29 mei 2016

Voortaan wel meteen duidelijkheid over hoogte eigen bijdrage

PvdA pleit voor verlaging van de eigen bijdrage WMO

De PvdA Gilze en Rijen had enkele maanden geleden vragen gesteld aan de wethouder, mede naar aanleiding van publicaties, waaruit bleek, dat Gilze en Rijen tot de duurste gemeentes hoort voor wat betreft de eigen bijdrage WMO. In de commissie samenleving van woensdag 25 mei werd een memo van het college behandeld, dat dit onderwerp behandelde. Goed nieuws is dat voortaan de cliënt bij de aanvraag voor een voorziening een indicatie kan krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage. Helaas kreeg de PvdA (nog) niet voor elkaar dat de hoogte van de eigen bijdrage wordt aangepast.

Hoogte eigen bijdrage

Als iemand een WMO aanvraag doet, vindt er een keukentafelgesprek plaats. Tijdens dat gesprek kijkt de ambtenaar samen met de cliënt, wat er aan ondersteuning nodig is. Helaas is dan voor de cliënt nog niet duidelijk hoeveel de eigen bijdrage gaat kosten. De gemeente geeft de kostprijs door aan het CAK. Deze berekent dan o.a. op basis van inkomen en vermogen de hoogte van de eigen bijdrage. Men kan wel zelf een indicatie berekening uitvoeren via de website van het CAK, maar voor sommige mensen is dit behoorlijk ingewikkeld. Zo is vaak de hoogte van de eigen bijdrage pas duidelijk, als de eerste rekening in de bus valt en men al geruime tijd van een voorziening gebruik maakt.

 

Duidelijkheid bij aanvraag

PvdA raadslid Marielle Doremalen: “Bij ieder keukentafelgesprek zou gevraagd moeten worden of men bereid is inzicht te geven in de financiële gegevens, zodat de ambtenaar tijdens het gesprek een indicatie kan geven van de hoogte van de eigen bijdrage voor een bepaalde voorziening of ondersteuning. Als dat te duur is voor de cliënt, kan er nog tijdens hetzelfde gesprek gezocht worden naar een andere passende oplossing”. Wethouder Zwarts zei toe ervoor te zorgen, dat dit voortaan bij ieder keukentafelgesprek aangeboden zou worden. De PvdA is hier blij mee, want dit neemt in ieder geval al veel onduidelijkheid vooraf weg.

 

Bijstellen van de eigen bijdrage

Zoals gezegd berekent het CAK de hoogte van de eigen bijdrage o.a. op basis van het inkomen, maar ook op basis van de prijs, die de gemeente doorgeeft. De gemeente Gilze en Rijen geeft nu nog de volledige kostprijs door. Dit hoeft niet. Er zijn verschillende beleidswijzigingen mogelijk, wat leidt tot een verlaging van de eigen bijdrage WMO. Dit kan bijvoorbeeld via het doorgeven van een lagere uurprijs aan het CAK of door het stellen van een limiet, wat leidt tot een lagere maximale periodebijdrage. Nu is het voor de inkomens tot 130% van het minimum wel goed geregeld in onze gemeente, o.a. door middel van een collectieve ziektekostenverzekering.

 

Mijden van zorg voorkomen

Het lijkt erop, dat nu bij de inkomens die (net) boven die grens zitten de klappen vallen. Soms leidt dit zelfs tot zorgmijding. De PvdA Gilze en Rijen pleitte er tijden de vergadering van de commissie samenleving voor om het beleid bij te stellen, zodat de eigen bijdrages WMO voor die middeninkomens verlaagd worden en om in ieder geval na te gaan wat de beste manier zou zijn om voor die inkomensgroepen het leed te verzachten. Helaas leek onze partij hier alleen in te staan. Wel gaf de wethouder toe, dat er bij de gemeente enkele schrijnende situaties bekend zijn  en zij gaf aan, dat er in dergelijke gevallen gekeken wordt hoe dit toch op een goede manier op te lossen is.

Schrijnende situaties

Maar niet alle schrijnende situaties zijn bekend bij de gemeente. Toch komt er  geen wijziging in het beleid. Navraag bij het CAK leerde ons, dat veel gemeentes zich nu wel aan het oriënteren zijn op mogelijke beleidswijzigingen en dat men als gemeente daarbij ondersteund kan worden vanuit het CAK. De PvdA hoopt, dat een dergelijke oriëntatie vanuit de gemeente met hulp van het CAK toch alsnog op korte termijn plaats zal vinden en zal zich blijven inzetten voor het verlagen van de eigen bijdrage WMO.

 

Geef uw ervaringen door

Enkele maanden geleden deed de PvdA in het Weekblad al een oproep om te reageren, als u problemen ondervond door de hoogte van de eigen bijdrage WMO. Wij hebben daar al veel reacties op mogen ontvangen, variërend van problemen rondom huishoudelijke hulp, de hoogte van de eigen bijdrage voor voorzieningen waarover men al beschikte, tot aanpassingen in de woning, of met dagbegeleiding en –besteding. Wij willen u daarvoor bedanken. Dit helpt ons een duidelijker beeld te krijgen van de problematiek. Om nog beter in beeld te krijgen wat de problemen zijn met betrekking tot de hoogte van de eigen bijdrage WMO, willen wij onze oproep graag herhalen. Ervaart u problemen door de hoogte van de eigen bijdrage WMO, laat het ons dan weten!

U kunt mailen, bellen of schrijven naar:

Marielle Doremalen – ermado@live.nl – 06-44213664 – Wethouder van den Wildenbergstraat 34 5126TM Gilze.

Ton Hesemans – tonhesemans@planet.nl – Rembrandtlaan 13 5121WK Rijen.

Of meldt uw ervaringen via deze site.