7 mei 2014

Vierde wethouder kost handenvol geld

Bij het aantreden op maandagavond 28 april van de coalitie van Kern75, CDA en Gemeentebelang heeft de PvdA harde noten gekraakt met de deelname van Gemeentebelang aan het nieuwe college. Vooral de aanstelling van een vierde wethouder vindt de PvdA onnodig. Het kost de gemeenschap de komende vier jaar tenminste 500.000 euro.

Iedere inwoner moet kunnen blijven meedoen
De PvdA heeft een gemengd gevoel bij de start van deze nieuwe raadsperiode. De voor de PvdA zo teleurstellend verlopen verkiezingen hebben onze positie veranderd van coalitiegenoot naar oppositiepartij. Wij willen deze nieuwe rol met verve oppakken en zullen een constructieve en coöperatieve maar duidelijke oppositie gaan voeren.
Dit was ook hetgeen wij aan Kern75 hebben gemeld tijdens het verkennend gesprek dat wij op 28 maart met hun voerden op uitnodiging van Kern75. Voor de PvdA blijft de uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen in onze gemeente ertoe doet en kan blijven meedoen de komende jaren.
Wij hebben daarbij ook aangegeven een oppositie van 4 zetels in de raad niet goed te vinden. Met de ervaring die wij hebben van de uitbreiding destijds van 3 naar 3,5 wethoudersfunctie, benadrukten wij dat de optie van een 4e wethouder in een tijd van noodzakelijke bezuinigingen zorgvuldig moet worden afgewogen en goed moet worden onderbouwd. Dit is niet gebeurd.

Achterkamertjes
Onze fractie ziet met weinig voldoening terug op de procedure die is gevolgd is voor de coalitievorming. Ondanks het feit dat de PvdA aan Kern75 heeft aangegeven bereid te zijn om weer collegeverantwoordelijkheid te nemen voor een stabiele coalitie, en daartoe ook goede mogelijkheid te zien bij een verlies van 1 zetel, heeft de verdere coalitievorming zich volledig buiten de openbaarheid voltrokken. Slechts door middel van persberichten konden de PvdA en de inwoners van onze gemeente zich op de hoogte stellen van de ontwikkeling.
Mogelijk heeft de snelle wijze waarop Gemeentebelang al direct al haar kroonjuwelen inleverde Kern75 verrast en hun daarmee min of meer voor een voldongen feit geplaatst. Mogelijk dat ook een andere strategie hierin meespeelde. Want immers een partij die zo snel haar programmapunten prijs geeft, zal op weinig verdere bijval van haar kiezers kunnen rekenen en de overlevingskans de komende jaren is daardoor minimaal.
De PvdA geeft in overweging om bij een volgende coalitievorming een informateur in te schakelen en deze de oriënterende besprekingen te laten voeren. Dat laat voor de initiërende partij de mogelijkheid open om niet opnieuw op een dergelijke wijze voor het blok te worden gezet.

Voortzetting coalitie met 3 wethouders was beste optie
Waar de PvdA in zijn algemeenheid constateert dat het gepresenteerde coalitieprogramma qua strekking nagenoeg ook “ons” programma kan zijn, wil de PvdA na een zorgvuldige afweging duidelijk stellen dat de PvdA absoluut geen noodzaak ziet voor het uitbreiden van de bestuurlijke capaciteit met een gehele of gedeeltelijke wethoudersfunctie.
Die zorgvuldige afweging hebben wij gemaakt. Daarbij hebben wij betrokken de ervaring van de PvdA, Kern75 en VVD van 8 jaar geleden toen op advies van de toenmalige burgemeester Roep meer bestuurlijke capaciteit wenselijk zou zijn in verband met de invoering van de WMO. Het gebeurde door onze fracties niet van harte, maar het heeft destijds geleid tot 3,5 formatieplaats. Nadrukkelijk werden 4 hele functies met name uit kostenoogpunt onwenselijk gevonden door de 3 fracties.
Vier jaar geleden werden wij in Gilze en Rijen geconfronteerd met de noodzaak om forse structurele bezuinigingen door te voeren o.a. ook binnen de eigen gemeentelijke organisatie en op het eigen personeel. Als goede voorbeeld en om die noodzaak te onderstrepen, werd teruggegaan van 3,5 naar 3 formatieplaats

Geen enkele zinvolle taak voor een vierde wethouder
In de afgelopen 4 jaar is gebleken dat met 3 wethouders over voldoende bestuurlijke capaciteit kon worden beschikt. Dit zelfs ondanks enkele onrustige jaren met diverse burgemeesterwisselingen. Ook is gebleken dat bijvoorbeeld het voorsorteren op de bezuinigingen en de 3 decentralisaties (zorg, jeugd en werk) uitstekend in het ambtelijk apparaat is voorbereid.  Bij de kanteling heeft dit tot een succesvolle uitvoering geleid, waarbij de beoogde korting op de WMO (zie de jaarrekening 2013 van de gemeente) al bijna structureel is bereikt. Goede kaders die destijds door het college en de raad zijn gesteld, hebben ervoor gezorgd dat er hoegenaamd weinig of geen extra bestuurlijke capaciteit voor nodig was. De PvdA heeft er vertrouwen in dat in onze gemeente de 3 decentralisaties uitstekend in de organisatie zijn voorbereid, en kunnen worden opgevangen en uitgevoerd. Zonder enige noodzaak om daarvoor extra bestuurlijke capaciteit in te zetten. Hiermee ontbreekt dus de noodzaak voor een 4e fulltime wethouder en last but not least ontbreekt ook de wenselijkheid gezien de extra kosten van minimaal 500.000 euro in de komende 4 jaar. Het verhoud zich ook niet in relatie tot de noodzakelijke bezuinigingen op het ambtelijk apparaat (9 formatieplaatsen) en op de bedrijfsvoering (100.000 euro), die ook in het coalitieprogramma herhaaldelijk worden vermeld. En die ingeboekt moeten worden vanwege de rijkskortingen in de zorg.
Een 4e wethouder is een uitermate slechte keuze en niet te beargumenteren naar onder meer de mantelzorgers, de vrijwilligers en het eigen ambtelijk apparaat. En naar de inwoners van Gilze en Rijen die moeten rondkomen van minima of minder.
Het bedrag van jaarlijks 125.000 euro voor een 4e wethouder kan naar de overtuiging van de PvdA beter worden aangewend om o.a. het overbelaste ambtelijke apparaat meer armslag te geven.

Gemeentebelang pleegt kiezersbedrog
Ook uit politiek oogpunt is de PvdA hoogst verbaasd dat er voor een coalitie is gekozen met partij Gemeentebelang, die niet nodig was voor een meerderheid, die zich niet heeft gemanifesteerd als een gemeentelijke partij maar als een één-kern partij, die tegen de begrotingen voor 2014 en volgende jaren heeft gestemd en die belangrijke inhoudelijke standpunten had die door de kiezers in Rijen met een verkiezingswinst zijn beloond, te weten: het zwembad, de N282, de geluidsanering van het spoor en de gemeentefinanciën. Deze kroonjuwelen zijn door Gemeentebelang volledig overboord gegooid en letterlijk hield Gemeentebelang niets overeind van haar programma. Dit om maar een in onze ogen dus volstrekt overbodige wethouder te kunnen leveren. Een 4e wethouder dus die niet alleen niet noodzakelijk is en niet wenselijk is, maar waarvoor ook iedere politieke rechtvaardiging ontbreekt. En die met een fancy portefeuille is gerustgesteld. Dat je zoiets zelf al ambieert. Leg het je bedrogen kiezers bovendien maar eens uit! Een onmogelijke opgave.
Het staat overigens de 4e wethouder vrij om haar taak alsnog als ‘professionele vrijwilliger’ te vervullen, zoals onze burgemeester dit eerder benoemde. Dat zou een goed voorbeeld vormen voor de vele andere vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente.

Ambitie en doelstellingen blijven vaag
Het coalitieprogramma is beperkt gebleven tot een aantal algemene uitspraken. Op een enkele uitzondering na zijn deze niet uitgewerkt of onderbouwd. Een financiële onderbouwing van de voornemens ontbreekt volledig. Te vaak wordt volstaan met algemeenheden zoals ‘wij streven naar’.
Vanuit onze constructieve opstelling is de PvdA bereid om als oppositiepartij meer concrete programmapunten in te brengen.
Zo wil de PvdA met name in het sociale domein bevestigd en gegarandeerd zien dat iedereen in Gilze en Rijen mee kan blijven doen en niemand buiten de boot zal vallen. Ook vinden wij het noodzakelijk dat alsnog in het coalitieprogramma een verduidelijking plaatsvindt van een groot aantal punten die nu in algemene zin zijn genoemd. Zoals het terugdringen van het aantal vergunningen, extra investeringen waaronder 125.00 euro voor een sluitende aanpak in het programma veiligheid, het inrichten van een ondernemersfonds van 100.000 euro, privaat medegebruik van de vliegbasis zonder extra geluidsoverlast, stimuleren en faciliteren van bedrijvigheid aan huis, gedifferentieerde grondprijzen, streven naar ondertunneling van de Oosterhoutseweg, zuidelijke ontsluitingsweg Gilze, jongerencentrum Gilze, plusvariant zwembad inclusief taakstellende maximale subsidie van 200.000, duidelijkheid over extra kosten ambtelijke fusie met Alphen/Chaam en Baarle-Nassau. Kortom punten genoeg om in gezamenlijkheid op te lossen, waarbij de PvdA graag meedenkt.
Informatie: 
Heeft u vragen aan de PvdA, bijvoorbeeld over de bezuinigingen in onze eigen gemeente? Neem dan gerust contact met ons op. Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA, de partij die opkomt voor het welzijn van alle inwoners in Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten!
Fractie PvdA:
Peter von Meijenfeldt email: vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002
Marielle Doremalen email: ermado@live.nl 06-44213664