Nieuwsbrief – december 2021

Beste leden en belangstellenden,

Lockdown
Helaas heeft de wereldwijde pandemie ons nog steeds in zijn greep. Door het opduiken van nieuwe varianten hebben we inmiddels al bijna 2 jaar te maken met nieuwe besmettingsgolven met alle ernstige consequenties van dien.

Zeker in de feestmaand bij uitstek worden we voor het tweede opeenvolgende jaar getroffen door vergaande beperkingen in het openbaar verkeer, maar ook in onze persoonlijke levenssfeer.
En dat vergt best veel van ons aller incasserings- en aanpassingsvermogen. Toch moeten we daarbij voor ogen houden dat al die maatregelen erop gericht zijn dat we het virus de baas worden en voorkomen dat de zorg ernstig in de knel komt door ons zo goed mogelijk aan de regelgeving algemeen en de lockdown in het bijzonder te houden.

We wensen u in deze donkere dagen, noodgedwongen in kleine(re) kring niette in sfeervolle en gezellige dagen in goede gezondheid en spreken de hoop uit dat we in het nieuwe jaar kunnen zeggen dat deze pandemie onder controle is. 

Een dijk van een kandidatenlijst
Zaterdagochtend 18 december 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Gilze en Rijen, zowel het PvdA verkiezingsprogramma 2022-2026 Samen Bouwen aan Gilze en Rijen’, als de ‘kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen’ van 16 maart 2022 unaniem vastgesteld.

We zijn er heel erg trots op dat we als PvdA Gilze en Rijen een dijk van een kandidatenlijst hebben kunnen vaststellen. Met Marielle Doremalen als lijsttrekker hebben we ongetwijfeld een voor vele kiezers aansprekende volksvertegenwoordiger, maar ook een ‘verbinder’, een kartrekker voor de nieuwe fractie en last but not least een sociaal-democraat pur sang.

Met een top vier waarin ervaring, jeugdig elan en expertise hand in hand gaan, hebben we in totaal niet minder dan 32 betrokken kandidaten uit de 4 kernen die de PvdA-lijst sieren, waaronder (zeer) ervaren krachten, nieuwkomers, diverse leeftijdscategorieën, oud-raadsleden en oud-wethouders, trouwe leden van de steunfractie en als lijstduwer oud-wethouder Lau Lavooij.

Ook onze adviescommissie kandidaatstelling stak in haar advies haar waardering niet onder stoelen of banken: “Wij zijn onder de indruk van de motivatie en ook van de kwaliteiten van de diverse kandidaten”. Samen met de overweging van de adviescommissie, “we hebben voor ogen gehouden wat op een termijn van de komende vier jaar (en daarna!) een goede top tien zou zijn”, heeft het bestuur dan ook dankbaar gebruik gemaakt van het gedegen advies.

De ontwerp-kandidatenlijst, zoals door het bestuur onderbouwd aan de leden was voorgelegd, werd goed bediscussieerd en met name de kandidaten die zich hadden aangemeld voor een ‘verkiesbare plaats, of opvolgplaats’ grepen de gelegenheid aan zich nader te presenteren en te profileren.

Een van onze kandidaten op de ontwerp-kandidatenlijst, Jack Adriaensen, heeft zich daarbij voordat de lijst per plaats werd vastgesteld als kandidaat teruggetrokken. Vanwege een langlopend verschil van mening met de gemeente over het gebruik van zijn perceel, door Jack in de vergadering helder toegelicht en in het licht van de huidige stand van zaken achtte Jack het verstandiger nu geen kandidaat te zijn. Wel wil hij zich o.a. in de steunfractie actief blijven inzetten voor de PvdA.

Het PvdA verkiezingsprogramma 2022-2026 ‘Samen Bouwen aan Gilze en Rijen’
Het ontwerp-verkiezingsprogramma werd na een heldere discussie op een enkel punt aangepast. Uitgebreid werd stilgestaan bij de ontwerp-tekst over de wijze van ondertunneling van het spoor bij de Julianastraat / Stationsstraat. In meerderheid ging de vergadering akkoord met een amendement voor een duidelijker standpunt over de keuze voor een voetgangers- fietstunnel.  Het aangepaste ontwerp-programma werd uiteindelijk unaniem vastgesteld.
In het programma wordt vooral ingezet op meer betaalbare huur- en koopwoningen, betere sociale voorzieningen, een groener Gilze en Rijen en in plaats van een ‘auto-te-gast’ tunnel een veilige onderdoorgang voor fietsers en voetgangers in de noord-zuidas in Rijen.

Zie voor de tekst van het verkiezingsprogramma onze website: https://gilzerijen.pvda.nlde

Onderstaand de PvdA kandidatenlijst opgemaakt als persbericht na de vaststelling in de ALV.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Lau Lavooij / voorzitter

De top-4 van de PvdA kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart  2022
Vlnr: 4 – Johan van Zuijlen, 3 – Ton van Gageldonk, 2 – Anthony Bisschops, 1 – Marielle Doremalen