verkiezingsprogramma 2018-2022

Voorwoord

In de bestuursperiode 2014 – 2018 heeft de PvdA met twee raadszetels noodgedwongen in de oppositie moeten plaatsnemen. Bij de verkiezingen in 2014 verloor onze partij helaas drie van haar vijf raadszetels en daarmee ook haar positie in de coalitie en haar wethouderszetel.

Hiermee werd een landelijke politieke ontwikkeling ook werkelijkheid in Gilze en Rijen.

Met dit verkiezingsprogramma hoopt de PvdA haar positie in Gilze en Rijen als bestuurlijke partij en vertegenwoordiger van de inwoners weer te herwinnen. En daarmee ook het aantal raadszetels te vergroten. Bovendien is de PvdA met haar uitstekende kandidaten voor de raad een gedegen partner voor de komende coalitie.

 

Ondanks de beperkte rol die de PvdA vanuit de oppositie heeft kunnen vervullen, is het sociaal-democratische geluid in de voorbije jaren door onze beide raadsleden met verve naar voren gebracht. Onderwerpen zoals de decentralisatie van de verantwoordelijkheden in het sociaal domein, het wegnemen van knelpunten bij kinderarmoede, het behoud van het consultatiebureau in Gilze, de discussies over de herinrichting van het Raadhuisplein, alle aspecten die samenhangen met de toekomst van de spoorzone, de nieuwbouw van het zwembad en de sporthal, de vernieuwing van het bibliotheekwerk, stappen die gezet moeten worden voor energiebesparing en duurzaamheid, en nog veel meer. Kortom er was geen onderwerp waarover de PvdA niet een eigen geluid liet horen. Bovendien werden eigen initiatieven ontplooid, onder meer via raadsmoties en schriftelijke vragen aan B&W.

 

De komende bestuursperiode wil de PvdA weer coalitieverantwoordelijkheid op zich nemen en een wethouder leveren. Er liggen belangrijke uitdagingen te wachten, onder meer op het gebied van zorg, werk en eerlijk delen. Ook duurzaamheid en vergroening van de gemeente zijn onderwerpen waarop de PvdA heeft bewezen met gedegen initiatieven te komen.

De PvdA betrekt bij haar meningsvorming de ideeën van de inwoners van Gilze en Rijen. Dit zal op open en transparante wijze vorm krijgen.

De uitvoering van de punten die in dit verkiezingsprogramma zijn opgenomen leiden niet tot zwaardere lasten voor de burgers. Gilze en Rijen moet voor de PvdA tot de 10% van goedkoopste gemeenten in ons land blijven behoren. Wel blijft het adagium: ook in Gilze en Rijen zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Bovendien is van belang dat alle gemeentelijke voorzieningen voor alle inwoners toegankelijk moeten blijven.

Waar dit voor onze gemeente meerwaarde oplevert, wordt door de PvdA gekozen voor (verdere) samenwerking met anderen. Dit geldt voor de samenwerking binnen ABG-verband, maar evengoed binnen de bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen.

De PvdA durft de uitdaging aan! De PvdA zal in de periode 2018-2022 ZICHTBAAR BETROKKEN zijn bij de gemeente Gilze en Rijen en haar inwoners.

 

Programma 0 – Burgers

De inwoners van Gilze en Rijen stellen steeds duidelijker eisen aan de kwaliteit van leven en wonen. En willen invloed hebben op de wijze waarop de overheid hierover besluiten neemt.

Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een gemeente waar kinderen onbevreesd opgroeien en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen.

Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, en sport en cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het hebben van werk is cruciaal: voor het voorzien in het eigen bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Wie geen bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen. Het zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven.

De overheid of de politiek kan niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen in de samenleving.

Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te verbinden. Wij geloven dat contacten en solidariteit belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwstenen zijn van onze samenleving. Kortom, een gemeenschap waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, onbekendheid en discriminatie bestreden worden en we onderling het vertrouwen versterken.

 

Voor de PvdA betekent dit:

 

• Initiatieven van inwoners en ondernemers worden gestimuleerd en ruimte gegeven. Dit vraagt om flexibiliteit en zo weinig mogelijk regels.

• In een zo vroeg mogelijk stadium worden inwoners via alle beschikbare middelen ingelicht over het beleid en de uitvoering daarvan, en waar mogelijk om hun mening gevraagd.

• Inwoners worden meer betrokken bij het lokale bestuur, onder meer over de wijze waarop gelden aan hun wijk of buurt worden besteed.

• Bij belangrijke onderwerpen worden voorafgaande aan de raadsbehandeling gesprekstafels gehouden met inwoners. Dit moet leiden tot een betere legitimering en verankering van de bestuurlijke besluitvorming.

• Via livestreaming worden beeld- en geluidsweergave van raads- en commissievergaderingen aangeboden.

• Voor het meedoen van de inwoners is het noodzakelijk om naast digitale informatie ook informatie ‘op papier’ te behouden, waaronder de gemeentegids.

• Vragen en verzoeken van burgers worden als regel binnen twee weken beantwoord, ongeacht welk communicatiemiddel gebruikt wordt.

• De deelname aan regionale samenwerkingsverbanden zoals Hart van Brabant wordt voortgezet en verstevigd waar dit tot meerwaarde leidt voor onze gemeente. Hieraan ligt steeds een kritische kosten-batenanalyse en een governance-overeenkomst ten grondslag.

• In goed overleg met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau wordt ingezet op centrale huisvesting van de ambtelijke ABG-organisatie, waarbij het serviceniveau aan de inwoners minimaal hetzelfde blijft. Realisatie van de centrale huisvesting binnen deze bestuursperiode leidt tot kostenbesparing en efficiency.

• Met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau wordt verkend of een verdergaande vorm van bestuurlijke samenwerking mogelijk is en tot meerwaarde leidt.

• Topinkomens van door de gemeente gesubsidieerde of gecontracteerde partijen moeten openbaar zijn.

• Overheidstaken alleen worden uitbesteed als marktpartijen deze echt beter en goedkoper kunnen uitvoeren. Verdere uitbesteding van taken en het bevorderen van marktwerking heeft niet onze voorkeur.

• Medewerking aan het COA wordt verleend bij de renovatie van de gebouwen van AZC Prinsenbosch, waarbij waar mogelijk het gemeentelijke bedrijfsleven wordt betrokken.

Programma 1 – Veiligheid

Iedereen wil zich dag en nacht veilig voelen in de openbare ruimte, maar ook thuis. Veiligheid is een basisbehoefte. De PvdA staat voor een veilige en open samenleving. Inwoners van Gilze en Rijen moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen huis, de directe omgeving, het dorp en de gemeente. Dat is een recht waar we ons hard voor maken. Daarom is (sociale) veiligheid voor de PvdA een speerpunt. Die veiligheid bevorderen we door te zorgen voor een goede samenwerking tussen gemeente, politie, justitie, woningbouwcorporaties, onderwijs, welzijns- en zorginstellingen, brandweer, verenigingen, burgers en bedrijven.

Veiligheid vereist inspanningen van alle partijen, waarbij medewerking van onze inwoners bij de uitvoering onmisbaar is. Zie de snelle opkomst van Burgernet en Whatsapp-groepen. Ook moet glashelder zijn wat wel en niet kan in onze samenleving. Het handhaven van grenzen en het optreden waar dat nodig is, is een taak van gemeente, politie en justitie.

 

Voor de PvdA betekent dit:

 

Integrale veiligheid

• Ons gemeentelijk veiligheidsbeleid richt zich op afstemming, samenwerking en een goede balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat moet. De nieuwe kadernota Integrale Veiligheid 2017-2020 en het daaraan gekoppelde uitvoeringsplan is hierbij leidend.

• De veiligheid en handhaving daarvan op straat heeft prioriteit. Hierbij hoort een gerichte inzet van onze wijkagenten en bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s). Uitbreiding van het aantal fte’s is noodzakelijk.

• Openbare orde en veiligheid voor onze inwoners is een topprioriteit. Een goed overleg met buurt- en wijkorganisaties en ondernemers(organisaties) en een streng handhavingsbeleid (o.a. bestrijding drugs gerelateerde overlast en onveiligheid) dragen zorg voor leefbare wijken en buurten.

• Het betrekken van onze inwoners bij het veiligheidsbeleid door middel van het organiseren van wijkbijeenkomsten wordt voortgezet. Het uitgangspunt is dat overlast wordt aangepakt.

• Veiligheids- en preventieplannen worden opgesteld in samenspraak met de inwoners. De inzet van wijkagenten en boa’s worden mede bepaald door de inwoners.

• Voor elke buurt wordt samen met de bewoners een buurtplan gemaakt. Hierin staan de gezamenlijke doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid. Bewoners bepalen zo de prioriteiten.

• De gemeente staat positief tegenover (landelijke) experimenten gericht op legalisering van wietteelt, mede met als doel de woonwijken kwekerij-vrij te krijgen (‘hennep plantages de wijk uit’).

• Tegelijkertijd een keiharde aanpak plaatsvindt van harddrugs en van de infrastructuur die productie en verspreiding mogelijk maakt, alsmede van de organisaties die hier achter zitten.

• Permanente bewoning op campings wordt tegengegaan. Hiertoe worden preventief maatregelen genomen (o.a. een nachtregister).

• De problematiek bij Fort Oranje geeft aan dat één (kleinere) gemeente niet zelfstandig in staat is dergelijke problemen zelfstandig op te lossen. Er wordt samengewerkt met grotere gemeenten en de Veiligheidsregio (groter handhavingsapparaat) op dit gebied, om tezamen regionaal een vuist te maken.

 

Rampenbestrijding

• De gemeente moet goed voorbereid zijn op calamiteiten. Hierbij wordt actief bijgedragen en gebruik gemaakt van de crisisorganisatie van het district Hart van Brabant. Hier wordt regelmatig mee geoefend.

• De aanwezigheid van een vliegbasis, spoorlijn en autosnelweg in onze gemeente voortdurend aandacht vereist voor het actueel (en geoefend) houden van de crisisplannen van de gemeente, vliegbasis en Veiligheidsregio.

• In overleg met de Brabantse spoorgemeenten alles in het werk zal worden gesteld om meer overlast en onveiligheid door de toename van het goederenvervoer te voorkomen. En bovendien het spoor en spoorwegovergangen in onze gemeente zodanig worden aangepast dat risico’s op rampen worden geminimaliseerd.

• Prioriteit heeft daarbij het terugdringen van het aantal ‘giftreinen’ via de Brabantroute om de veiligheid van omwonenden van het spoor in Rijen te waarborgen.

• De veiligheid van onze inwoners rond het gebruik van de vliegbasis in al zijn facetten de hoogst mogelijke aandacht krijgt.

• Omdat ook de inwoners van Gilze en Rijen gevaar kunnen lopen bij calamiteiten wordt in goed overleg met de (gemeenten in de) Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ingezet op het sluiten van de kerncentrales in Doel.

• Er voortdurend aandacht wordt besteed aan het zo kort mogelijk houden van de aanrijtijden van ambulances in onze gemeente. Jaarlijks worden deze geëvalueerd.

• Hulpverleningsorganisaties in onze gemeente zoals EHBO-verenigingen, en organisaties zoals Stichting Rijens Hart en Stichting Hart voor Gilze kunnen rekenen op gemeentelijke waardering en ondersteuning.

 

Veilige woon- en leefomgeving

• Er een gezamenlijke aanpak komt van woningbouwcorporatie(s), brandweer, gemeente, politie en anderen om aantasting van het woongenot door woonoverlast, illegale bewoning en ongecontroleerde woningsplitsing te voorkomen.

• Voldoende openbare (led) verlichting zorgt voor een optimaal veiligheidsgevoel in buurten, wijken en in het buitengebied.

• Het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt gepromoot.

• Handhaving van regels waaraan bedrijven moeten voldoen zich vooral richt op risicovolle bedrijven en regionaal via de Omgevingsdienst blijft opgepakt.

 

Brandweer

• De taken ondergebracht blijven bij de Veiligheidsregio. Gemeentelijk worden onze vrijwilligers ten volle ondersteund en gefaciliteerd. Daarbij wordt ingezet op preventie en vroege signalering.

• Betere crisisbeheersing binnen de ABG-gemeenten de noodzaak geeft tot het aanstellen en financieren van een OvD-Bz (Officier van Dienst Bevolkingszorg).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 2 – Verkeer en vervoer

Mensen moeten zich veilig voelen op straat en in het verkeer. Vooral voetgangers en fietsers. En zeker mensen met een beperking en ouderen die moeilijk ter been zijn, willen op een veilige manier aan het verkeer blijven deelnemen. De PvdA is voor een meerjarig gemeentelijk investeringsprogramma verkeer waarin met name die projecten zijn opgenomen die noodzakelijk en gewenst zijn voor een goede en veilige verkeersinfrastructuur. Vóór uitvoering en kredietvotering moeten die projecten getoetst worden op actualiteit en doelmatigheid, waarbij zo nodig bijstellingen plaatsvinden. In onze gemeente moet men zich vooral veilig en gericht kunnen verplaatsen en is een goede bereikbaarheid en doorstroming gegarandeerd.

“Duurzaam Veilig” gericht op een zo optimaal mogelijke verkeersveiligheid voor voetganger en fietser blijft daarbij uitgangspunt van beleid.

Het openbaar vervoer is een hoofdaandachtspunt, gericht op de behoefte van reizigers. Het stimuleren van openbaar vervoer, elektrisch rijden en fietsen levert niet alleen een  belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, maar ook aan het tegengaan van luchtvervuiling. De gemeente spant zich in voor hoogwaardig openbaar vervoer (ook ’s avonds en in de weekends) met aandacht voor de betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Maatwerkvoorzieningen kunnen hierbij nodig zijn. Hiervoor is regionale samenwerking en het samenvoegen van budgetten voor openbaar vervoer en bijzondere doelgroepen noodzakelijk.

 

Voor de PvdA betekent dit:

 

Trein, auto en fiets

• De gemeente Gilze en Rijen maakt zich sterk voor het tegengaan van meer goederenvervoer via de Brabantroute. Personenvervoer op de Brabantroute mag niet worden belet.

• Het behoud van het karakteristieke NS-station en de stationsfunctie, incl. wachtruimte voor passagiers, in Gilze-Rijen voor de PvdA is uitgangspunt. De hoognodige aanpassing van het perron en uitbreiding van de parkeerruimte, inclusief een veilige bereikbaarheid, is daarbij noodzakelijk.

• In samenspraak met Prorail en provincie wordt ingezet op een zo snel mogelijke ondertunneling van de Oosterhoutseweg (N631) en het effectief terugdringen van de geluids- en trillingsoverlast van het spoor.

• De PvdA fervent voorstander is van een toekomstgerichte en ter hoogte van het station Gilze-Rijen verdiept aangelegde spoorverbinding (zoals o.a. in Vught en Best) tussen Breda en Tilburg zonder gelijkvloerse kruisingen.

• De verbinding Julianastraat-Stationsstraat daarbij in stand moet blijven, waarbij Rijen-zuid niet van het centrum van Rijen wordt afgesloten. Dit voorkomt tevens een onaanvaardbare verkeersafwikkeling van het woon- werkverkeer door zowel de woonwijken van Rijen-west als van Rijen-oost.

• Onderzoek hiernaar, met inbegrip van voorgaande punten, plaatsvindt in overleg met Prorail, provincie Noord-Brabant en Breda en Tilburg. Bovendien naar de haalbaarheid van een tracé waarbij de Brabantroute ook voor de toekomst berekend is op de toename van het vervoer, de (verkeers-)veiligheid wordt gewaarborgd en de geluids- en trillingsoverlast voor omwonenden wordt geminimaliseerd.

• In goed overleg met Breda en Tilburg wordt ingezet op optimale inbedding van de verkeers- en vervoersassen (waaronder lightrail, verbreding A58 en snelfietsroute), met behoud van het groene landschap en de autonome positie daarin van Gilze en Rijen.

• Verbreding van de A-58 op het traject Breda-Tilburg vv actief wordt nagestreefd in samenwerking met alle betrokken overheden en organisaties.

• In samenspraak met de provincie vooruitlopend op de omleiding van de N282 prioriteit wordt gegeven aan het aangeven van een adviessnelheid van 60 km/uur op de N282 tussen de verkeerslichten aan de Broekdijk/Burgemeester Ballingsweg en Stad Parijs. En het verkeer op de relatie Breda – Tilburg via bebording zoveel mogelijk via de Burgemeester Bechtweg wordt geleid om hiermee de kom van Hulten te ontlasten.

• In Hulten uitvoering wordt gegeven aan maatregelen om het sluipverkeer van de N282 via de Oude Baan te ontmoedigen.

• Er onderzoek komt naar een ontsluiting van het (toekomstige) woongebied Gilze-zuid, waarbij het centrum van Gilze wordt ontlast.

• Net zoals de gebruikers en omwonenden van het Raadhuisplein de PvdA voorstander is van een inrichting als ‘rotonde’ waarbij eenrichtingverkeer wordt ingesteld voor gemotoriseerd verkeer. Uitgangspunt is dat fietsers en voetgangers op het plein voorrang blijven behouden.

• Het fietspad langs de Tilburgsebaan structureel wordt verbeterd, inclusief ‘bekisting’ tegen wortelopdruk en veilige oversteekvoorzieningen.

• Uitvoering wordt gegeven aan veiliger fietsverbindingen Gilze-Riel en Molenschot-Dorst/Breda (Breepark).

• Actief wordt ingespeeld op de realisatie van het snelfietspad Breda – Rijen – Tilburg.

• Voldoende oplaadpunten worden gerealiseerd voor elektrische vervoersvormen.

• Er voldoende parkeergelegenheid is in de woonwijken, winkels en bij openbare voorzieningen. Vrij parkeren blijft het uitgangspunt.

 

Verkeersveiligheid

• Bij de inrichting van de verkeersstructuur geeft de PvdA prioriteit aan de veiligheid van fietsers en voetgangers.

• In de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de sterke toename van het aantal senioren en het aantal mensen met een beperking. Aanleg en inrichting van trottoirs, (voet)paden en oversteekvoorzieningen zullen gericht zijn op gebruik door rolstoelers, rollatorgebruikers en scootmobielen.

• Waar nodig worden goede ‘verkeersvriendelijke’ snelheidsremmende maatregelen of (led-)signalering aangebracht.

• Alle woonwijken in de gemeente die daar nog voor in aanmerking komen worden ingericht als 30km/uur-gebied. Prioriteit wordt gegeven aan wijken waarin scholen zijn gevestigd.

• Veiligheid rond scholen wordt waar nodig verbeterd.

• In de dorpskom van Gilze wordt het doorgaand vrachtwagenverkeer effectiever geweerd.

• Er een meldpunt komt voor verkeersonveilige situaties en te hard rijden.

• De Verkeerscommissie direct haar adviseringstaak weer kan oppakken.

 

Openbaar vervoer

• De gemeente zich met veel elan blijft inzetten voor behoud en versterking van een hoogwaardig openbaar vervoer netwerk met een goede bereikbaarheid naar belangrijke voorzieningen, zoals ziekenhuizen, gezondheidscentra en scholen. Maatwerk kan hiervoor noodzakelijk zijn.

• Hierbij regionale samenwerking noodzakelijk is en onderzoek plaatsvindt naar het samenvoegen van budgetten voor openbaar vervoer en bijzondere doelgroepen.

• Elke vorm van openbaar vervoer toegankelijk moet zijn voor mensen in een rolstoel.

• In samenspraak met de provincie alles op alles wordt gezet om een openbaar vervoersverbinding Breda-Rijen-Gilze-Tilburg (Lijn 131) vv ’s avonds en in de weekends te laten rijden. Ook hiervoor kan maatwerk mogelijk een oplossing bieden.

• In overleg met Arriva en omliggende gemeenten mogelijkheden worden onderzocht om een nachtbus in te zetten in de weekends tussen Breda en Tilburg vv met haltes in Gilze en Rijen.

• De gemeente waar nodig de door vrijwilligers gereden buurtbus faciliteert om daarmee de kernen in onze gemeente en omliggende voorzieningen zoals ziekenhuizen en scholen goed met elkaar verbonden en bereikbaar te houden.

• Er voldoende en veilige haltes en stallingsmogelijkheden zijn voor de fiets, met inbegrip van oplaadmogelijkheden.

 

 

 

Programma 3 – Economie

Iedereen wil graag een zinvol bestaan. Voor veel mensen is het hebben van werk daarvan een belangrijk onderdeel. Kans op werk vindt de PvdA daarom van groot belang. Gilze en Rijen biedt van oudsher veel werkgelegenheid en dat wil de PvdA zo houden, en waar mogelijk versterken. Het huidige economische tij helpt daarbij. Daarbij moet worden geïnvesteerd in een goede economische infrastructuur en in een goed economisch klimaat, ook in de regio. Goede samenwerking en afstemming binnen Hart van Brabant en MidPoint Brabant is hierbij onontbeerlijk. 

Dit vraagt ook om een koppeling tussen economisch en sociaal beleid.

De PvdA wil eveneens veel aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Met name willen wij investeren in een compact en sfeervol centrum, zowel in Rijen als in Gilze. We zetten alles op alles om in goede samenwerking met vastgoedeigenaren de beide centrumplannen in onze gemeente van de grond te krijgen. Aantrekkelijke winkelgebieden en daarmee ook de werkgelegenheid worden in beide kernen in goede samenwerking met het MKB en winkeliersverenigingen ook voor de toekomst veiliggesteld.

 

Voor de PvdA betekent dit:

 

Economische ontwikkeling

• De gemeente investeert in een economisch klimaat in de gemeente en regio waar iedereen van profiteert en er dus op alle niveaus werk is. Dit vereist een goede koppeling tussen economisch en sociaal beleid.

• Voor werkzoekenden met een lichamelijke of verstandelijke beperking de gemeente zorg draagt voor voldoende beschutte werkplaatsen overeenkomstig de landelijke afspraken.

• Voor de PvdA de kenniseconomie de motor is voor werk op vele niveaus. Echter alleen investeren in de kenniseconomie, de maakindustrie, de assemblage of de dienstverlening is niet zinvol. Investeren is alleen zinvol als dit in samenhang gebeurt.

• Een nauwe samenwerking ontstaat met lokale ondernemersorganisaties (GRIC, BORijen, GOGilze, ZLTO en winkeliers- en horecaverenigingen) en ook regionale organisaties (MidPoint Brabant, BOM) om economische kansen optimaal te benutten.

• De gemeente daarbij inzet op het tot stand komen van een kennisnet, eventueel via Midpoint Brabant.

• De basis voor de detailhandel ligt in sterke winkelcentra in het centrum van zowel Rijen als Gilze. Op bedrijventerreinen wordt in principe geen detailhandel toegelaten. Alleen detailhandelsactiviteiten die qua aard en schaal niet passen in de winkelcentra kunnen gefaciliteerd worden buiten de winkelcentra of op bedrijventerreinen, zoals op een deel van het bedrijventerrein Midden-Brabant Poort.

• De gemeente investeert in compacte en sfeervolle winkelgebieden in de centrumplannen.

• Het winkellandschap is ingrijpend veranderd door de opkomst van het internet. Om te zorgen dat de leefbaarheid van alle kernen op niveau blijft, zorgt de gemeente voor een detailhandelsvisie met daarin duidelijke keuzes waar welke voorzieningen thuis horen en waar niet. Aldus kan er gestuurd worden op behoud van winkels op locaties waar dat voor de leefbaarheid wenselijk is.

• Om de belangrijke plaats te behouden die de landbouwsector in de ABG-gemeenten inneemt, streeft de PvdA ernaar dat gebruik wordt gemaakt van alle nieuwe ontwikkelingen bij de voedselproductie, zoals de toepassing van verticale landbouw op voormalige agrarische bedrijven (VAB’s).

• Aansluiting met de biobased technologie wordt gestimuleerd.

• De gemeente mogelijkheden benut om ondernemers die investeren in de lokale economie/samenleving extra faciliteert.

• Het belangrijk is dat er één loket komt voor alle dienstverlening aan burgers en bedrijven, dat altijd bereikbaar is voor informatie, vergunningverlening en melding van calamiteiten.

• De gemeente zorgt voor een gunstig vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat door het bieden van voldoende en aantrekkelijke bedrijventerreinen.

• Midden-Brabant Poort zich verder duurzaam ontwikkelt. Er wordt ingezet op permanente acquisitie van bedrijven waarbij op een deel van het terrein ook (kleine) detailhandel gevestigd kan worden. Lokale en regionale (arbeidsintensieve) bedrijven hebben voorrang.

• De oudere bedrijventerreinen Haansberg en Broekakkers aantrekkelijk worden gehouden door goed onderhoud, communicatieverbindingen, beveiliging en revitalisering.

• Verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven uit de woongebieden wordt gefaciliteerd.

• De gemeente mogelijkheden aangrijpt voor vestiging van bedrijven die zich richten op circulaire economie.

• De verdere ontwikkeling van bedrijvencentrum Aeroparc / Gate2 in Rijen als kennis- en ontwikkelingscentrum op het gebied van de luchtvaart doorzet, maar ook als onderwijsinstituut voor scholen en bedrijven wordt gepromoot en ondersteund.

• Onder strikte voorwaarden met betrekking tot geluidbelasting positief wordt meegedacht over de mogelijkheid voor beperkt civiel medegebruik (bijv. ANWB, traumahelikopters) van de vliegbasis.

• Toerisme en recreatie worden ondersteund door deelname aan de betrokken overlegorganen. Regionale mogelijkheden passend in de Leisure Boulevard Hart van Brabant worden benut.

• Het toeristisch-recreatief beleid wordt actief gestalte gegeven op basis van Toerlezjoere. Daarin past een positieve grondhouding tegenover de initiatieven tot vestiging van (thee)tuinen, minicampings, landschapscampings en camperplaatsen.

• Samenwerking in de regio wordt ondersteund tussen ondernemers op horeca- en toeristisch-recreatief gebied op basis van ‘Toerlezjoere’ met als doel bevordering van het (dag)recreatief bezoek en aandacht voor streekproducten.

• Arbeidsmigranten niet op campings gehuisvest dienen te worden. In (regionaal) overleg met bedrijven en organisaties worden adequate (tijdelijke) huisvestingsmogelijkheden opgezet.

• Verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark wordt effectief opgepakt. Bij aanbestedingen worden alleen bedrijven geselecteerd die voldoen aan de landelijke criteria voor duurzame inkoop.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 4 – Onderwijs

Iedere ouder wil goed onderwijs voor zijn of haar kind. De PvdA vindt dat de gemeente de voorwaarden moet scheppen voor kwalitatief goed onderwijs aan alle kinderen. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs en hierop mag de sociaal-economische achtergrond of de wijk waarin je woont niet van invloed zijn. Bij de PvdA ben je zeker van goed onderwijs voor jouw kind. Goed onderwijs hoort thuis in gezonde en duurzame schoolgebouwen met uitdagende speelterreinen.

Iedereen vindt het belangrijk dat alle kinderen in onze gemeente leren zwemmen. Vroeger leerden alle kinderen dit op school via het schoolzwemmen. Helaas is dat nu niet het geval. Het aantal doden door verdrinking neemt de laatste tijd toe. Volgens de PvdA is leren zwemmen dan ook geen luxe in ons waterrijke land. Het mag niet van de keuze van ouders of hun financiële mogelijkheden af hangen of kinderen al dan niet zwemlessen volgen. De PvdA is dan ook voorstander van het herinvoeren van het schoolzwemmen. Bij de PvdA ben je er zeker van dat alle kinderen een zwemdiploma halen.

 

Voor de PvdA betekent dit:

 

• Het Integraal Huisvestings Plan (IHP) wordt met succes afgerond in de vorm van de renovatie van de Burgemeester van Mierloschool en nieuwbouw van De Wildschut.

• De kwaliteit van het huidige gebouw van De Wildschut wordt gewaarborgd, zolang de nieuwbouw nog niet gerealiseerd is.

• Gestreefd wordt naar openbare speelterreinen bij alle scholen, zodat kinderen er ook buiten de school-tijden gebruik van kunnen maken.

• Het behoud van de huidige locaties voor primair onderwijs in alle vier kernen zal leidend zijn in het gemeentelijk beleid.

• De gemeente actief zal aansturen op het maken van afspraken tussen de diverse schoolbesturen in onze gemeente met betrekking tot het aannamebeleid dan wel medegebruik van leegstaande lokalen.

• Bewegingsonderwijs zo dicht mogelijk bij school dient plaats te vinden.

• Het schoolzwemmen dan wel een aangepaste vorm van het klassieke schoolzwemmen weer wordt ingevoerd. Ieder kind moet met een zwemdiploma de basisschool verlaten.

• Ouders worden aangespoord om hun kinderen deel te laten nemen aan de vroeg- en voorschoolse educatie-activiteiten. Deze dienen bereikbaar te blijven voor alle doelgroepen. Dit betekent dat voor de lagere inkomens indien nodig ondersteuning vanuit de gemeente kan worden verstrekt.

• Er een inkomensafhankelijke toeslag voor peuteropvang komt voor huishoudens waarvan een of beide ouders niet werken.

• Er rondom scholen veilige schoolzones zijn. In deze schoolzones is de maximumsnelheid voor auto’s 30 km/uur.

• De gemeente zich inzet op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Streven is dat iedere jongere de school afmaakt en zo met een goede startkwalificatie meer kans heeft op werk.

• Stichting Jongerenwerk wordt ondersteund bij het maken van beleid, en dit wordt gefaciliteerd waar nodig.

• Voor leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs die dat nodig hebben een aanbod van leerlingenvervoer blijft bestaan. Ouders mogen hierbij niet overvraagd worden in hun mogelijkheden om zelf hun kinderen naar school te brengen en te halen.

• Voor kinderen in Gilze en Rijen die aangewezen zijn op het speciaal onderwijs het mogelijk wordt gemaakt dat zij van het ‘gewone’ openbaar vervoer gebruik kunnen maken, zoals in Drimmelen en Geertruidenberg het geval is met de ‘Voor Elkaar Pas’.

Programma 5 – Sport,  cultuur en  vrijwilligers

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om spelregels en discipline te leren die je ook in het dagelijks leven nodig hebt, om te leren samenwerken en ga zo maar door.

Sport wordt veel in verenigingsverband georganiseerd. Vrijwilligers zijn de dragers van deze verenigingen. Er zijn in onze gemeente heel veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. Juist in wijken en dorpen zijn deze verenigingen van veel belang voor de leefbaarheid en voor de onderlinge binding. Zij vormen de brug in het verbinden van verschillende sociale netwerken door de samenleving heen.

Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en naartoe gaan, over onze drijfveren en motieven. Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en dorpen. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor onze gemeente gaat het onder andere om de bibliotheken, de muziekscholen, cultuureducatie, de sociaal culturele instellingen en alle andere vormen van culturele uitingen. Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is.

Vrijwilligerswerk is het fundament van tal van sportieve, culturele, sociale en maatschappelijke initiatieven en activiteiten in onze gemeente. Het vormt feitelijk het smeermiddel om al deze activiteiten in stand te houden. Het is daarom voor de PvdA van het grootste belang dat deze inspanningen in stand blijven en waar mogelijk worden ondersteund.

 

Voor de PvdA betekent dit:

 

Sport

• Er wordt ingezet op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten, voorzieningen en accommodaties voor het kunnen beoefenen van sport, individueel, in teamverband en in verenigingsverband.

• De deelname aan sport door kinderen van niet-draagkrachtige ouders (minder dan 130% van het wettelijk sociaal minimum) wordt bevorderd door gemeentelijke deelname aan het  jeugdsportfonds en door het ontwikkelen van een kinderpas.

• Actieve sportbeoefening ook mogelijk moet zijn voor mensen met een beperking.

• Het gebruik van voorzieningen en accommodaties wordt vergroot door deze te delen en multifunctioneel te maken. Denk bijvoorbeeld aan een gymzaal waar overdag een school gebruik van maakt, terwijl er ’s avond ouderen sporten.

• De PvdA voorstander is van beweegtuinen en eenvoudige  voorzieningen om te kunnen bewegen in de wijken.

• De renovatie volgens de plus-variant wordt gekozen voor sporthal Achter de Tuintjes in Gilze.

• Bij de sloop van Tropical de keuze voor een nieuwe sporthal of sportzaal plus zal samenhangen met het resultaat van het onderzoek naar de resterende ruimtebehoefte bij de binnensportverenigingen en scholen dat in 2018 wordt uitgevoerd.

• Elk kind moet leren zwemmen, hetgeen wordt bereikt door het schoolzwemmen weer in te voeren.

• Met bedrijven (GRIC, BORijen, winkeliers- en horecaverenigingen) en andere organisaties

wordt in overleg getreden om vanaf 2018/2019 in de winterperiode jaarlijks te komen tot een ijsbaan in onze gemeente naar het voorbeeld van DongenIce.

 

Cultuur

• Het in stand houden van de sociaal culturele centra in alle kernen en van de overige culturele voorzieningen in onze gemeente staat voorop . De PvdA wil deze behouden vanwege hun centrale rol voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente.  Er wordt daarom niet verder bezuinigd op culturele voorzieningen.

 

 

• Verenigingen die regionaal, nationaal en/of internationaal naar buiten treden en als ambassadeur optreden van de gemeente (o.a. mandolineorkest ‘Estrellita’) verdienen een aparte status in de subsidieverordening.

• Ingezet wordt op het promoten en ondersteunen van activiteiten op het gebied van zang, dans, muziek en beeldende kunst, waarbij cultuurparticipatie hand in hand gaat met cultuureducatie.

• ‘Spraakwater’ en ‘Oogpunt’, waarin aandacht voor het belang van water als kunstuiting wordt gebracht door basisschoolkinderen, verdienen navolging. De gemeente ondersteunt projecten waarin natuur en klimaat in combinatie met kunst en cultuur als educatief thema worden uitgevoerd.

• Muziekeducatie moet structureel toegankelijk blijven voor al onze inwoners. Voor kinderen kan het jeugdcultuurfonds hiervoor worden ingezet.

• Stichting ‘Toon’ blijft het platform voor cultuuruitingen gericht op het basisonderwijs.

• De bibliotheek wordt als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats beschouwd. Dit betekent dat er in bibliotheken een bijdrage wordt geleverd aan de bestrijding van analfabetisme, taalachterstand en laaggeletterdheid. En er allerlei vormen van informatie zijn te vinden. De PvdA is voorstander van het toegankelijker maken van de bibliotheken bij onze sociaal culturele contra. Hierbij vraagt ook het fenomeen mediawijsheid aandacht.

• Samenwerking is belangrijk tussen culturele voorzieningen en het onderwijs. Kennis over ons culturele erfgoed – waar komen we vandaan – helpt jongeren bij het bewust worden van hun eigenheid en talenten.

• Het oprichten van kunstwerken en aanbrengen van overige kunstuitingen (zoals gevelgedichten) kunnen op advies van de kunstcommissie onderdeel uitmaken van het verfraaien van de openbare ruimte.

• Cultureel erfgoed zoals het stationsgebouw en de officierswoningen in Prinsenbosch moet behouden blijven voor volgende generaties. De gemeentelijke monumentenlijst wordt tweejaarlijks geactualiseerd. Deel wordt genomen aan de jaarlijkse monumentendag.

• Het idee van de Heemkring Molenheide om ‘Kamp Rijen’, het monument uit de historie, weer ‘tot leven’ te brengen, past prima in het concept van Toerlezjoere, en wordt daarom ondersteund.

• Culturele evenementen worden gestimuleerd die een toegevoegde waarde leveren aan onze gemeente. Indien nodig worden deze gefaciliteerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de jaarlijkse intocht van Sinterklaas.

• Het cultuurfonds wordt jaarlijks structureel gevoed ten behoeve van kunst en cultuur in de openbare ruimte.

• Om de twee jaar wordt een gemeentelijke cultuurprijs uitgereikt.

• Bestaande muziekgroepen en Heemkring Molenheide die onze gemeente cultureel op de kaart zetten worden blijvend ondersteund, ook financieel.

• De gemeente faciliteert in overleg met vrijwilligersorganisaties zo mogelijk een ruimte (voormalige fabriekshal o.i.d.) voor het verenigingsleven (denk aan opslag materialen t.b.v. diverse verenigingen, het bouwen van carnavalswagens, e.d.).

• De gemeente stimuleert multiculturele activiteiten en ondersteunt diegene die op integratie en acceptatie zijn gericht, zoals Turks festijn en open dagen AZC.

• Inspanningen voor het versterken van internationale samenwerking en uitwisselingen wordt een warm hart toegedragen.

 

Vrijwilligers

• De gemeente stimuleert het vrijwilligerswerk op diverse terreinen door waar mogelijk te faciliteren en vrijwilligers te waarderen.

• De spil in het lokale vrijwilligerswerk is het ‘Vip voor elkaar’ en wordt hiervoor ondersteund.

• Het subsidiebeleid wordt niet verder wordt uitgekleed, maar wel worden duidelijke keuzes gemaakt, gericht op jongeren, kwetsbare groepen en ouderen.

 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

• Aan het openbaar groen in onze gemeente zal zowel kwantitatief als kwalitatief een extra impuls worden gegeven. Dit geldt eveneens voor het beheer hiervan.

• De inzet van borstelmachines bij de onkruidbestrijding op verharding wordt heroverwogen. Gelden die hierdoor vrijkomen zullen worden ingezet voor een gerichte (handmatige) aanpak op plaatsen met veel overlast.

• Voor ‘natuurlijke’ spel- en speelmogelijkheden voor met name de (jonge) jeugd worden locaties ingericht met elementen zoals in het Speelbos Gilze. Bijvoorbeeld in Rijen-zuid en in Wolfsweide.

• Meer bewegen wordt actief gestimuleerd door het aanleggen van sobere voor-zieningen in de woonwijken, waar wandelen met oefeningen kunnen worden gecombineerd.

• De stank- en blauwalgoverlast van de riooloverstorten in de bergingsvijver Wolfsweide wordt effectief aangepakt. Initiatieven van omwonenden zoals ‘Eetbaar Wolfsweide’ worden hierbij betrokken.

Programma 6 – Sociaal domein

Niemand is graag afhankelijk van anderen. Zo lang mogelijk wil je alles zelf kunnen doen. Toch kan er een moment komen dat dit (even) niet meer lukt. Dan is het belangrijk dat je de juiste zorg op maat krijgt. Voor de PvdA is in de zorg het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. Eigen bijdragen voor zorg mogen niet te hoog zijn. Bij de PvdA is iedereen zeker van goede en betaalbare zorg.

Alle mensen willen dat onze kinderen en jeugd direct de zorg krijgen die ze nodig hebben. Wachtlijsten zijn daarbij uit den boze. De jeugd heeft immers de toekomst. De PvdA vindt dat in de jeugdzorg de jeugdige zelf centraal moet staan. Er moet een goede duidelijke aanpak zijn die ertoe leidt dat de juiste zorg zo snel mogelijk geleverd wordt. Bij de PvdA ben je zeker van goede zorg voor je kind.

Iedereen kan te maken krijgen met armoede. Sommige mensen schamen zich hiervoor, hoewel dat niet nodig is. Als je weinig geld hebt, wil je toch mee kunnen blijven doen. Je wilt je kunnen aansluiten bij een vereniging en je wilt dat je kinderen dezelfde dingen kunnen doen als andere kinderen. De PvdA is daarom voor een ruim armoedebeleid. Binnen dit armoedebeleid worden niet alleen huishoudens op bijstandsniveau geholpen, maar ook werkenden met een laag inkomen, zoals bijvoorbeeld ZZP-ers. Binnen het armoedebeleid is speciaal aandacht voor kinderen. De PvdA wil hiermee de zekerheid bieden dat volwassenen en kinderen volop mee kunnen doen binnen onze samenleving.

 

 

Voor de PvdA betekent dit:

 

• Maatwerk en persoonlijk contact zijn het uitgangspunt voor onze zorg.

• Voor iedere inwoner is duidelijk bij wie je terecht kunt met een bepaald probleem of ondersteunings-vraag.

• Er voor wat betreft Wmo, Participatiewet en Jeugdwet lokaal wordt geregeld wat lokaal kan en alleen regionaal wordt samengewerkt als dit van meerwaarde is.

• Overschotten in het Sociaal Domein blijven in een bestemmingsreserve, waaruit jaarlijks nieuwe initiatieven op basis van de Participatiewet, Jeugdzorg en Wmo worden ondersteund.

• Er een fonds wordt gevormd voor het Sociaal Domein waaruit initiatieven, activiteiten en voorzieningen worden betaald die niet via bestaande regelingen kunnen worden ondersteund. Het fonds wordt jaarlijks gevoed, zodat voldoende middelen beschikbaar blijven.

• Ingezet wordt op een gezonde leefstijl van de inwoners. Dit gebeurt door in een vroeg stadium samen met de GGD en scholen om vooral bij opgroeiende kinderen gezond eten en bewegen te bevorderen, evenals de aanpak van obesitas.

• Wordt geïnvesteerd in programma’s voor drugs-, roken- en alcoholpreventie.

 

Ouderen

• De gemeente stelt alles in het werk om mensen zo lang en zo goed mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Toegankelijke en praktische informatie op papier, zoals de Grijzer Wijzer Box in Dongen, wordt aangeboden aan alle 70+ inwoners.

• De gemeente Gilze en Rijen profileert zich als dementievriendelijke gemeente. De activiteiten van de “Dementie Vriendelijke Gemeente” worden structureel ondersteund, waaronder de ‘Kom- en Ontmoet’ bijeenkomsten in alle kernen van onze gemeente.

• Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg kan blijven rekenen op professionele ondersteuning.

• Het mantelzorgcompliment blijft intact.

 

 

• Lokale initiatieven om eenzaamheid te bestrijden en de sociale samenhang te versterken verdienen ondersteuning.

• Initiatieven zoals ‘Voor mekaar’ in Rijen en ‘De ontmoeting’ in Gilze,  waarbij dagbesteding toegankelijk is voor mensen zonder indicatie worden ondersteund.

• De toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking worden maximaal gemaakt.

Bij wordt gedragen aan de uitvoering van het actieprogramma van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

• Zorg moet betaalbaar zijn. Dit betekent dat de eigen bijdrage in de Wmo alleen geldt voor mensen met een inkomen dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon. Voor diegenen met een hoger inkomen geldt een vaste eigen bijdrage van 17,50 euro per 4 weken.

 

Wmo

• Eén keukentafelgesprek met de gemeente is vaak niet voldoende om alle zorgproblemen van ouderen op te lossen. Daarom moet er meer aandacht zijn voor vervolggesprekken.

• Bij ieder keukentafelgesprek zal er altijd een cliëntondersteuner aanwezig zijn.

• Bij het niet toekennen van een voorziening wordt op een later tijdstip contact gezocht of de cliënt in staat is geweest om de voorziening zelf te regelen.

 

Jeugdzorg

• Bij de jeugdzorg moet ieder kind of jeugdige zo snel mogelijk de juiste zorg ontvangen, liefst zonder wachttijd.

• Er dient een goede en regelmatige communicatie te bestaan tussen het Sociaal Team, huisarts en jeugdverpleegkundige.

• Er in deze bestuursperiode wordt ingezet op verschillende vormen van innovatie.

• Het gaat om maatwerk en er daarom ook op niet-conventionele wijze moet worden gedacht.

 

Armoedebeleid

• De  gemeente subsidieert Stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds op basis van prestatieafspraken.

• Er komt een kortingspas voor kinderen en volwassenen uit huishoudens met een laag inkomen. Deze pas geeft het hele jaar door korting bij bijvoorbeeld zwembaden, culturele centra en speelboerderijen in onze gemeente.

• De grens voor alle armoederegelingen wordt gesteld op 130 procent van het sociaal minimum.

• Voor wat betreft de schuldhulpsanering is vroege signalering van belang. Hier ligt een rol voor het Sociaal Team en de Sociale Dienst.

• Na de eerste signalering of de melding van een schuldproblematiek wordt er direct een plan opgesteld. Dit dient niet alleen gericht te worden op het doel van schuldvrij maken, maar ook op overzicht en een direct werkbare startsituatie.

• Bij de schuldhulpverlening is er speciale aandacht voor goede nazorg.

• De gemeente sluit zich opnieuw aan bij de website ‘Bereken je recht’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Programma 7 – Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

 

Als inwoners van Gilze en Rijen willen wij wonen en werken in een omgeving waarin het niet alleen prettig is, maar bovenal gezond en met voldoende waarborgen dat het ook op langere termijn een goede leefomgeving blijft. De PvdA vindt dat de gemeente hiervoor een aantal waarborgen kan en moet bieden. Meer als voorheen stellen onze inwoners eisen aan de kwaliteit van lucht, water en bodem. Ook vraagstukken zoals geluidhinder en afvalverwerking, evenals een grotere behoefte aan vergroening van de woonbuurt spelen in toenemende mate een rol. Van de gemeente wordt op deze terreinen een actieve inzet verwacht.

Daarbij komt dat de klimaatverandering dwingt tot het nemen van maatregelen. Deze kunnen in sommige gevallen verstrekkend zijn, maar zijn onontkoombaar. Immers het eind 2015 in Parijs gesloten klimaatakkoord noopt tot het verder terugdringen van de CO2 uitstoot.

Gilze en Rijen wil de uitdaging aangaan om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit leidt tot extra inspanningen voor energiebesparing niet alleen bij de gemeente zelf maar ook bij het huidige woningbestand en bedrijven, energieneutrale nieuwbouw en de omschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Ook de inrichting van de openbare ruimte zal beter afgestemd moeten worden op de veranderende weersomstandigheden. De gemeente neemt hierbij het voortouw. Bedrijven en particulieren in de gemeente dragen eveneens een verantwoordelijkheid en worden gestimuleerd en, waar mogelijk, ondersteund om ook maatregelen te treffen.

 

Voor de PvdA betekent dit:

 

Volksgezondheid

• Voor de volksgezondheid stimuleert een groene woonomgeving om te bewegen. Het is daarom te beschouwen als een noodzakelijke basisvoorziening. Meer bewegen geeft meer kracht en een langere levensverwachting. Behoud van de bestaande sportvoorzieningen is daarvoor voorwaarde. Maar ook voorzieningen in de buitenruimte worden ondersteund via ruimtelijke inrichting en de inzet van verenigingen, verzorgingstehuizen, bedrijven e.d.

• De PvdA er trots op is dat het consultatiebureau voor Gilze is behouden. Er zal voor worden gewaakt dat zowel in Rijen als in Gilze het consultatiebureau in stand blijven.

• De structureel beschikbaar gestelde  rijksmiddelen voor bestrijding van kinderarmoede worden ook ingezet bij het stimuleren van gezonde voeding en voorkomen van ongezonde snacks en frisdranken op scholen, in sportkantines en sociaal-culturele accommodaties en bij het samenstellen van voedselpakketten van de Voedselbank.

• Groene woonwijken versterken de aantrekkelijkheid en het woongenot van de bewoners. Hieraan wordt meer aandacht gegeven door striktere toepassing van het kapbeleid en herplantplicht. Waar mogelijk worden in wijken en in het buitengebied beplantingen in een grote variëteit aangebracht.

• Via het nog in procedure te brengen nieuwe Luchthavenbesluit wordt de overlast van helikopterlawaai in de woonwijken aan banden gelegd.

 

Jeugdgezondheid

• Een belangrijk aandachtspunt is het bevorderen van een gezonde levensstijl via o.a. gezonde voeding en beweging van jongeren. Gemeente en GGD spannen zich hiervoor gezamenlijk in en betrekken hierbij ook de scholen, sportverenigingen en scouting.

• De gemeente blijft in samenwerking met de GGD, Novadic Kentron, Halt, Politie, Jongerenwerk en scholen initiatieven ontwikkelen en ondersteunen die zijn gericht op het terugdringen van alcohol-, en drugsgebruik, roken en het voorkomen van verslaving.

• In het kader van meer bewegen en het terugdringen van overgewicht wordt de deelname aan naschoolse sportactiviteiten (Sport’sCool) gestimuleerd.

 

 

Natuur en milieu

• Uitvoering wordt gegeven aan het door de raad recent vastgestelde afvalbeleid dat gebaseerd is op de VANG doelstelling. Minder afval, meer hergebruik en het tegengaan van zwerfvuil en overlast bij afvalcontainers staat voorop. Een zo laag mogelijke afvalstoffenheffing bevordert het bewust scheiden van afvalstromen.

• Het gebruik van de Kringloopwinkels in Rijen en in Gilze en de kringloopvoorziening bij de milieustraat in onze gemeente wordt gestimuleerd.

• Uitbreiding van de openingstijden van de Milieustraat, met name op een doordeweekse namiddag en op de zaterdagmiddag is noodzakelijk.

• Natuur- en milieueducatie wordt gestimuleerd. Een betere samenwerking tussen scholen, Natuurmuseum Brabant, verenigingen (NLGR en ZLTO), ondernemers (GRIC) en gemeente moet leiden tot verdere verduurzaming in denken en handelen.

• Binnen de ABG organisatie wordt formatieruimte gecreëerd voor de aanstelling van een ecoloog.

• Een jaarlijks budget voor de realisatie van kleine natuur- en milieuprojecten is voor de PvdA noodzakelijk. De gemeente zal hierbij een stimulerende rol vervullen in samenwerking met de NLGR en ZLTO. Dit kan ook ten goede komen aan initiatieven in de woonwijken en voorzieningen zoals vlinderydilles en voedselbos(sen).

• Meer prioriteit wordt gegeven aan de realisatie van ecologische verbindingszones (evz’s) in de gemeente. De Gilzerwouwerbeek wordt toegevoegd en ontwikkeld als gemeentelijke evz. Aangesloten wordt op  initiateven en maatregelen van de aangrenzende gemeenten.

• Openbare ruimte wordt natuurlijk en ecologisch beheerd, door ecologisch bermbeheer (bloemrijke bermen en akkerranden), variatie in beplanting (insectenplanten voor vlinders, hommels en bijen) van perkjes en groenstroken en een kapbeleid zoals dat is vastgesteld.

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij het weg-, bermen en plantsoenbeheer is uitgesloten en het mechanisch borstelen wordt tot een absoluut minimum beperkt. Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.

• Het gemeentelijke kapbeleid wordt in 2018 geëvalueerd. Een doelmatig en kostenbesparend kapbeleid op basis van overeenstemming met de NLGR en ZLTO is het uitgangspunt.

• Op basis van de geluidswetgeving SWUNG wordt in samenwerking met Prorail en omwonenden in 2018 en volgende jaren uitwerking gegeven aan het terugdringen van de geluidsoverlast van het spoor in Rijen.

• In samenwerking met defensie wordt, zowel zelfstandig als gemeente en in COVM verband, gewerkt aan het beperken van de overlast van het vliegverkeer. Geluidmetingen in de wijken Grote Spie en Nerhoven zullen de ontwikkeling volgen.

• Uitbreiding van de geluidszonering als gevolg van ‘rattle noise’ is uit den boze. Er zal juist worden ingezet op het terugdringen van de huidige overlast van met name helikopters door o.a. maximale inzet van simulatoren.

• Proefboringen naar en winning van schaliegas worden geweerd.

 

Water

• Uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan blijft vooral gericht op het beperken van water-overlast en kostenbeperking.

• Uitvoering wordt gegeven aan het Afval Water Akkoord met het Waterschap.

• Sanering van riooloverstorten en realisatie van gescheiden afvalwatersystemen moeten leiden tot de ecologische verbetering overeenkomstig de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

• Maatregelen zoals het afkoppelen van hemelwaterafvoer en het doelgericht verwijderen  van verharde oppervlakten worden gestimuleerd.

• In samenwerking met Brabant Water en “Join the Pipe” worden openbare gemeentelijke drinkwatertappunten geplaatst, bij voorkeur in combinatie met andere voorzieningen zoals toeristisch-recreatieve rustplaatsen en fietsoplaadpunten.

 

Duurzaamheid

• Het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid wordt uitgewerkt in een meerjarenprogramma voor de jaren 2018 – 2022.

 

 

 

 

 

• De gemeente zal de voorbeeldfunctie op het gebied van energie- en duurzaamheidsmaatregelen verder versterken. Led verlichting in de openbare ruimte is een belangrijke eerste stap die is gezet in deze richting. Dit en andere besparingsmaatregelen zoals de aanleg van zonnedaken, warmtenet of geothermische voorzieningen worden ingezet in gemeentelijke gebouwen. Duurzaamheid is uitgangspunt bij alle gemeentelijke projecten.

• De gemeente zal mogelijkheden aangrijpen voor initiatieven op het gebied van duurzame, schone en hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie. Overwogen wordt om hiertoe aan te sluiten bij het Provinciaal Energie Akkoord.

• Er komt formatieruimte beschikbaar voor de aanstelling van een gemeentelijke duurzaamheids-medewerker die zich primair gaat richten op energie- en duurzaamheidsmaatregelen, waaronder het verminderen van het gebruik van aardgas.

• “Grootverbruikers” van stroom in de gemeente worden aangemoedigd zonnepanelen te installeren met rijkssubsidie via de regionale poot Gilze en Rijen van de landelijke stichting “Energieke Regio”.

• De gemeentewerf “De Wegwerker” wordt verder verduurzaamd en wordt nadrukkelijk in beeld gebracht als inspiratiebron voor ondernemers en verenigingen.

• Energiebesparende maatregelen staan voorop bij het bestaande woningbestand in de gemeente. Nul op de meter woningen bij nieuwbouw, waarbij geen gas wordt toegepast als energie- en verwarmingsbron, worden gestimuleerd door dit bij aanbestedingen en bestemmingsplannen als eis op te nemen.

• Vanaf 2020 mag er in Gilze en Rijen nog slechts energieneutraal (EPC 0) gebouwd worden.

• De Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) wordt opnieuw ingevoerd bij alle bouwprojecten. Het ambitieniveau (de score) ligt hierbij hoger dan de wettelijke norm.

• In samenwerking met woningcorporaties (zie Koepelconvenant Energiebesparing Gebouwde Omgeving) wordt ingezet op het verduurzamen van de bestaande bouw naar een energielabel B of hoger.

• Een krachtige inzet vanuit de gemeenschap voor het bereiken van een duurzame gemeente is inzet voor de PvdA. Burgerinitiatieven vanuit Energie Gilze Rijen (EGR) zoals het project ‘Energie besparen loont’ worden verder ondersteund. EGR zal met gemeentelijke steun in staat worden gesteld haar organisatie te professionaliseren.

• De gemeente zal nieuwe contracten voor energielevering afsluiten via EGR.

• Via de samenwerkingsovereenkomst met Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie (CDEB) wordt in Gilze en Rijen samengewerkt met agrariërs, loonwerkers, andere gemeenten, waterschap en MKB bedrijven om de ABG gemeenten te verduurzamen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken.

• De maatregelen in de gemeentelijke Duurzaamheidsvisie worden verder aangevuld, onder andere met initiatieven om de verstening van openbare en particuliere ruimten en bedrijfsterreinen tegen te gaan en te verminderen.

• Circulaire economie, waarbij hergebruik van grondstoffen een grote rol krijgt, wordt als speerpunt opgepakt.

• Dit eveneens geldt voor mogelijkheden van de zogenoemde biobased economy, waarin het fossiele aandeel van grondstoffen belangrijk vermindert ten voordele van hernieuwbare materialen van plantaardige oorsprong. Nagegaan wordt of Gilze en Rijen vestigingsmogelijkheden heeft voor biobased bedrijvigheid, bijvoorbeeld op Midden-Brabant Poort, 3e fase.

• Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen wordt, zo mogelijk met provinciale ondersteuning, verder uitgebreid en gefaciliteerd.

• De gemeente stimuleert en faciliteert het fietsen, openbaar vervoer en het gebruik van deelauto’s of soortgelijke samenwerkingsvormen.

• De gemeente vervult een voorbeeldrol in maatschappelijk verantwoord ondernemen door producten in te kopen volgens de principes van duurzaamheid en eerlijke handel. Daarmee voldoet de gemeente aan de landelijke richtlijn voor duurzaam inkopen en investeert zij in duurzaam ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

• Initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties om eerlijke handel te bevorderen worden gestimuleerd zodat de gemeente de titel Fairtrade kan verkrijgen.

 

 

 

 

 

 

 

Programma 8 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

 

De inwoners van Gilze en Rijen willen leven, werken en zich ontspannen in een veilige, rustige en mooie omgeving. Een omgeving die bovendien uitnodigt om sociale contacten te hebben, om te bewegen en om van natuur en landschap te genieten. Betaalbare en duurzame woningen, met name voor starters op de woningmarkt moeten voor ieder beschikbaar zijn. Krachtige buurten en wijken, die goed bereikbaar zijn bevorderen het woongenot.

De Partij van de Arbeid wil deze wensen vervullen door een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn en waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft.

Bouwen naar behoefte (vraaggericht!) blijft hierbij het uitgangspunt!

Ook een vitaal landelijk gebied met recreatieve en toeristische belevingswaarde is essentieel.

Het agrarisch gebruik blijft hiervoor een belangrijke functie vervullen.

De gemeente zal met volle energie inzetten op de mogelijkheden die de Omgevingswet gaat bieden.

 

Voor de PvdA betekent dit:

 

Wonen

• Het is belangrijk dat alle burgers in Gilze en Rijen binnen een redelijke termijn een geschikte en betaalbare woning kunnen vinden.

• De gemeente draagt er zorg voor dat voortdurend in voldoende mogelijkheden voor woningbouw wordt voorzien in bestemmingsplannen. Inbreiding gaat hierbij boven uitbreiding van de dorpskernen.

• Herijking vindt plaats van het aantal woningen dat tot 2040 in onze gemeente moet worden gebouwd om aan de grote vraag naar woningen te voldoen. Hiervoor maakt de gemeente zich sterk in het regionale overleg.

• Er bestaat met name een aanzienlijk tekort aan betaalbare huurwoningen. Afspraken worden gemaakt over het minimaal benodigde aantal sociale huurwoningen, evenals over het

aantal middeldure huurwoningen

• Inwoners met AOW en een klein pensioen én een opbrengst van een verkocht huis dienen in aanmerking te komen voor een huis in de vrije sector.

• De prestatieafspraken met woningstichting Leystromen worden erop gericht om te waarborgen dat er voldoende nieuwe (starters)woningen met lage huren worden gebouwd. Woningen voor eenpersoonshuishoudens maken daar nadrukkelijk deel van uit. Betaalbaarheid en duurzaamheid staan hierbij voorop.

• Met Leystromen en andere woningcorporaties worden prestatieafspraken gemaakt over aanpassing van de bestaande woningen o.a. gericht op het terugdringen van het energieverbruik en het mogelijk maken dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig de woningen kunnen bewonen.

• In de prestatieafspraken met woningstichting(en) wordt overeengekomen dat gemêleerde wijken uitgangspunt zijn. Voor bestaande wijken met huurwoningen wordt om deze reden de verkoop van huurwoningen aan zittende huurders gestimuleerd.

• De opbrengst van de verkoop wordt ingezet om ook nieuwbouwwoningen in nieuwe wijken in het lagere huursegment te realiseren.

 

• Op basis van actuele regionale en lokale woningbehoefte onderzoeken en daarop gebaseerde woonvisies blijft een vraaggericht woningbouwprogramma uitgangspunt van beleid.

• In overleg met belanghebbende partijen worden mogelijkheden onderzocht voor het stimuleren van woningbouw, waaronder “publieksvriendelijke” erfpachtvarianten en bouwvormen zoals tiny-houses.

• Duurzaam bouwen is de standaard, waarbij veel aandacht uitgaat naar energieneutrale of energieproducerende woningen.

• Woningbouw naar behoefte blijft in de kernen Hulten en Molenschot prioriteit houden door planologisch hiervoor ruimte te maken. Ingespeeld wordt op de mogelijkheden die het nieuwe Luchthavenbesluit voor de vliegbasis, gaat bieden.

• Diversiteit in woonvoorzieningen voor ouderen die zorg nodig hebben wordt gestimuleerd.

• Nieuwe woningen moeten levensloopbestendig zijn op basis van ‘Woonkeur’ nieuwbouw.

• De gemeentelijke bijdrage aan de startersregeling wordt voortgezet.

• De lagere grondprijs voor sociale huurwoningen wordt gehandhaafd.

• De gemeente stimuleert en faciliteert de bouw van woningen door het versnellen van plan- en inspraakprocedures door ze, waar mogelijk, niet achter elkaar maar tegelijkertijd te laten plaatsvinden.

• De gemeente blijft gematigde leges hanteren voor nieuwbouw of verbouw door particulieren.

• Het vraaggericht bouwen, dat steeds belangrijker is op de woningmarkt, wordt gestimuleerd. Hierbij wordt het mogelijk maken van zelfbouw van woningen, zowel particulier als collectief particulier opdrachtgeverschap, nadrukkelijk betrokken.

• Er ontstaan meer mogelijkheden voor welstandsvrij bouwen.

• Er wordt uitgegaan van integrale woonlasten. Huur/hypotheek, energie en lokale lasten worden samen beschouwd.

• Het Centrumplan Rijen wordt zo snel mogelijk gerealiseerd conform het bestemmingsplan, met woningen naar behoefte, een supermarkt, voldoende parkeergelegenheid, terras- en pleinfuncties en veel aandacht voor een vlotte verkeersafwikkeling.

• Het Gezondheidscentrum “Flair’ in Gilze voldoet in alle opzichten. Een noodzaak voor een ‘Ahoed’ (medisch centrum) in het Centrumplan Gilze is daarom niet meer aan de orde.

• Zo snel mogelijk wordt invulling gegeven aan de locatie Rijksweg 5 in Hulten.

• De gemeente moet blijven proberen om hinderlijke bedrijven uit de woonomgeving te verplaatsen en hiervoor in de plaats woningen te bouwen.

 

Buurt- en wijkbeheer

• De gemeente werkt mee aan initiatieven van inwoners voor het (her)inrichten van hun woonomgeving, waarin plaats is voor natuurlijk spelen en aandacht voor biodiversiteit en gebruik van inheemse plantsoorten. Voorbeeld hiervoor is het Mathilde Wibautplein in Rijen.

• Uitbreiding van het aantal buurten dat de eigen woonomgeving onderhoudt wordt gestimuleerd. Uitgangspunt is “Groen moet je doen”, waarbij bewoners zelf de handen uit de mouwen steken.

• Wijkbudgetten kunnen hiervoor als instrument worden ingezet. Waarmee bewoners in een wijk ook zelf kunnen kiezen welke middelen zij in hun wijk willen inzetten.

• Mogelijkheden voor een buurtmoestuin worden waar mogelijk ondersteund door het beschikbaar stellen van gemeentelijke (braakliggende) percelen en door te bemiddelen bij particuliere (bouw)locaties die vooralsnog niet van de grond komen.

• De gemeente ondersteunt initiatieven, zoals van de NLGR, door met korting plant- of nestmateriaal beschikbaar te stellen, gericht op bevordering van de biodiversiteit en vergroening van de gebouwde omgeving.

• De gemeente investeert in veilige en goed onderhouden openbare ruimten. Speeltuinen, groen, wijkparkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten.

 

Landschap en buitengebied

• Het gemeentelijk Landschapsontwikkelingsplan (LOP) wordt aan de hand van een meerjarig uitvoeringsprogramma uitgevoerd in goed overleg met o.a. de NLGR en de ZLTO.

• Waardevolle landschapskenmerken en landschapselementen worden beschermd en waar nodig hersteld of versterkt.

• Bescherming van de leefgebieden van kwetsbare soorten is inclusief gemeentelijk beleid.

• In samenwerking met organisaties en particulieren consequent wordt gewerkt aan het terugdringen van de teruggang van de biodiversiteit. Initiatieven zoals de ecologische verbinding voor boomkikkers en andere amfibieën van de vliegbasis naar de boswachterij Dorst worden ondersteund.

 

• Bij nieuwe aanplant van gemeentelijke bomen en potentieel monumentale bomen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van inheemse soorten.

• De volledige realisatie van de ecologische verbindingszones Boomkikker en de Grote Lei/Aalstraatse Lei wordt afgerond in deze bestuursperiode.

• Waar mogelijk wordt op individuele basis meegewerkt aan het verplaatsenvan intensieve veehouderijen, bijvoorbeeld op de Bolberg, naar daarvoor geschikte vestigingsplaatsen.

• Bij bebouwing in het landelijk gebied wordt als voorwaarde gesteld dat landschappelijke inpassing plaatsvindt en compensatie volgens de regionale richtlijnen.

• Een goed fiets- en wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap. De gemeente zet zich daartoe in voor goede recreatief-toeristische fietspaden, wandelpaden/ommetjes en een groene omgeving in en om de dorpen.

• De bekendheid van streekproducten wordt vergroot door deze bijvoorbeeld bij recepties aan te bieden. Immers streekproducten zijn veelal duurzaam door beperkte transportafstanden en biologische teelt.

• Een mooi agrarische landschap in Gilze en Rijen kan niet zonder rundvee in de wei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 9 – Financiën

 

De PvdA wil dat de gemeente er ook in de komende periode naar streeft dat Gilze en Rijen tot de goedkoopste 10% van de gemeentes in Nederland behoort. Er worden lage lasten gevraagd aan onze inwoners en er wordt slechts verhoogd waar nodig.

De gemeente dient in de ogen van de PvdA een gezond financieel beleid te voeren waarbij er aandacht is voor het opbouwen van reserves, maar dit zeker geen doel op zich is.

Binnen de jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet juicht de PvdA goede vernieuwende initiatieven toe. Om deze initiatieven financieel te kunnen steunen wordt er gestart met een fonds voor dergelijke initiatieven.

 

Voor de PvdA betekent dit:

 

• Er verantwoord en zorgvuldig wordt omgegaan met de beschikbare gemeentelijke middelen. Een sterke budgetdiscipline en het sturen op gestelde doelen hoort daarbij, evenals terughoudendheid met betrekking tot het aangaan van risico’s.

• In beginsel wordt uitgegaan van een sluitende meerjarenbegroting. Uitgangspunt hierbij is in ieder geval dat er jaarlijks een sluitende begroting is voor het komende jaar.

• De hoogte van de ozb houdt gelijke tred met de inflatie.

• Ombuigingen en/of belastingverhogingen zijn voor de PvdA bespreekbaar terwille van het in stand houden of het verbeteren van noodzakelijk geachte (basis)voorzieningen.

• Het is belangrijk dat de gemeente reserves houdt om tegenvallers te kunnen opvangen, maar reserveringen vormen geen doel op zich.

• De gemeente hoort terughoudend te blijven met het aankopen van grond.

• De gemeente dient zich te verantwoorden door ieder jaar, maar ook in tussentijdse rapportages, helder te rapporteren wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke middelen. Dit vraagt om transparantie vooraf en achteraf.

• Verantwoord financieel beheer vindt plaats door middel van een gestructureerde interne controle door het jaar heen. Noodzakelijk te treffen maatregelen zijn dan tussentijds mogelijk.

• De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld tijdig bij te sturen door juiste, tijdige en volledige beleidsmatige- en financiële informatieverstrekking.

• Inzet van gemeentelijk beleid blijft gericht op het zo laag mogelijk houden van de totale (woon)lasten in Gilze en Rijen. De hoogte van de ozb wordt daarbij bezien in relatie met de afvalstoffenheffing en het rioolrecht.

• De opbrengst van de hondenbelasting wordt ingezet als een doelbelasting, waarbij het tarief wordt bepaald aan de hand van de kostendekking voor noodzakelijke ‘hondvriendelijke’ voorzieningen, zoals deze onder meer voortkomen uit het initiatief van de jeugdgemeenteraad “Braaf baasje scheelt een hoop”.

• Heffingen en rechten moeten kostendekkend zijn.

• Handhaving van het huidige kwijtscheldingbeleid is essentieel voor de PvdA, inclusief de mogelijkheid dat ZZP-ers hiervoor ook in aanmerking komen.

 

• Lastenverhogingen als gevolg van ombuigingen worden op een evenwichtige manier over alle inkomensgroepen verdeeld. Mensen met een inkomen op het sociaal minimum worden daarbij ontzien.

• Er komt een fonds c.q. reserve voor het Sociaal Domein waaruit initiatieven, activiteiten en voorzieningen kunnen worden betaald die niet via bestaande regelingen kunnen worden ondersteund. Het fonds wordt jaarlijks gevoed, zodat voldoende middelen beschikbaar blijven.

• Kostenbeheersing blijft voorop staan bij de deelname van Gilze en Rijen aan gemeenschappelijke regelingen.