1 februari 2016

Van afval naar grondstof

PvdA voor verdere afvalscheiding

Met het huidige Diftar-systeem is in Gilze en Rijen al een aanzienlijke reductie bereikt van het afvalaanbod. Maar het kan nog veel beter. Door verdere afvalscheiding is het aanbod de komende 5 jaar mogelijk met nog eens 60% te reduceren. De PvdA is warm voorstander van verdere scheiding en het belonen van inspanningen hiervoor. 

Raadscommissie positief over al bereikte resultaat

Afgelopen week besprak de raadscommissie Ruimte de resultaten van de evaluatie van het gemeentelijke afvalbeleid over de afgelopen 5 jaar. Uit de evaluatie komt naar voren dat de hoeveelheid restafval die wordt aangeboden via de grijze afvalcontainers en op de milieustraat flink is afgenomen. Dit komt vooral door de invoering van het zogenaamde Diftar-systeem dat een betere afvalscheiding heeft opgeleverd. Het Diftar-systeem voorziet in een tariefberekening afhankelijk van de soort afval en het aanbod hiervan. Het restafval in de grijze containers heeft een hoger tarief dan het ledigen van de groene containers met gft-afval.

In 2014 bedroeg het aanbod van restafval in Gilze en Rijen gemiddeld 164 kilogram per inwoner. Hiervan werd 129 kilogram aangeboden via de grijze containers. Van deze 129 kilogram blijkt echter 110 kilogram, waaronder bijvoorbeeld etensresten, prima te scheiden te zijn, waardoor eigenlijk nog maar 19 kilogram daadwerkelijk restafval over blijft. Het gaat hierbij onder meer om kattenbakvulling, luiers, leer en rubber. Het gescheiden afval betreft veelal een prima grondstof voor hergebruik en nieuwe producten. Er valt dus de komende jaren nog veel te verbeteren in het scheiden van ons restafval. Dit zal mede resulteren in een verdere verlaging van de afvalstoffenheffing.

100

Doelstelling voor verdere afvalscheiding

Verdere afvalscheiding door de inwoners van onze gemeente kan ervoor zorgen dat het aanbod van restafval in 2020 is verminderd van 164 naar gemiddeld 100 kilogram per inwoner. Hiermee wordt voldaan aan een landelijk streven om deze afvalreductie te bereiken.

De raadscommissie heeft zich positief uitgesproken voor deze doelstelling en aan B&W gevraagd hiervoor in de loop van 2016 met concrete uitvoeringsvoorstellen te komen.

De PvdA fractie heeft bij monde van haar woordvoerder Peter von Meijenfeldt de steun toegezegd voor initiatieven voor verdere scheiding van het restafval. Hij bepleitte in de commissie om daarvoor mogelijkheden uit te werken voor een circulaire economie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat zuinig wordt omgesprongen met fossiele energie, zoals aardolie, in producten. Dit kan worden gestimuleerd doordat consumenten hun aankopen gaan selecteren op duurzaamheid en de mogelijkheid voor hergebruik. Peter von Meijenfeldt noemde hiervoor enkele voorbeelden.

Bij de komende discussie over het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid zal de PvdA met verdere voorstellen komen.