16 maart 2015

Voor geleverde adviezen aan de Gemeente Gilze en Rijen

PvdA bedankt Platform Gehandicaptenbeleid

Op 5 maart heeft het Platform Gehandicaptenbeleid Gilze en Rijen de gemeenteraad bericht dat zij op 24 maart a.s. haar werkzaamheden staakt. Aanleiding hiervoor is de beperkte rol die het platform nog vervult als adviesorgaan voor de gemeente. De PvdA is het Platform erkentelijk voor de vele goede adviezen die werden uitgebracht. 

Taken zijn overgenomen door adviesraad Sociaal Domein

Als gevolg van de overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeente, waaronder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo), heeft de adviesraad Sociaal Domein in Gilze en Rijen een centrale rol gekregen bij vraagstukken die verband houden met de wmo. Dit betreft onder meer het geven van adviezen aan de gemeente over de uitvoering van de wettelijke taken. De rol van het Platform Gehandicaptenbeleid is hierdoor in betekenis afgenomen. De afgelopen jaren is deze rol vooral beperkt gebleven tot, gevraagd of niet gevraagd, advies geven over ruimtelijke plannen van de gemeente, zoals de voorgenomen herinrichting van straten e.d. Het Platform Gehandicaptenbeleid ziet voor zichzelf geen zinvolle inbreng meer en hoopt dat de adviesraad Sociaal Domein haar taken zal overnemen. Het Platform Gehandicaptenbeleid bestond 31 jaar en functioneerde vele jaren onder de bezielende leiding van voorzitter Gérard van Lisdonk, voormalig raadslid van het CDA.

PvdA pleit voor voortzetting van gehandicaptenbeleid

De PvdA in Gilze en Rijen heeft de werkzaamheden en adviezen van het Platform Gehandicaptenbeleid altijd als bijzonder waardevol ervaren. Voor de inzet en de werkzaamheden van het Platform heeft de PvdA dan ook alle waardering. De PvdA ondersteunt daarom de wens van het Platform dat het beleid voor mensen met enigerlei vorm van beperking wordt voortgezet. En dat dit tot uiting komt bij alle plannen die verband houden met de inrichting, toegankelijkheid en bereikbaarheid van de openbare ruimte en van voorzieningen. Om dit daadwerkelijk te bereiken is de fractie van de PvdA voornemens om in de gemeenteraad het voorstel te doen om voor iedere ruimtelijke ingreep in onze gemeente een zogenaamde ‘gehandicaptentoets’ uit te voeren. Hiermee kan worden bereikt dat inwoners van onze gemeente met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.