20 april 2014

Tegen een vierde wethouder

PvdA gaat voor een positieve en constructieve oppositie!

De winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen hebben een principe-akkoord gesloten. Ervan uitgaande dat de achterbannen daarmee instemmen zal de coalitie Kern’75-Gemeentebelang-CDA op 28 april formeel een feit zijn. Voor de PvdA betekent dat na 8 jaar “meeregeren” een rol in de oppositie. Die rol zal met verve en constructief worden opgepakt, gebaseerd op het PvdA-verkiezingsprogramma. De PvdA vindt het uitbreiden van het college met een vierde wethouder, zowel inhoudelijk als uit kostenoverwegingen niet noodzakelijk en ongewenst.

 

Coalitievorming

Als PvdA hebben we eind maart op uitnodiging van Kern’75 in een goed overleg aangegeven op de eerste plaats de huidige coalitie Kern’75-PvdA-CDA te willen voortzetten. Weliswaar als “nieuwe” coalitie met 1 zetel minder dan nu, maar inhoudelijk en programmatisch prima uit te leggen. Daarbij heeft de PvdA aangegeven door te willen gaan met het nemen van verantwoordelijkheid voor een noodzakelijk beleid, waarin met minder geld meer moet. Hoofdpunt van dat beleid moet er op gericht zijn dat iedereen in Gilze en Rijen mee kan blijven doen en er niemand buiten de boot valt.

Kern’75 heeft na consultatie van alle partijen echter besloten verder te praten met GB en het CDA met als resultaat zoals gemeld. Overigens blijft het PvdA aanbod voor samenwerking met Kern’75 en het CDA, of met Kern’75 en de VVD staan!

 

Positie Gemeentebelang

Merkwaardig is de positie van Gemeentebelang. Een partij die zich duidelijk geprofileerd heeft als een partij voor alleen de kern Rijen. Een partij die duidelijk afwijkende standpunten had, zoals over het zwembad, de N-282, de geluidsschermen langs het spoor. Een partij die tegen de begroting 2014 heeft gestemd. Zo’n partij gaat mee uitvoering geven aan die punten waar ze voor de verkiezingen tegen waren en uitvoering geven aan een begroting waar ze tegen gestemd hebben?!

De PvdA is benieuwd naar de afspraken die daarover gemaakt zijn en vastgesteld worden in het coalitieprogramma. Op voorhand vreest de PvdA dat Gemeentebelang heel wat heeft uit te leggen!

 

Geen 4e wethouder

Zoals aangegeven gaat de PvdA een positieve en constructieve oppositie voeren. Programmatisch zien wij het nieuwe coalitieprogramma op hoofdlijnen met vertrouwen tegemoet. De PvdA wil daar ook aan bijdragen en zal niet schromen daaraan steun te verlenen waar het overeenkomsten heeft met het PvdA-verkiezingsprogramma en het de inwoners van Gilze en Rijen ten goede komt.

De PvdA kan echter geen steun geven aan het voornemen tot het benoemen van een extra wethouder. In 2006 werd de PvdA-Kern’75-VVD coalitie geadviseerd extra bestuurskracht (in plaats van 3 (fte) wethouders, 3,5 (fte) wethouders) in te zetten vanwege de komst van de WMO. In 2010 werd dit ongedaan gemaakt, mede omdat er vanwege de bezuinigingen ook bestuurlijk een duit in het zakje noodzakelijk werd geacht. Gebleken is ook dat de bestuurlijke inzet in deze geen extra capaciteit rechtvaardigde. Diezelfde argumenten gelden ook nu nog onverkort!

 

Informatie

De PvdA blijft zich inzetten voor een beleid, waarin het voor iedereen fijn leven, wonen en werken is in Gilze en Rijen. De PvdA doet dat met aanspreekbare raadsleden die graag uw mening horen. En met een goed en uitgebreid programma dat u kunt raadplegen op www.gilzerijen.pvda.nl

Peter (06 53 25 40 02 of vonmeijenfeldt@home.nl) en Marielle (06 44 21 36 64 of ermado@live.nl) willen graag in contact blijvenmet de inwoners. U kunt altijd bij hen terecht!