Vragen over de toekomst stationsgebouw in de commissie Ruimte op dinsdag 8 maart 2016

 

De fractie van de PvdA in Gilze en Rijen maakt zich ernstige zorgen over het voortbestaan van de functie die het NS-stationsgebouw in Rijen vervult voor treinreizigers.

 

Het stationsgebouw in Rijen vervult tijdens de openstellingsuren een belangrijke functie als wacht- en schuilvoorziening. Ook beschikt het over een toilet (voor abonnementshouders), wifi en enkele drank- en versnaperingsautomaten.

 

De fractie van de PvdA is van mening dat het behoud van een goede reizigersvoorziening essentieel is voor het voortbestaan van NS station Gilze-Rijen.

 

In dit verband leggen wij portefeuillehouder Starreveld de volgende vragen voor:

 

  1. Is het juist dat eind maart 2016 het proefproject wordt beëindigd van NS en gemeente waarbij een externe beheerder dagelijks 4 uur zowel de functie van beheerder en gastheer vervult?
  2. Onderschrijft de wethouder dat met deze proefneming goede resultaten zijn geboekt, ook wat betreft het tegengaan van vandalisme, het opruimen van verontreinigingen bij het station, de bewaking van de fietsenstalling en de veiligheid bij het spoor?
  3. Is het juist dat de opzet van het proefproject om een rol te vervullen voor re-integratie en werkervaring niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, met uitzondering van de tijdelijke beheerder?
  4. Is het juist dat een poging van NS en de gemeente om vrijwilligers te werven om de functie van beheerder voort te zetten niet tot resultaat heeft geleid?
  5. Deelt de wethouder met ons de zorg dat door het uitblijven van een adequate beheersstructuur de huidige functie van het ruim 100 jaar oude stationsgebouw in het gedrang komt en NS voornemens is het gebouw per 1 april a.s. te sluiten?
  6. Deelt de wethouder tevens onze zorg dat sluiting van het stationsgebouw kan leiden tot vandalisme, vernieling en teloorgang van het gebouw?
  7. Kan de wethouder onze fractie informeren over het overleg dat heeft plaatsgevonden tussen de gemeente en NS over het stationsgebouw en wat de resultaten hiervan zijn?
  8. Welke mogelijkheden ziet de gemeente om de huidige functie van het stationsgebouw ook vanaf 1 april a.s. voort te zetten en welke inzet is de gemeente bereid hiervoor te leveren, zowel organisatorisch als financieel?
  9. Kan de gemeente bij NS bevorderen dat het voorzieningenniveau bij het station voor de treinreizigers wordt verbeterd, onder meer door het plaatsen van een tweede ticketautomaat en een voor alle treinreizigers toegankelijk toilet?
  10. Kan de wethouder toezeggen om ons op de hoogte te houden van de verdere ontwikkeling m.b.t. het stationsgebouw?