10 juni 2014, om 19:30 | Gemeentehuis

Raadsvergadering

 

Kom kijken op de publieke tribune hoe onze fractie uw belangen behartigt!

De agenda van de raad is als volgt:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Spreekrecht.
 4. Notulen/besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 april 2014.
 5. Raadsvoorstel inzake ingekomen stukken.
 6. Raadsvoorstel inzake gemeentelijke jaarstukken 2013.
 7. Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2013 en ontwerp-begroting 2015 Veiligheidsregio.
 8. Raadsvoorstel inzake ontwerp-begroting 2015 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
 9. Raadsvoorstel inzake aanvullend voorbereidingskrediet voor Centrumplan Gilze.
 10. Raadsvoorstel inzake krediet voor herinrichting Versterstraat in Gilze.
 11. Raadsvoorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Horst 62 Gilze”.
 12. Raadsvoorstel inzake instellen klankbordgroep ambtelijke fusie.
 13. Raadsvoorstel inzake wijziging bezetting raadscommissie.
 14. Raadsvoorstel inzake vaststellen begrotingswijzigingen.
 15. Sluiting.