nieuwsbrief – 3 december 2018

Beste leden en belangstellenden,
Graag informeren wij u over relevante punten via onze Nieuwsbrief. We hopen u op deze wijze enkele keren per jaar op de hoogte te stellen van hetgeen er in de afdeling Gilze en Rijen “leeft” en de wijze waarop ons bestuur en onze fractie- en commissieleden aan de weg timmeren.

Met het nieuwe jaar voor de deur willen we als bestuur jullie allen in deze laatste Nieuwsbrief van 2018 een gezellige en sfeervolle jaarwisseling wensen.
En natuurlijk voor allen en iedereen die je lief is een gezond, liefdevol en inspirerend nieuw jaar.

Politiek wordt 2019 een heel belangrijk jaar met Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart die ook nog eens bepalend zijn voor de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee wellicht met het al dan niet voortbestaan van het kabinet-Rutte III.

Maar ook Europees wordt het spannend met de verkiezingen (in Nederland op donderdag 23 mei) voor het Europees Parlement. Wat zullen de electorale gevolgen zijn van een Brexit en de euroscepsis.

Wordt ‘onze man in Brussel’, Frans Timmermans als ‘Spitzenkandidat’ van de Europese socialistische en sociaaldemocratische partijen het gezicht van het Europa van de samenwerking?

 

Inhoudelijk zijn er gigantische uitdagingen, zowel nationaal als internationaal op het gebied van het klimaat, migratie, veiligheid, duurzame economie en sociale cohesie, waarin de sociaaldemocratische normen en waarden moeten doorklinken. En daar moeten we voor aan de bak.
De PvdA en daarmee de sociaaldemocratie moet er weer toe doen in ons land!

Natuurlijk kijken we in deze Nieuwsbrief ook nog terug op de periode na de zomervakantie tot nu toe en de aandachtspunten die voortgekomen zijn uit de ALV van 10 december jl.

 

Kunst ‘in de meest brede zin van het woord’ centraal in:

Nieuwjaarsontmoeting gemeente Gilze en Rijen
In de komende weken zijn er op veel plaatsen en in veel organisaties nieuwjaarsbijeenkomsten. Een daarvan willen we toch graag onder de aandacht brengen, de Nieuwjaarsontmoeting in de ‘huiskamer’ van het Gemeentehuis op maandag 7 januari a.s. van 20.00u-22.00u.Tijdens deze bijeenkomst wordt de première vertoond van de documentaire ‘made@gilzerijen’ van Kenneth Fluonia (4ejaars student St Joost) met als thema “kunst” in de breedste zin van het woord. Op de website van de gemeente is er al een voorproefje van te zien. Alle inwoners zijn daarbij natuurlijk van harte welkom. En onder het genot van een hapje en een drankje is het ook nog eens leuk om te buurten met je mede-inwoners van Gilze en Rijen. Doen!

Lekker bezig
Meteen na de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 29 maart jl. en van de nieuwe wethouders op 3 mei jl. is onze fractie voortvarend als ‘oppositiepartij’ aan de slag gegaan (zie ook onze vorige Nieuwsbrief nr 2 van 2018). In een ‘marathonzitting’ werd nog net voor de zomervakantie de ‘auto-te gast-tunnel’ bij de spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat erdoor gedrukt. Overhaast en onverstandig vond onze fractie, omdat daarmee de optie voor een verdiepte aanleg van de spoorlijn door Rijen (zoals in Vught) geen serieuze afweging krijgt.

Na de zomervakantie zijn de acties van de fractie en steunfractie op diverse terreinen met veel inzet en publiciteit onverminderd voortgezet. Daarbij ondersteund in de voorvergaderingen door een betrokken groep van 10 à 12 geïnteresseerde leden. De agenda’s van commissie- en raadsvergaderingen worden daarin voorbesproken en dat geeft onze fractie- en commissieleden de broodnodige bagage om goed beslagen ten ijs te komen. Overigens belangstellenden hierbij zijn van harte welkom, mail onze fractiesecretaris Marielle Doremalen, ermado@live.nl en je wordt hiervoor voortaan uitgenodigd.

Zo zijn de fractie- en commissieleden lekker bezig en dat zie je ook terug in de inhoudelijke inbreng, moties, amendementen, schriftelijke vragen en welhaast wekelijks ook in de PvdA-artikelen in het Weekblad.

Waar nodig werden ook onze PvdA-kamerleden in de Tweede Kamer en Provinciale Staten met inbegrip van onze gedeputeerde geraadpleegd.

 

Een breed scala aan onderwerpen en bijeenkomsten

Een veelheid aan onderwerpen is in de afgelopen periode door onze mensen zowel in als buiten het gemeentehuis aan de kaak gesteld. Een bloemlezing:

 • Omwonenden actief betrekken bij het op te stellen Luchthavenbesluit
 • Oproep tot verkorten asielprocedures en ondersteuning particulier initiatief voor het Kinderpardon
 • Versnelling bouw van bereikbare en betaalbare woningen
 • Zorgen geuit over vergunningverlening kippenbedrijf en aantasting van woon- en leefmilieu
 • Vragen over vertraging nieuwbouw basisschool de Wildschut Gilze
 • Op de bres voor verenigingen, zoals Estrellita, Senioren Vereniging Rijen en de Rijense Handbal Vereniging
 • Veilige fietsvoorzieningen onder de noemer ‘fietsers in de voorrang’
 • Aanpakken geluidsoverlast en trillingen van het spoor
 • Duurzaam herinrichten van wijken en straten
 • Pleidooi voor de ‘vernieuwde’ bibliotheek
 • Scepsis bij energie- en warmtetransitieplan
 • Voorstaan verkeersveiligheid met tunnel en fietsvoorzieningen Oosterhoutseweg
 • Niet afsteken vuurwerk in omgeving van zorgcentra

Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten bijgewoond, regionaal en gemeentelijk waarop van belang zijnde onderwerpen worden toegelicht, zoals; themabijeenkomst schulden en armoede; de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen; bijeenkomst over duurzaamheid; informatieavond Centrumplan Rijen; informatieavond financiën Jeugdhulp regio Hart van Brabant (HvB); de radendag van de regio HvB; discussieavond over woningbouw; bijeenkomst over de kerntakendiscussie; informatieavond Oosterhoutseweg; informatieavond ProRail over trillingshinder; de contacten met individuele burgers, enz. enz. en het zal duidelijk zijn dat er veel op het bordje ligt van onze fractie- en steunfractieleden.

PvdA Zichtbaar Betrokken op de Jaarmarkt Rijen

Jaarlijks zijn we in oktober als PvdA-afdeling in onze kleurige en fleurige outfit met een leuk aangeklede stand vertegenwoordigd op de jaarmarkt in Rijen. We ‘peilen’ dan de mening van onze inwoners over diverse onderwerpen. Zeker de vraag wat er beter kan, of wat men mist in onze gemeente levert steevast reacties op.

Ook een ‘zichtbaar’ thema doet het goed. Dit keer was dat onze opvallend rode fiets midden op straat met de tekst “Fietsers in de voorrang, zeker op het Raadhuisplein” leverde talloze positieve reacties op.

De Jaarmarkt is en blijft een prima gelegenheid om je gezicht te laten zien en te luisteren naar de wensen en opmerkingen van onze inwoners. En…. daar ook wat mee te doen in de gemeenteraad!

Verenigingshal in onze gemeente

In ons verkiezingsprogramma 2018-2022 wordt ook (en terecht) aandacht besteed aan wensen die er zeker zijn op het gebied van bijvoorbeeld een ijsbaan zoals in omliggende plaatsen, of een verenigingshal voor o.a. het bouwen van carnavalswagens. Voor wat betreft dat laatste heeft ons actieve lid Jack Adriaensen, ‘verenigingsmens in hart en nieren’ zoals hijzelf schrijft, een oproep gedaan in het Weekblad van 12 december jl. om samen met gelijkgestemden de mogelijkheden en nut en noodzaak van een verenigingshal na te gaan. Wie mee wil denken mail jack@resbo.nlof bel met Jack 06-22468765

 

PvdA in de media

Weekblad, website, facebook, twitter

Zoals gemeld, worden welhaast wekelijks de PvdA standpunten en acties via artikelen in het Weekblad met onze inwoners ‘gedeeld’. Uiteraard ook via onze website https://pvda.gilzerijen.nl en onze PvdA facebookpagina en overige social media laten we van ons horen. Ook de regionale media zoals BN DeStem worden niet vergeten. Om een zo groot mogelijk bereik te hebben is het zeker van belang dat de facebook- en twittervrienden onder ons de PvdA berichten zoveel mogelijk delen!

Terugblik Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op 10 december jl. hebben we in een geanimeerde algemene ledenvergadering naast het jaarlijks vaststellen van de Begroting en het Werkplan voor 2019 vooral ook aandacht besteed aan de wijze waarop we de PvdA in Gilze en Rijen in het nieuwe jaar nog beter op de kaart kunnen zetten.

En dat kan natuurlijk mooi samengaan met de voorbereidingen voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapverkiezingen op woensdag 20 maart a.s. en de Europese verkiezingen op donderdag 23 mei a.s.

Maar ook aan de acties voor ledenwerving en de ledenbinding (Vrienden van de PvdA in Gilze en Rijen) werd volop aandacht besteed.

 

“Eigen” leden op PvdA-kandidatenlijsten Provinciale Staten en Waterschap

Zoals gebruikelijk gaat de PvdA Gilze en Rijen ook campagne voeren voor de verkiezingen in 2019 voor de Provincie en het Waterschap. Leuke bijkomstigheid is dat we met Willem Starreveld (Gilze) en Ton Hesemans (Rijen) 2 bekende en herkenbare PvdA leden hebben die op de PvdA kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen staan vermeld. En datzelfde geldt voor de PvdA kandidatenlijst voor het Waterschap Brabantse Delta, waarop René Drogt (Rijen) en Lau Lavooij (Gilze) prijken.

Het gaat natuurlijk om de inhoud, maar voor kiezers is het ook fijn dat een stem kan worden uitgebracht op een plaatsgenoot. Zeker voor de wat ‘verder van mijn bed show’ voor wat betreft provincie en waterschap is het toch makkelijk dat je een PvdA kandidaat in je eigen gemeente daarover kunt aanspreken.

We gaan daarom in de campagne onze PvdA kandidaten zeker profileren met het verbinden van de inhoud met lokale aandachtspunten.

 

‘Indirect’ stem je op 20 maart ook voor de Eerste Kamer

Al sinds 1815 bestaat de Staten-Generaal uit een Eerste Kamer (controleert de wetgeving op degelijkheid en samenhang met andere wetten) en een Tweede Kamer (controle regeringsbeleid – medewetgeving samen met de regering en de Eerste Kamer – vertegenwoordiging van de bevolking). Voor de Tweede Kamer (150 leden) hebben we rechtstreekse verkiezingen, maar voor de Eerste Kamer (75 leden) vindt dat ‘getrapt’ plaats.

De Eerste Kamerleden worden gekozen door de leden van Provinciale Staten die op 20 maart gekozen zijn.

Dit betekent dat de politieke samenstelling van de Provinciale Staten op 20 maart bepalend is voor de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. Als de huidige regeringspartijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie zetels verliezen in de Provinciale Staten (de laatste peilingen geven dat ook duidelijk aan), dan is de kans groot dat zij geen meerderheid (minimaal 38 leden) halen in de Eerste Kamer. Dan zou zomaar het Kabinet-Rutte III kunnen vallen en zijn er in 2019 ook nog Tweede Kamerverkiezingen.

Alhoewel de kandidaten voor de Eerste Kamer geen campagne voeren, hebben de partijen, waaronder de PvdA wel een eigen kandidatenlijst. De leden van de PvdA hebben in meerderheid als lijstrekker gekozen voor Mei Li Vos (48). Een vrouw met een frisse, vrolijke uitstraling, geboren in Eindhoven en eerder lid geweest van de PvdA Tweede Kamerfractie. Op het PvdA-congres in Den Bosch op 19 januari a.s. wordt de lijst besproken en vastgesteld.

Kortom, PvdA gaan stemmen voor de Provincie betekent ook stemmen voor een sterkere PvdA Eerste Kamerfractie en mogelijk een eind aan de kabinetten-Rutte.

 

Frans Timmermans steekt zijn nek uit voor een sociaal(democratisch) Europa

Het is één grote campagnetijd in de eerste maanden van 2019. Tot en met de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 23 mei a.s. moeten we als PvdA van ons laten horen. We hebben nog wat terug te winnen…

Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 werden we met 9 zetels genadeloos afgestraft door de kiezer. Tergend langzaam kruipen we uit het dal. De laatste peilingen zijn zeer divers en geven 9 tot 15 zetels aan. De PvdA zit daarmee in een grote middengroep met FvD, SP, CDA en D66, waarbij met name D66 ook verliest aan de PvdA.

Met Frans Timmermans heeft de PvdA een door velen gerespecteerd bevlogen kandidaat-lijsttrekker voor het Europees Parlement (ook de Europese lijst wordt 19 januari op het congres besproken en vastgesteld) en een politicus die Europees is pur sang. In die rol gaat hij namens de Europese sociaaldemocraten ook een gooi doen naar het voorzitterschap van de Europese Commissie. Met Frans, samen met Agnes Jongerius, Paul Tang en Kati Piri heeft de PvdA een aansprekende kopgroep voor de Europese verkiezingen.

 

Start Campagne 2019 met een bijeenkomst op woensdag 16 januari in Molenschot

In de ALV werden al diverse suggesties uitgewisseld om de campagne voor de komende verkiezingen optimaal te benutten om de PvdA in Gilze en Rijen weer een boost te geven. Opkomstbevordering, profilering ‘eigen’ kandidaten, programma’s in relatie brengen met lokale items en optimaal gebruik maken van social media werden daarbij genoemd.

In een eerste campagnebijeenkomst gaan we daarover met elkaar in gesprek en daarbij zijn alle leden van harte welkom. En natuurlijk allerlei ideeën en creatieve suggesties om de kiezer als PvdA-stemmer naar het stembureau te krijgen.

Graag tot ziens op woensdag 16 januari a.s. in de Molenwiek in Molenschot, aanvang 20.00u
Geen tijd om daarbij aanwezig te zijn, maar wel een goed idee, en/of wilt u voortaan uitgenodigd worden voor deelname aan campagne-activiteiten: mail naar tonhesemans@planet.nl

 

Ledenwerving

Een partij als de PvdA heeft van oudsher een achterban die de beginselen van de sociaaldemocratie onderschrijven en dat met een lidmaatschap onderstrepen.

Net achter het CDA staat in ons land de PvdA op de 2eplaats met ruim 45.000 leden en daarmee heeft onze partij een behoorlijk trouw ledenbestand ondanks de zeer forse electorale teruggang. Ook in onze afdeling zien we dat terug en in de ALV mochten we 2 nieuwe leden verwelkomen.

Met de komende campagne hopen we ook mensen enthousiast te krijgen om zich als nieuw lid of sympathisant van de PvdA op te geven. Een werkgroep ledenwerving is daarmee aan de slag en daarbij willen we ons ook met name richten op jonge mensen. We hebben het al eerder gesteld, ondertussen hoeft u niet stil te zitten. Kijk eens om u heen, in uw eigen familie- en kennissenkring, of in de vereniging waarvan u lid bent. Vanaf 2 euro per maand kan men al lid worden en meepraten en meebeslissen en gestalte geven aan sociaaldemocratische doelstellingen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

Zie ook www.pvda.nl/wordlid of bel een van ons (zie onder “meedoen”) en wij helpen u verder.

EEN NIEUW LID PER LID EN WE VERDUBBELEN ONS LEDENAANTAL!

 

Ledenbinding

We zijn op de eerste plaats een politieke vereniging en geen gezelligheidsclub. Toch is het bijeenkomen om elkaar informeel te ontmoeten van groot belang voor het ‘wij-gevoel’. Zo hebben we onder een lekker oktoberzonnetje onlangs kunnen genieten van een fraaie ‘groene’ fietstocht door het buitengebied met koffie en wat lekkers onderweg, een bezoek aan de biologische wijngaard “De Steenen Beer” en na afloop een zeer smakelijke barbecue. Een activiteit die door de deelnemers zeer op prijs is gesteld en die we ook in ons Werkplan 2019 weer hebben opgenomen.

 

Vrienden van de PvdA Gilze en Rijen

Begin 2015 hebben we ‘als goed voornemen’ om de PvdA er weer bovenop te krijgen best wat leden bereid gevonden om toe te treden tot “Vrienden van de PvdA in Gilze en Rijen”. Met een maandelijkse bijdrage van 5 euro mikten we op extra inkomsten voor goede campagnes en promotie en ledenbinding (zoals de bbq).

En dat is best nodig als we kijken naar de (hoge) kosten van promotie en campagnes.

In de algemene ledenvergadering hebben we moeten constateren dat er ondertussen best wat mensen afgevallen zijn.

Voor wie het betreft, daarom deze welgemeende oproep aan leden en sympathisanten om de afdeling extra te ondersteunen (voor wie dat mogelijk is) door lid te worden van “Vrienden van de PvdA in Gilze en Rijen”.

U kunt daartoe (het liefst automatisch) uw bijdrage van € 5,- per maand overmaken op:

PvdA Gilze en Rijen IBAN: NL85RABO0130294357 ovv Vriend van de PvdA in Gilze en Rijen

 

Praat ook (lokaal) mee!
Wil je meepraten over de lokale politiek dan ben je van harte welkom op de zogenaamde voorvergaderingen (2x in de 6 weken). In deze vergaderingen worden samen met de fractie- en commissieleden de agendapunten besproken die in de eerstvolgende commissievergadering of raadsvergadering aan de orde komen. Het kan zomaar gaan over je eigen straat, de school van je kinderen, de vereniging waarvan je lid bent, de hoogte van de gemeentelijke belastingen, nieuwe voorzieningen of juist het bezuinigen op voorzieningen.

Kortom een scala aan onderwerpen die je raken!

Wil je daarover meepraten en daarmee de fractie ondersteunen, geef dan je emailadres door aan Marielle Doremalen, fractiesecretaris, ermado@live.nlen je krijgt voortaan een uitnodiging voor de voorvergadering.

Meepraten kan natuurlijk ook op onze algemene ledenvergaderingen (ALV). U krijgt hiervoor steeds tijdig een uitnodiging.

Vragen en suggesties
Naast de eerdergenoemde mogelijkheden kunnen alle leden ook actief meedenken door onderwerpen te melden die volgens u aandacht behoeven. Bestuurs- fractie- en commissieleden kunnen daarin wellicht iets betekenen! In de meest brede zin van het woord kunt u bij ons terecht:

 

PvdA afdeling Gilze en Rijen
PvdA afdelingsbestuur:gilzerijen@pvda.nl
Voorzitter: Lau Lavooij 0161-452116 / 06 20 01 17 12 laulav@ziggo.nl
Secretaris; Ton Hesemans 0161-223812 / 06 17 52 34 83 tonhesemans@planet.nl
Penningmeester: Harrie Broeders 0161-224884 hbbb@ziggo.nl
Lid: Johan van Zuijlen johan.van.zuijlen@brandweermwb.nl
Lid: René Drogt 0611419353 redropoint@gmail.com

 

PvdA website
PvdA webmaster: Derk Tabor – derk.tabor@gmail.com
website: https://pvda.gilzerijen.nl

 

PvdA fractie
PvdA fractiesecretariaat: ermado@live.nl
Lid tevens Fractievoorzitter: Peter von Meijenfeldt 06 52 52 40 02 peter@vonmeijenfeldt.com
Lid tevens Fractiesecretaris: Marielle Doremalen 06 44 21 36 64 ermado@live.nl

 PvdA Raadscommissieleden

Middelen
Peter von Meijenfeldt 06 5252 4002 peter@vonmeijenfeldt.com
Jeanne van der Heijden-van Opstal 06 2006 3319 gagelheijden35@gmail.com
Geert Sterenborg 06 3835 9533 geert.sterenborg@gmail.com
Lau Lavooij 06 2001 1712 laulav@ziggo.nl
NB Peter is ook voorzitter van de lokale rekenkamercommissie, afwisselend met de CDA-fractievoorzitter

Ruimte
Peter von Meijenfeldt 06 5252 4002 peter@vonmeijenfeldt.com
Stijn van der Heijden 06 1555 53541 stijn_van_der_heijden@hotmail.com
Jack Adriaensen 06 2256 8765 jack@resbo.nl
Jos Uitterhoeve 06 2138 9149 josuit@home.nl

Samenleving
Marielle Doremalen 06 4421 3664 ermado@live.nl
Clementine Vervaet 06 4468 6722 clementine.vervaet@ziggo.nl
Ton Hesemans 06 1752 3483 tonhesemans@planet.nl
Theo Pot 06 2021 6316 theo.pot58@gmail.com

NB Gebruikelijk is dat per partij 2 commissieleden vertegenwoordigd zijn in een raadscommissie. Afhankelijk van de onderwerpen kan dit in wisselende samenstelling zijn.

Laat ons ook weten…..
Wanneer u zelf, of wanneer het u ter ore komt van een ander lid, onverhoopt langdurig ziek bent, of bent opgenomen in een ziekenhuis. Maar ook als u wat te vieren heeft, bijvoorbeeld een jubileum op uw werk, of privé, of bij een andere heuglijke gebeurtenis. Graag doorgeven aan tonhesemans@planet.nl

Wij willen graag iets van ons laten horen!

Mvg

Namens het bestuur,

Lau Lavooij