bomen rooien

Vragen van de fractie van PvdA aan B&W van Gilze en Rijen inzake het rooien van 5 monumentale bomen in de Veenstraat in Molenschot

Op maandag 11 juli jl. zijn in opdracht van de gemeente 5 monumentale Amerikaanse eiken (> 80 jaar oud) gerooid in de Veenstraat in Molenschot. Deze vormden onderdeel van de monumentale laanbeplanting langs de Veenstraat.

Het rooien geschiedde in een periode met uitzonderlijk hete weersomstandigheden, hetgeen als een ongebruikelijk moment kan worden aangemerkt voor een dergelijk overheidsingreep.

Inmiddels zijn ook de stronken van deze majestueuze bomen verwijderd.

In verband met het bovenstaande heeft onze fractie de volgende vragen aan het college:

  1. Wat is de reden dat deze vijf Amerikaanse Eiken zijn verwijderd en welke reden dwong tot deze ingreep bij de heersende uitzonderlijke weersomstandigheden?
  2. Was het college zich ervan bewust welke schade het rooien van deze bomen en met deze weersomstandigheden opleverde voor de biodiversiteit en het monumentale karakter van de laanbeplanting?
  3. Is voor het rooien van deze bomen de procedure volgens het gemeentelijke kapbeleid en ook eventuele wettelijke voorschriften gevolgd?
  4. Indien vraag 3 negatief wordt beantwoord, hoe denkt het college de opgetreden schade aan biodiversiteit op evenredige wijze te compenseren?
  5. In hoeverre acht het college het rooien van de bomen in overeenstemming met hetgeen door wethouder Van der Veen is toegezegd in de commissie Ruimte op 24 oktober 2017, namelijk dat er een (beplantings)plan voor de laanbeplanting langs de Veenstraat in Molenschot moet worden opgesteld en aan de commissie wordt voorgelegd. En voorts met uw memo van 25 april 2018 “Zorg voor onze bomen”?
  6. Zal de gemeente haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van groen en bomen in onze gemeente voortaan nakomen door zowel volgens het bestaande beleid en gedane toezeggingen van het college te handelen?

 

18 juli 2018
Namens de fractie van de PvdA

Peter von Meijenfeldt