dit punt bespreken en kunnen alle partijen in de commissie kenbaar maken of ze voor of tegen de kap van de bomen zijn. PvdA raadslid Marielle Doremalen: “Ik heb gesproken met de gemeentelijk projectleider. Hij heeft gegarandeerd, dat de kap niet direct vanaf 24 augustus hervat wordt. Hij gaf ook aan, dat er wellicht beter gecommuniceerd had moeten worden naar de omwonenden toe. Zo is de voorgenomen kap van de bomen wel een tijd geleden gepubliceerd in de Staatscourant en Het Weekblad, maar vervolgens is er niet meer met direct betrokkenen gesproken.” Overigens kon de gemeentelijke projectleider nog niet garanderen, dat uitstel tot na de vergadering van de commissie ruimte mogelijk was. Daartoe wilde hij eerst overleggen met o.a. de aannemer van het project.

Vanuit diverse hoeken steun in de strijd voor het behoud van de bomen

Inmiddels blijkt dat niet alleen de omwonenden voor het behoud van de bomen zijn. Ook de Natuur-en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) heeft inmiddels een brief gestuurd aan B en W. Zij vraagt zich in deze brief af of de kap van de bomen aan de Lange Wagenstraat van nr. 211 tot en met 220 zelfs niet illegaal is. Dit in verband met de regels van het bestemmingsplan met betrekking tot beschermenswaardige bomen. Maar ook CPO Ons Doel heeft een brief gestuurd aan B en W met de vraag om de al begonnen bomenkap van de bomen aan de Lange Wagenstraat en de Aalstraat stop te zetten. CPO Ons Doel is direct betrokken bij de realisatie van het Centrumplan Gilze. Deze vereniging is een bouwinitiatief, dat op de voormalige voetbalvelden van VV Gilze een duurzame woonwijk gaat realiseren voor starters, doorstromers en senioren. CPO Ons Doel geeft aan, dat men graag wil zien, dat bestaande bomen zoveel mogelijk gespaard worden.

Gebrekkige communicatie

Er lijkt sprake te zijn van gebrekkige communicatie vanuit de gemeente met de betrokkenen rondom deze bomenkap. Zo geven de omwonenden aan, dat er niet goed met hen gecommuniceerd is; de NLGR geeft aan, dat er wel met hen vanuit de gemeente gesproken is over de bomenkap, maar dat het de NLGR niet duidelijk was dat het om de bomen aan de Lange Wagenstraat tussen nr. 211 en 220 ging; CPO Ons Doel heeft de info over de kap van de bomen gekregen via de recente publicaties in De Stem en Het Weekblad en wist eerder nog niet van de bomenkap af.

Hoe nu verder?

De PvdA Gilze en Rijen is van mening, dat er zoveel onduidelijk is voor direct betrokkenen en dat er zoveel personen en verenigingen tegen de bomenkap zijn, dat er voorlopig geen bomen meer gekapt moeten worden. De eerstvolgende vergadering van de commissie ruimte is op 8 september en dan kan er meer duidelijkheid komen voor eenieder en een goede politieke discussie gevoerd worden. Dat is toch het minste, dat deze prachtige bomen verdienen.

Contact

De PvdA Gilze en Rijen hoort graag uw mening. Ook tips en ideeën zijn altijd welkom. Wij zijn er voor al onze inwoners en willen daarom met u hierover in gesprek. U kunt contact opnemen met mij, Marielle Doremalen, lid van de PvdA-fractie, via 06-44213664 of ermado@live.nl.