bomen rooien

Vragen van de fractie van PvdA aan B&W van Gilze en Rijen inzake het rooien van 5 monumentale bomen in de Veenstraat in Molenschot

Op maandag 11 juli jl. zijn 5 monumentale Amerikaanse eiken (> 80 jaar oud) gerooid in de Veenstraat in Molenschot. Deze vormden onderdeel van de monumentale laanbeplanting langs de Veenstraat.
Het rooien geschiedde in een periode met uitzonderlijk hete weersomstandigheden, hetgeen als een ongebruikelijk moment kan worden aangemerkt voor een dergelijk overheidsingreep.

In verband met het bovenstaande heeft onze fractie de volgende vragen aan het college:

1. Is het juist dat deze majestueuze en monumentale vijf Amerikaanse Eiken (> 80 jaar oud) in opdracht van de gemeente zijn gerooid?
Antwoord: dat klopt.

2. Wat is de reden dat ze zijn verwijderd en welke reden dwong tot deze ingreep bij de heersende uitzonderlijke weersomstandigheden?
Antwoord: de bomen zijn verwijderd vanuit oogpunt van veiligheid. Op 18 januari 2018 is een Amerikaanse eik voor Veenstraat 54 omgewaaid en die raakte bijna een schuur van een bewoner. We hebben onderzocht hoe deze boom kon omwaaien. Hieruit bleek dat de wortels onder de weg niet aanwezig waren en de boom niet goed verankerd was. Bij de opknapbeurt aan het wegdek in de Veenstraat is waarschijnlijk wortelschade ontstaan. We hebben ook de overige vijf bomen geïnspecteerd. Hier was sprake van dezelfde omstandigheden. Bij de planning is niet gekeken naar de weersomstandigheden.

3. Was het college zich ervan bewust welke schade het rooien van deze bomen en met deze weersomstandigheden opleverde voor de biodiversiteit en voor het monumentale karakter van de laanbeplanting?
Antwoord: bij de werkzaamheden controleren we of er beschermde dieren in de bomen aanwezig zijn. Als dat het geval is, voeren we het werk niet of later uit. De aannemer controleert dit. We zijn ons bewust van de karakteristieke eikenlaan waar nu een gat in is gevallen. In dit geval konden we de veiligheid van aanwonenden en passanten niet garanderen met behoud van de bomen.

4. Is voor het rooien van deze bomen de procedure gevolgd volgens het gemeentelijke kapbeleid en ook eventuele andere voorschriften?
Antwoord: Ja. Een omgevingsvergunning is verleend op 20 maart 2018 onder de voorwaarde dat we de vijf bomen compenseren. Niemand heeft bezwaar ingediend.

5. Indien vraag 4 negatief wordt beantwoord, hoe denkt het college de opgetreden schade aan biodiversiteit en laanbeplanting op evenredige wijze te herstellen of te compenseren?

6. In hoeverre acht het college het rooien van de bomen in overeenstemming met hetgeen door wethouder Van der Veen is toegezegd in de commissie Ruimte op 24 oktober 2017, namelijk dat er een (beplantings)plan voor de laanbeplanting langs de Veenstraat in Molenschot moet worden opgesteld en aan de commissie wordt voorgelegd? En voorts met uw memo van 25 april 2018 “Zorg voor onze bomen?”
Antwoord: We zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze inwoners. Bomen mogen geen gevaarlijke situaties veroorzaken. Dit hoort bij onze dagdagelijkse taken. In dit geval konden we de planvorming voor de Veenstraat niet afwachten. Het risico voor de veiligheid en op schade was daarvoor te groot. De belofte om uw commissie te informeren over een omvormingsplan voor de laanbeplanting van de Veenstraat staat nog steeds. De visie op de laanbeplanting van de Veenstraat is begin volgend jaar klaar.

Namens de fractie van de PvdA Peter von Meijenfeldt