vragen fractie PvdA over adviezen Raadhuisplein

Vragen fractie PvdA voor vragenuurtje gemeenteraad op 13 november 2017

Op 6 november heeft onze fractie bij de behandeling van de begroting 2018 aan wethouder Van der Veen dringend verzocht om onze fractie nog voorafgaande aan de inloopavond over het Raadhuisplein op 9 november in het bezit te stellen van de adviezen die Veilig Verkeer Nederland en de politie hebben ingebracht met betrekking tot alle tot dusverre gepresenteerde oplossingsrichtingen voor het Raadhuisplein.
De wethouder heeft toegezegd de aldus gevraagde informatie schriftelijk te zullen verstrekken.

Onze fractie is tot dusverre verstoken gebleven van de gevraagde informatie, waardoor onze fractie zich in ernstige mate gehinderd voelt in haar beoordeling van de wijze waarop de planvorming rond het Raadhuisplein is verlopen.

De fractie van de PvdA vraagt daarom van het college of het niet beschikbaar stellen van de door onze fractie gevraagde documenten door het college wordt gedeeld.
Mocht dit niet het geval zijn, wanneer zal onze fractie dan in het bezit komen van de toegezegde documenten?

Peter von Meijenfeldt