Voorgesteld Luchthavenbesluit moet op de helling. Uitbreiding geluidsbelasting vliegbasis voor PvdA onaanvaardbaar

31 januari 2018

De PvdA Gilze en Rijen neemt nadrukkelijk afstand van het afgelopen week door Defensie gepresenteerde ontwerp-Luchthavenbesluit voor de vliegbasis Gilze en Rijen. Een onaanvaardbare uitbreiding van woonwijken met geluidsoverlast is hiervan het gevolg, evenals het uitsluiten van nieuwbouwmogelijkheden in de kernen Molenschot en Hulten.

 

Geluidsoverlast terugdringen

Het Luchthavenbesluit voorziet in een uitbreiding van de geluidscontouren bij de wijken Nerhoven en Warande in Gilze en Grote Spie en Goudsmit Hoff in Rijen. Hiermee zal de geluidsoverlast in deze woongebieden verder toenemen. Nu al leiden de helikopters van de vliegbasis, met name de Chinooks, tot veel klachten over ernstige overlast bij de bewoners.

De PvdA wil daarom samen met de bewoners alles in het werk stellen om de geluidsbelasting in de woonwijken terug te dringen. Door aanpassing van vliegcircuits en door een versnelde aanschaf van vliegsimulatoren moet het mogelijk zijn om de geluidszonering buiten de woonkernen van Gilze en Rijen terug te dringen. De vliegsimulatoren kunnen het aantal oefenvluchten verminderen.

 

Geen reserveveldfunctie

Brabant levert met 4 operationele en 1 slapende militaire luchtmachtbasis het overgrote deel van de luchtmachtbases in ons land. En krijgt daarmee ook veruit het leeuwendeel van alle geluidsbelasting van het militair vliegverkeer. Eindhoven en Woensdrecht en de slapende basis De Peel hebben nu al een reserveveldfunctie ingeval de straaljagers van Leeuwarden of Volkel tijdelijk elders moeten worden gestationeerd. Voor de PvdA is het onaanvaardbaar dat ook Gilze en Rijen als vierde militaire basis in Brabant een reservefunctie behoudt. Het vervallen van deze functie biedt voor de kernen Molenschot en Hulten de gewenste mogelijkheid voor nieuwbouw van woningen.

 

Rattle noise door helikopters

In de door Defensie voorgestelde geluidszones is (nog) geen rekening gehouden met de overlast van trillingen die helikopters, met name de Chinook, veroorzaken. Dit maakt dat de door Defensie gepresenteerde berekeningen en geluidszones niet zijn te toetsen aan de werkelijk te verwachten geluidsbelasting. Ook dit is voor de PvdA niet acceptabel.

De PvdA vindt dat Defensie het voorliggende Luchthavenbesluit op genoemde onderdelen moet herzien en zal zich hiervoor nadrukkelijk inzetten.

 

Informatie

Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664 of www.gilzerijen.pvda.nl