Vragen energietransitieplan

Vragen van de fractie van PvdA aan B&W van Gilze en Rijen naar aanleiding van een publicatie over  het gemeentelijk energietransitieplan en de realisatie van een biomassacentrale en ringleiding.

Uit een publicatie in BN/DeStem van vanmorgen heeft onze fractie moeten vernemen dat gisteren door de gemeente een energietransitieplan is gepresenteerd. Bovendien is er naar verluidt een samenwerkingsovereenkomst getekend die onder meer voorziet in de realisatie van een biomassacentrale en een ringleiding voor biogastransport in onze gemeente.

Zonder door het ontbreken van inhoudelijk informatie in te kunnen gaan op de plannen, heeft onze fractie de volgende procedurele vragen aan het college:

  1. Is het juist dat gisteren door het college een gemeentelijk energietransitieplan is gepresenteerd. En bovendien een samenwerkingsovereenkomst met verschillende instanties en ondernemingen is getekend die onder meer voorziet in de realisatie van een biomassacentrale en een ringleiding voor biogastransport in onze gemeente?
    Antwoord: Niet door het college maar door de opstellers (Ees Holland) is een energietransitieplan en warmtetransitieplan gepresenteerd. Uit deze plannen blijkt dat het voor de kernen van Gilze en Rijen haalbaar is om een warmtenetwerk aangesloten op een biomassacentrale aan te leggen. Daarom is een ambitiekaart ondertekend met betrokken en benodigde partijen (aanbieders en afnemers van warmte) om dit verder uit te werken. Het gaat niet om biogastransport maar om transport van (hoge temperatuur) warm water. 
  2. Acht het college het correct dat de raad via een krantenpublicatie op de hoogte moest komen van dergelijke verstrekkende plannen? Wat is de reden dat zowel de commissie en raad niet eerder over de vermelde plannen zijn geïnformeerd?
    Antwoord: Door alle betrokken partijen is de wens uitgesproken om nog voor de zomervakantie de gezamenlijke ambitie aan elkaar uit te spreken en te bevestigen. Daarom is direct nadat de plannen gereed waren en gepresenteerd zijn aan de betrokken partijen op 18 juli 2018 een ambitiekaart ondertekend. Dit met de insteek om met de uitkomsten van de plannen verder aan de slag te gaan. 
  3. Heeft u met de gevolgde handelswijze naar uw mening voldaan aan uw wettelijk verankerde informatieverplichting aan de raad?Antwoord: Het college van B&W is naar aanleiding van het Klimaatakkoord en op basis van het coalitieprogramma (Klimaat en Duurzaamheid) aan de slag om te onderzoeken hoe de ingrijpende energietransitie in onze gemeente vorm kan en moet krijgen. De uitkomsten van het energie- en warmetetransitieplan wijzen uit dat een lokaal warmtenetwerk een gefundeerde keuze kan zijn. Door het ondertekenen van de ambitiekaart met de voor de mogelijke haalbaarheid noodzakelijke stakeholders kunnen de plannen daadwerkelijk in beeld gebracht en gecommuniceerd worden.
  4. Kan het college toezeggen dat de raad alsnog wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij de besluitvorming over vermelde plannen en dat de hiervoor geldende procedures, inclusief het betrekken van de inwoners, zullen worden gevolgd?
    Antwoord: Het voornemen was en is om in u in de commissie Ruimte van 11 september a.s. nader te informeren door middel van een presentatie met een toelichting en de mogelijkheid om vragen te stellen en input te leveren. Deze input willen we vervolgens meenemen in de vervolgstappen die worden genomen. In de commissievergaderingen informeren wij u stap voor stap over de ontwikkelingen.

 

19 juli 2018

 

Namens de fractie van de PvdA

Peter von Meijenfeldt