motie kinderpardon (2)

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake het kinderpardon

 

De raad van de gemeente Gilze en Rijen, in vergadering bijeen op 1 oktober 2018;

Constaterende dat:

– kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn als geworteld mogen worden beschouwd. Zij nemen vaak al volledig deel aan onze samenleving en beschouwen ons land als hun thuis;

– voor deze kinderen toch uitzetting dreigt, omdat het meewerkcriterium van het kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een kinderpardon kan krijgen;
– het de Nederlandse regering vaak niet lukt om binnen een redelijke termijn van twee jaar de gehele asielprocedure incl. beroep en rechterlijke toetsing tijdig af te ronden;
– er ook in onze gemeente kinderen zijn die in deze situatie verkeren of hebben verkeerd. Momenteel gaat het om ongeveer 18 gezinnen (ongeveer 36 kinderen);
– deze gezinnen allen geïntegreerd zijn in onze lokale gemeenschap, de kinderen hier naar school gaan en deelnemen aan lokale activiteiten en/of lid zijn van een vereniging en sommige ouders en kinderen al geruime tijd actief zijn als vrijwilliger binnen een instelling of vereniging in onze gemeente;

Overwegende dat:

– het uitzetten van deze gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet;
– de affaire Howick en Lili eens temeer aantoont dat er niet langer gesold kan worden met kinderen, die te midden van rechtszaken en dreigende uitzetting psychisch beschadigd worden en waarbij ook de lange duur van onzekerheid, maar ook de commotie rondom de uitzetting hun tol eisen;

– er een brede steun is voor de kinderen en hun gezinnen die het betreft in Gilze en Rijen bij klasgenoten, ouders, bekenden en ook vanuit de instellingen en verenigingen waar vrijwilligerswerkzaamheden verricht worden, om deze kinderen en hun gezinnen in Nederland te laten blijven;

Verzoekt het college:

1. namens de gemeenteraad bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met klem te pleiten voor het ruimhartig toepassen van zijn discretionaire bevoegdheid voor de gewortelde kinderen en hun gezinnen verblijvend in onze gemeente die met uitzetting bedreigd worden;
2. deze motie ter kennisname te sturen aan de fracties in de Tweede Kamer.

En gaat over tot de orde van de dag.
PvdA Gilze en Rijen,      D66 Gilze en Rijen,

Marielle Doremalen      Frits van Vugt