Nieuwsbrief – december 2020

De PvdA Gilze en Rijen wenst u een gezond en inspirerend 2021

Beste leden en belangstellenden,

Corona
Bovenstaande ‘beste wensen’ op een fraaie fotokaart (zie onder) heeft u onlangs in de bus gehad. En gezondheid en inspiratie zullen we zeker nodig hebben in het nieuwe jaar. Niemand had ook maar kunnen denken toen we half maart in ons land werden overvallen door ‘een’ virus, dat dit tot zo’n lange ontwrichting van onze samenleving zou leiden. Ongekend en ongenadig heeft dit virus met de veel te mooie naam ‘corona’ toegeslagen en inmiddels al heel veel leed veroorzaakt.

Lichtpunt
Best wel verontrustend zijn de torenhoge coronabesmettingen die dagelijks gemeld worden. Met als gevolg dat de bezetting in de ziekenhuizen op de verpleegafdelingen en op de intensive care gestaag toeneemt. En daarbij is ook nog eens een mutatie op het coronavirus bijgekomen wat tot extra onrust leidt.

Een lichtpunt is zonder meer de mogelijkheid tot vaccinatie vanaf half januari. Net zoals vele andere enge ziektes in het verleden met grootschalige inentingsprogramma’s efficiënt aangepakt konden worden, zo zal ook Covid-19 met een slim vaccin uitgebannen worden. Dus neem die prik!

Houdt de moed erin
Om alleen al in ons land vele miljoenen mensen te kunnen vaccineren vraagt heel wat tijd. Voordat er sprake is van een bepaalde mate van immuniteit zullen we met elkaar ons stinkende best moeten doen om het virus af te remmen. Het letterlijk opvolgen van de RIVM-regelgeving is daarbij van groot belang. Gezondheid in het algemeen en gezond blijven is met stip het allerbelangrijkste. En ja, het duurt inmiddels al harstikke lang en zoveel leuke dingen hebben we ons al moeten ontzeggen, maar we moeten juist nu met elkaar de moed erin houden en nog even doorzetten. Er gloort hoop!

Gelukkig
Ondertussen mogen wij ons gelukkig prijzen in een land te leven, waarin ook de sociaal-economische gevolgen met draconische bedragen bestreden (kunnen) worden. Het voorkomen dat vele bedrijven van groot tot klein omvallen en de werkgelegenheid structureel wordt aangetast is van groot belang. Ja, de staatsschuld stijgt navenant en er zijn zonder meer schrijnende situaties, maar werkenden en gepensioneerden krijgen ‘gewoon’ maandelijks hun geld, uitkeringen worden verzorgd, verliezen worden gecompenseerd en bedrijven blijven in stand.

Sterkste schouders
Met z’n allen kijken we reikhalzend uit naar het moment dat het virus is uitgeblust en we weer op onze eigen wijze mogen en kunnen functioneren. Ongetwijfeld komt dan de politiek in optima forma om de hoek kijken.

Hoe staan de partijen er dan in? De nationale begroting voor de komende jaren zal onder grote druk staan. En een ding is zeker bij elke crisis krijgen de zwaksten in de samenleving per definitie de grootste klappen. Daarvoor zullen we als PvdA moeten waken. Het oude adagium van de sterkste schouders die de zwaarste lasten moeten dragen zal door onze partij in alle geledingen moeten worden uitgedragen.

Solidariteit
Het PvdA verkiezingsprogramma “Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland” voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 ademt van voor tot achter die geest. De komende maanden zullen alle partijen zich profileren. Maar meer dan ooit zal het erop aan komen dat het begrip solidariteit letterlijk gestalte krijgt.
De PvdA kiest daarvoor onomwonden in het programma. En ook het PvdA coronareddingsplan van 50 miljard is daar een treffend voorbeeld van.
Er is werk aan de winkel, heel veel werk op weg naar 17 maart en daarna!

Algemene Leden Vergadering 14 januari 2021
Al maanden vinden velerlei gemeentelijke vergaderingen aangepast plaats zonder publiek, of digitaal. In alle gevallen zijn de vergaderingen vanuit de huiskamer via een livestream live te volgen. Net als bij het thuiswerken heeft dat ook zijn voordelen, maar toch wordt het fysieke (oog)contact gemist. Ook de voorvergaderingen en de bestuursvergaderingen vinden digitaal plaats. En zelfs onze Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben we op 19 november jl voor het eerst in ons bestaan digitaal gehouden. En met succes overigens! En niet vanwege dat ‘succes’, maar omdat het fysiek niet mogelijk is, zal ook onze eerstvolgende ALV de laptop moeten plaatsvinden. Als vooraankondiging willen wij u vragen hierbij aanwezig te zijn. U krijgt tijdig de Agenda toegestuurd. Een belangrijk item zal het te behandelen draaiboek zijn waarin de voorbereidingen op en een datumschema voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn opgenomen. Zet alvast die datum in uw agenda: ALV op Donderdag 14 januari 2021 om 19.30u via Microsoft Teams. U krijgt kort voor de vergadering een link voor deelname toegestuurd. Geen Nieuwjaarsbijeenkomsten dit keer, maar wellicht is het een idee om digitaal met elkaar te toosten op 14 januari a.s. op een gezond en coronavrij 2021!

Wisseling van de wacht
Met ingang van 1 oktober jl is het voorzitterschap van onze PvdA-fractie in de gemeenteraad door Peter von Meijenfeldt overgedragen aan Marielle Doremalen. Ons ‘gouden duo’ doet het zonder meer goed in de gemeenteraad. Aan de hand van de ervaren en kundige Peter heeft Marielle zich na haar eerste periode (2014-2018) als raadslid de laatste 2 jaar gericht mogen voorbereiden op het overnemen van het fractievoorzitterschap. Zoals destijds door de leden bepaald was deze overdracht halverwege deze periode (2018-2022) voorzien. Inmiddels goed ingewerkt en ondersteund door Peter heeft Marielle in korte tijd aangetoond haar nieuwe taak met verve aan te kunnen. En ja, eigenlijk is er ‘niets’ veranderd. Beiden werkten en werken uitermate goed samen. Alhoewel, er is nu sprake van ‘de eerste vrouw’ van de PvdA-fractie en is er (eindelijk…) een eind gekomen aan jarenlang de uitspraak ‘de eerste man’.

En…. goed voorbeeld doet blijkbaar goed volgen. Ook de CDA-fractie en de fractie van Gemeentebelang hebben sinds kort een vrouwelijke fractievoorzitter.

Prima ondersteuning
Het is al eerder gezegd, maar we hebben best heel veel leden die actief bijdragen aan een levendige afdeling van de PvdA in Gilze en Rijen. Van het ondersteunen van campagne-activiteiten tot het organiseren van een fietstocht en van het verzorgen van wervelende promotiefilmpjes tot het daadwerkelijk actief meedraaien in de steunfractie en in de gemeentelijke commissies. En daar zijn we heel blij mee!

Steunfractie
Het aantal actieve leden is uitgegroeid tot een twintigtal(!) leden die meedoen. Met name de ondersteuning door de steunfractie van onze raadsleden is onontbeerlijk voor het vormen van een gedegen PvdA visie en inbreng in de gemeenteraad. En in de voorvergaderingen waarin de agenda’s van de raads- en commissievergaderingen besproken worden zijn dan ook niet minder dan gemiddeld 12 tot 14 leden betrokken.

Groepsmail
Maar niet alleen in de vergaderingen, ook via de groepsmail worden zinvolle discussies gevoerd. Met respect voor elkaars meningen worden inzichten gedeeld en die dragen zeker bij tot een afgewogen opstelling van de PvdA mening in Gilze en Rijen naar ‘buiten’.

Voor wie politiek geïnteresseerd is en een bijdrage wil leveren aan de discussie is dit echt een prima platform. Voor wie mee wil ‘praten’, een must.

Geef Rijen een Hart
Zo is uit de actieve ledengroep spontaan een werkgroep ontstaan die actief aan de weg timmert met het uitwerken van een idee, het schrijven van een heus script, het acteren als een volleerde artiest, het op een professionele manier vastleggen op film, het presenteren in een openbare bijeenkomst, de publiciteit, enz. enz. Het betreft hier natuurlijk de actie van de werkgroep “Geef Rijen een Hart”. Hierbij mogen best de namen vermeld worden van het trio kartrekkers die elkaar in creativiteit en inventiviteit gevonden hebben: Willem Starreveld, Jack Adriaensen en Ton van Gageldonk. Verschillende leuke filmpjes met inhoud zijn van hun hand. Te zien o.a. op de facebookpagina van de PvdA Gilze en Rijen met als laatste toppertje de enige echte Kerstman met hart voor ‘Geef Rijen een Hart’. Maar ook andere thema’s vatten ze filmisch, ludiek, maar bovenal inhoudelijk bij de kop, zoals de laakbare praktijken van de gemeente Tilburg met de voorgenomen vestiging van een ‘grote dozen’ industrieterrein bij Gilze in het groene (voormalig) buitengebied van Hulten, nu Tilburg.

Zichtbaar betrokken
En al die activiteiten en inzet gaan niet ongemerkt voorbij natuurlijk. Wekelijks wordt in het Weekblad een item bij de kop genomen en duidelijk gemaakt hoe de PvdA in Gilze en Rijen zich opstelt. Maar ook via HalloGilzeRijen, YouTube, onze website, facebook en twitter en waar mogelijk via de regionale pers kan iedereen kennisnemen van de wijze waarop de PvdA zich in Gilze en Rijen inzet voor de gemeenschap. En doet daarbij de slogan “De PvdA is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen” alle eer aan!

 

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021

Op het eind van dit onwerkelijke jaar waarin wereldwijd veel leed is en wordt geleden, Trump nog steeds gelooft in zijn overwinning en op de valreep een Brexit-akkoord gebaseerd op 2000 pagina’s bereikt is, bereiden we ons voor op de Tweede Kamerverkiezingen.

Verkiezingen waarin nadrukkelijk de gevolgen van de coronapandemie centraal zullen staan. De enorme rijkssteun zal de komende jaren zwaar drukken op de begrotingen en keuzes op velerlei gebied zullen onvermijdelijk zijn.

Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van de PvdA en de vaststelling van de kandidatenlijst zullen in het digitaal te houden verkiezingscongres van 14, 15 en 16 januari vastgesteld worden.

Op de site van de PvdA is een helder inzicht in beeld gebracht in de sociaaldemocratische keuzes op 9 gebieden: ‘Goed werk en een eerlijke economie’, ‘Liefdevolle zorg’, ‘Onderwijs met gelijke kansen voor ieder kind’, ‘Volkshuisvesting’, ‘Een schone en duurzame toekomst’, ‘Een veilig en rechtvaardig Nederland’, ‘Een saamhorig Nederland’, ‘Kunst, cultuur en media voor iedereen’, ‘Internationale solidariteit’.

 Sociaal-democratische keuzes
Een ambitieus programma, een programma waarin solidariteit weer als begrip nadrukkelijk aanwezig is, een programma waar we met z’n allen achter moeten gaan staan, een programma dat broodnodig is om te voorkomen dat de ‘pijn’ niet wordt weggelegd bij mensen en bij sectoren die nadrukkelijk kwetsbaar zijn.

Hierbij zijn alle leden van belang om dat uit te dragen. Laten we met elkaar onze schouders eronder zetten om de sociaal-democratische oplossingen uit te dragen.

Praat ook (lokaal) mee!
Wil je meepraten over de lokale politiek dan ben je van harte welkom op de zogenaamde voorvergaderingen (2x in de 6 weken). In deze vergaderingen worden samen met de fractie- en commissieleden de agendapunten besproken die in de eerstvolgende commissievergadering of raadsvergadering aan de orde komen. Het kan zomaar gaan over je eigen straat, de school van je kinderen, de vereniging waarvan je lid bent, de hoogte van de gemeentelijke belastingen, nieuwe voorzieningen of juist het bezuinigen op voorzieningen.

Kortom een scala aan onderwerpen die je raken!

Wil je daarover meepraten en daarmee de fractie ondersteunen, geef dan je emailadres door aan Peter von Meijenfeldt, fractiesecretaris, [email protected] en je krijgt voortaan een uitnodiging voor de voorvergadering.

Vragen en suggesties
Naast de eerdergenoemde mogelijkheden kunnen alle leden ook actief meedenken door onderwerpen te melden die volgens u aandacht behoeven. Bestuurs-, fractie- en commissieleden kunnen daarin wellicht iets betekenen! In de meest brede zin van het woord kunt u bij ons terecht:

PvdA afdeling Gilze en Rijen

PvdA afdelingsbestuur: [email protected]
Voorzitter: Lau Lavooij 0161-452116 / 06 20 01 17 12 [email protected]
Secretaris; Ton Hesemans 0161-223812 / 06 17 52 34 83 [email protected]

Penningmeester: Harrie Broeders 0161-224884 [email protected]
Lid: Johan van Zuijlen [email protected]
Lid: René Drogt 0611419353 [email protected]

PvdA website
PvdA webmaster: Derk Tabor – [email protected] website: https://pvda.gilzerijen.nl
Anthony Bisschops – [email protected]
Plv: Ton Hesemans 0161-223812 / 06 17 52 34 83 [email protected]

PvdA fractie
PvdA fractiesecretariaat: [email protected]
Lid tevens Fractievoorzitter: Marielle Doremalen 06 4421 3664 [email protected]
Lid tevens Fractiesecretaris: Peter von Meijenfeldt 06 5252 4002 [email protected]

Onderstaand de PvdA afgevaardigden in de diverse commissies, waaronder diverse steunfractieleden.

PvdA Raadscommissieleden

Commissie Middelen
Peter von Meijenfeldt 06 5252 4002 [email protected]
Geert Sterenborg 06 3835 9533 [email protected]
René Drogt 0611419353 [email protected]
Lau Lavooij 06 2001 1712 [email protected]

Commissie Ruimte
Peter von Meijenfeldt 06 5252 4002 [email protected]
Ton van Gageldonk 06 2297 2749 [email protected]
Jack Adriaensen 06 2256 8765 [email protected]
Stijn van der Heijden 06 1555 53541 [email protected]
Jos Uitterhoeve 06 2138 9149 [email protected]

Commissie Samenleving
Marielle Doremalen 06 4421 3664 [email protected]
Clementine Vervaet 06 4468 6722 [email protected]
Ton Hesemans 06 1752 3483 [email protected]

NB Gebruikelijk is dat per partij 2 commissieleden vertegenwoordigd zijn in een raadscommissie. Afhankelijk van de onderwerpen kan dit in wisselende samenstelling.

Laat ons ook weten…..
Wanneer u zelf, of wanneer het u ter ore komt van een ander lid, onverhoopt langdurig ziek bent, of bent opgenomen in een ziekenhuis. Maar ook als u wat te vieren heeft, bijvoorbeeld een jubileum op uw werk, of privé, of bij een andere heuglijke gebeurtenis. Graag doorgeven aan [email protected]

Wij willen graag iets van ons laten horen!

Mvg
Namens het bestuur,
Lau Lavooij