vragen vanuit de fractie over de reconstructie Constance Gerlingstraat-Stationnstraat-Spoorlaan Noord

Vragen fractie PvdA over vertraging reconstructie Constance Gerlingsstraat – Stationsstraat-Spoorlaan Noord

In een nieuwsbericht en op Facebook heeft de gemeente vandaag gewag gemaakt van een langduriger uitvoering van de reconstructie van de kruising Constance Gerlingsstraat-Stationsstraat-Spoorlaan Noord in Rijen. De werkzaamheden zouden op 17 november zijn afgerond maar worden met twee weken vertraagd. De overlast die de werkzaamheden opleveren, evenals de nu optredende vertraging, leiden tot veel negatieve reacties bij inwoners van de gemeente en weggebruikers.

Onze fractie wil van het college in dit verband graag antwoord op de volgende vragen: 1. Kan worden aangegeven wat de precieze oorzaak is van de vertraging? Naar onze informatie is een bodemverontreiniging hiervan de oorzaak.

Antwoord: Uw informatie is niet correct. Op de kruising is geen bodemverontreiniging aangetroffen. Wel is t.b.v. de werkzaamheden van de nutsbedrijven noodzakelijk aanvullend onderzoek verricht. De grond blijkt overeenkomstig alle uitgevoerde onderzoeken schoon te zijn. Extra veiligheidsmaatregelen bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn op basis van de onderzoeksresultaten dan ook niet noodzakelijk. Echter een bedrijf kan om Arbo-technische redenen er altijd voor kiezen om toch beschermende maatregelen toe te passen.

Het aanvullend onderzoek heeft niet tot vertraging van de uitvoering van het werk geleid De vertraging is hoofdzakelijk ontstaan als gevolg van de door de nutsbedrijven uitgevoerde werkzaamheden.
Deze vielen ondanks zorgvuldige voorbereiding uiteindelijk complexer uit dan was voorzien. Doordat deze werkzaamheden op diverse plekken op de kruising tegelijkertijd plaatsvonden, moesten de geplande werkzaamheden van de civiele aannemer naar een later tijdstip worden doorgeschoven. Deze tegenvaller is gedurende de uitvoering niet meer in te lopen. 2. Mocht inderdaad sprake zijn van een bodemverontreiniging, was dit dan niet vooraf voorzienbaar? Immers in de directe nabijheid was voorheen een leerfabriek gevestigd en nadien een stomerij.

Antwoord: Zie antwoord vraag 1.

3. Waarom moet vertraging optreden als slechts oppervlakkige werkzaamheden nodig zijn voor de reconstructie?

Antwoord: Van oppervlakkige werkzaamheden is eigenlijk geen sprake. De omvang en impact van een dergelijk project is groot Het betreft hier immers een complete reconstructie van de kruising.

Om te voorkomen dat kabels en leidingen onder gesloten verharding (asfalt) komen te liggen worden deze door de nutsbedrijven normaliter voorafgaand aan de werkzaamheden verlegd. Bij de uitvoering van dit project is er voor gekozen om zoveel mogelijk werk met werk te maken door de werkzaamheden van nutsbedrijven en aannemer te combineren. De insteek hierbij was om de afsluiting van de kruising zo kort mogelijk te houden. Ondanks een zorgvuldige planning bleek dat werkzaamheden van de nutsbedrijven en aannemer niet samengingen en er noodzakelijkerwijs in de planning moest worden geschoven.

De asfalteringswerkzaamheden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de asfalt-set opnieuw ingepland. De asfalteringswerkzaamheden zijn daarom dan ook leidend voor de verdere planning en de uiteindelijke opleveringsdatum van het project.

4. Heeft de optredende vertraging gevolgen voor het door de raad voor de reconstructie beschikbaar gestelde budget?

Antwoord: De vertraging heeft geen gevolgen voor het door de raad beschikbare budget