Nieuwsbrief Januari 2022

 “PvdA Gilze en Rijen spreekt zich uit tegen benoeming peperdure wethouder”

Beste leden en belangstellenden,

Onaangenaam verrast
Het CDA heeft zich bestuurlijk in deze periode best wel onderscheiden, maar dan niet in positieve zin. Zo verruilde Rolf Dols al na een jaar het wethouderschap in Gilze en Rijen voor een lucratievere post als wethouder in het college van B&W Tilburg en werd verrassend in mei 2019 zijn plaats ingenomen door oud-beleidsambtenaar en -projectleider van onze gemeente Sandra Diepstraten.

Maar ook dat bleek geen gelukkige greep van het CDA. Zo liet Sandra op 10 september jl weten niet meer beschikbaar te zijn voor de nieuwe periode, maar …..”eerst ga ik vol energie deze bestuursperiode afmaken”. Dat werd het dus ook niet, want enkele maanden later op 7 december jl kopte de krant, ‘Sandra Diepstraten stapt per direct op als wethouder”.

 CDA draagt toch nieuwe kandidaat voor
Natuurlijk wordt er dan druk gespeculeerd. Komt het CDA voor die paar maanden tot aan de verkiezingen van 16 maart a.s. nog met een vervanger en zo ja, met wie? Ze hebben er recht op om een nieuwe kandidaat voor te dragen, maar gezien de korte tijd tot aan de verkiezingen, de impact van een nieuwe bestuurder en de mogelijk financiële gevolgen deden toch de mening postvatten dat het CDA in alle redelijkheid dit de organisatie en de inwoners van Gilze en Rijen niet zou aandoen. Maar dat bleek buiten de waard gerekend en op 23 december kwam het CDA met een persbericht waarin Annette Stinenbosch, na 1 jaar en 8 maanden als wethouder financiën in Bergen op Zoom afgetreden, als nieuwe wethouder in Gilze en Rijen ruimtelijke ontwikkeling en wonen werd voorgedragen.

Levendige discussie in steunfractie
Van meet af aan heeft dat voor een levendige discussie via de mail (zelfs met de kerstdagen!) gezorgd tussen onze leden van de (steun)fractie.
Eigenlijk best wel kort samen te vatten: dit moeten we niet willen!

De fractie heeft dat prima opgepakt en heeft een korte, gedegen bijdrage gebaseerd op de meningsvorming binnen de steunfractie, voorbereid voor de extra raadsvergadering.

=0=0=0

Niet gebruikelijk, maar in deze situatie waarin weinig of geen tijd was voor raadpleging en terugkoppeling hierbij vooraf onverkort de bijdrage van de fractie uit te spreken in de raadsvergadering van 3 januari 2022.

NB
De raadsvergadering op 3 januari is vanaf 19.30 uur digitaal te volgen via gilzerijen.raadsinformatie.nl

 

Bijdrage PvdA Gilze en Rijen gemeenteraadsvergadering 3 januari 2022
Zo verrast als wij bij de PvdA waren door het plotselinge vertrek van mevrouw Diepstraten als wethouder, nog meer verrast zijn wij nu weer door het nieuws dat er een vervanger aangesteld wordt voor de laatste paar maanden van deze bestuursperiode. De beoogde vervanger, mevrouw Stinenbosch, zal naar verluidt de volledige portefeuille van mevrouw Diepstraten overnemen.

Als PvdA zijn wij van mening dat het aanstellen van een vervanger voor zo’n korte periode bestuurlijk en inhoudelijk geen toegevoegde waarde te zien geeft en feitelijk niets oplevert. Iedereen heeft inwerktijd nodig en als mevrouw Stinenbosch als wethouder van buitenaf goed en wel ingewerkt zal zijn, zijn de gemeenteraadsverkiezingen er al op 16 maart.

Daarnaast ligt de portefeuille die zij over zal nemen hoofdzakelijk op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en wonen, taakvelden die mevrouw Stinenbosch in haar korte periode als wethouder in Bergen op Zoom niet in haar portefeuille had.

Bovendien is de gemeenteraad herhaaldelijk verteld dat er capaciteitsproblemen zijn in het ambtelijk apparaat en er met name te weinig medewerkers zijn binnen ruimtelijke ontwikkeling om ambities waar te maken en alle plannen uit te voeren. In feite kan een vervangend wethouder dus weinig anders doen dan op de winkel passen bij gebrek aan voldoende ambtelijk medewerkers, iets wat naar de mening van onze PvdA fractie ook heel goed en verantwoord kan worden gedaan door de resterende leden van het huidige college.

Voor wat betreft de achtergrond van mevrouw Stinenbosch is duidelijk dat zij met name ervaring en kennis heeft op financieel gebied en niet of nauwelijks affiniteit met ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Dat maakt het niet makkelijker om zich in korte tijd alle vooral grotere en complexe ruimtelijke projecten die onder de portefeuille van mevrouw Diepstraten vielen, eigen te maken. Daarnaast hebben veel projecten, zoals de spoorzone en de ontwikkelingen binnen het centrumplan Oost in Rijen, een lange voorgeschiedenis binnen onze gemeente. Enige expertise mag je dan toch verwachten binnen het college met enkele leden die sinds 2014 deel uitmaken van het college. Dat rechtvaardigt o.i. ook al geen kandidaat van buiten

Tot slot hangt de gemeente ook nog een grote financiële consequentie boven het hoofd. Indien immers, mevrouw Stinenbosch langer dan 100 dagen wethouder zal zijn, heeft zij recht op twee jaar wachtgeld. Naar verwachting zal deze termijn zijn verstreken voor er een nieuw college aantreedt. Gezien een vergelijkbare situatie in juli vorig jaar in de gemeente Epe, behorend tot dezelfde gemeenteklasse als onze gemeente kan dit tot een wachtgeldverplichting voor onze gemeente leiden van ca 150.000 euro.  In de ogen van de PvdA een onverantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.

Voorzitter, wij kijken met gemengde gevoelens terug op een rommelig verlopen bestuursperiode. Het vertrek van twee CDA-wethouders en de breuk binnen Gemeentebelang, waaruit Groen Gilze en Rijen ontstaan is, hebben er mede voor gezorgd dat er veel wisselingen zijn geweest binnen het college en de coalitie. Dit zorgt niet voor de rust en het creëren van een team wat zo belangrijk is om een gemeente goed en ambitieus te kunnen besturen. Dit zorgt ook niet voor meer rust en duidelijkheid bij onze ABG medewerkers. Nu tijdelijk weer een nieuwe bestuurder erbij, verbetert deze situatie bepaald niet.

Kortom: voldoende redenen voor de PvdA om niet in te stemmen met de benoeming van een vervanger voor zeer korte duur voor ex-wethouder Diepstraten in de persoon van mevrouw Stinenbosch als wethouder binnen onze gemeente. Wij roepen onze collega-raadsleden van de coalitiefracties dan ook op, gehoord onze argumenten, hun voornemen tot benoeming te heroverwegen.
=0=0=0=