Toekomstige situatie MFA sportpark Vijf Eiken

Vragen aan Burgemeester en wethouders

Onderwerp: toekomstige situatie MFA sportpark Vijf Eiken

Onze fractie heeft vanuit de RHV (Rijense Handbal Vereniging) vernomen dat er plannen verder uitgewerkt worden waarbij een andere sportvereniging mogelijk de beheerder wordt van het MFA waar ook de RHV gebruik van maakt. Ten behoeve hiervan zou het gebouw dan worden verbouwd. Na deze verbouwing blijven er slechts 2 kleedkamers over voor de RHV en zijn zij niet langer beheerder van de kantine.

In de zomermaanden gebruikt de RHV de buitenvelden en daarvoor zijn volgens de vereniging 4 kleedkamers nodig. De huidige kantine wordt door de RHV ook gebruikt voor extra activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, sjoelavonden en jeugdweekenden inclusief overnachtingsmogelijkheid in de MFA.

Vraag 1
Klopt het dat de RHV volgens de huidige plannen in de toekomst nog maar gebruik kan maken van 2 kleedkamers en het beheer van de kantine kwijt raakt?
Antwoord: Ja, de beheerstichting waar RHV onderdeel van uitmaakt heeft de exploitatie van het gebouw 1 mei jongstleden teruggegeven. RHV bleek niet bereid om exploitatie over te nemen. 

Vraag 2
Hoe hoog zijn de kosten van de eventuele verbouwing? Hoe worden deze kosten gedekt?
Antwoord: Aan de verbouwing (tekeningen, constructief, vergunningen) en de kosten die dat met zich meebrengt wordt nog gewerkt door de mogelijke hoofdhuurder en gemeente. Het is nog niet definitief. Over de hoogte en dekking van de kosten kunnen daarom nog geen uitspraken gedaan worden. 

Vraag 3
Is door de gemeente als eigenaar van de MFA nagegaan of het mogelijk is om tijdens de voorgenomen verbouwing nog 2 extra kleedkamers te bouwen, zodat de RHV gebruik kan blijven maken van 4 kleedkamers? Wat is hiervan het resultaat? Hoe hoog zouden de kosten daarvoor zijn?
Antwoord: RHV maakt van mei tot oktober gebruik van de kleedkamers en de velden. Daar valt de zomervakantie nog in. Dit betekent effectief 10 weken gebruik. Het bouwen van twee kleedkamers kost € 30.000. We moeten de afweging maken of de investering en het gebruik met elkaar in evenwicht zijn. 

Vraag 4
Is het voorzien in voldoende kleedgelegenheid voor sportverenigingen niet te beschouwen als een verantwoordelijkheid voor de gemeente?
Antwoord: Zie vraag 3. 

Vraag 5
Is de mogelijkheid onderzocht om de RHV medebeheerder te maken van de kantine?
Antwoord: Ja, RHV heeft aangegeven de exploitatie niet op zich te willen nemen. 

Vraag 6
Is er tijdig met de RHV gecommuniceerd over de nieuwe plannen?
Antwoord: Ja, we hebben RHV/beheerstichting vanaf begin van de plannen meegenomen. 

Vraag 7
Heeft er al een gesprek plaats gevonden waarbij een vertegenwoordiger vanuit de gemeente, vanuit de RHV en vanuit de beoogde nieuwe gebruiker van het MFA samen aan tafel zitten?
Zo nee, waarom niet en gaat een dergelijk gesprek nog wel plaats vinden in de nabije toekomst? Worden hierbij ook mogelijke andere gebruikers van de (buiten)accommodatie betrokken?
Antwoord: Nee, RHV had nog geen behoefte aan gesprek met beoogd exploitant in aanwezigheid van de gemeente. Overigens blijven wij wel in gesprek met RHV en de nadere gebruikers.

Namens de PvdA- fractie, Marielle Doremalen

Gilze, 7 december 2018