28 augustus 2017

Nieuwe toekomst voor BVM en De Wildschut

PvdA vraagt om ouders Wildschut goed op de hoogte te blijven houden

De afgelopen tijd is er tijdens de raads- en commissievergaderingen veel gesproken over met name de BVM, de Vijf Eiken en de Wildschut. Tijdens al deze besprekingen stond voor de PvdA een goede huisvesting voor alle leerlingen en de keuzevrijheid van ouders centraal.

 

Vertraging voor nieuwbouw Wildschut

Tijdens de raadsvergadering van maandag 17 juli stond de raad unaniem achter het voorstel om tot onteigening over te gaan van de percelen aan de Raadhuisstraat 1 en Alphenseweg 67-69, die nodig zijn voor de nieuwbouwplannen rondom De Wildschut. Omdat de onderhandelingen met de eigenaar op niets uit lijken te draaien, is onteigening nog de enige mogelijkheid. Daarom stemde ook de PvdA hiermee in. Echter een onteigeningsprocedure duurt lang en in dat geval zal de nieuwbouw nog minimaal een jaar langer op zich laten wachten. Omdat dat niet wenselijk is, zullen de onderhandelingen gewoon doorgaan in de hoop er toch nog samen uit te komen. De PvdA vroeg de wethouder om goed te blijven communiceren met ouders en andere betrokkenen. Het huidige schoolgebouw is verouderd en daarom is er nog een zorg, het waarborgen van de huisvestingskwaliteit tot aan de nieuwbouw. Raadslid PvdA Marielle Doremalen: “Het huidige gebouw moet aan de minimale kwaliteitseisen blijven voldoen. Mocht dat niet het geval zijn, dan vindt de PvdA dat er gekeken moet worden hoe dit alsnog (tijdelijk) opgelost kan worden”.

Vernieuwing op de BVM

De Burgemeester van Mierloschool was ook al enige tijd aan verbouwing toe. De BVM heeft daarnaast door allerlei onvoorziene omstandigheden minder goede tijden gekend. Nu heeft de BVM alles onderwijskundig weer zeer goed voor elkaar. Voor wat betreft het gebruik van de nieuwste digitale middelen is de school sinds kort juist een van de koplopers binnen onze gemeente. En nu komt er ook een prachtig nieuw schoolplein en heeft de raad tijdens de laatste vergadering voor de zomervakantie ingestemd met de verbouwingsplannen voor het schoolgebouw. Zo is de BVM straks niet alleen van binnen vernieuwd, maar ook van buiten. De PvdA juicht dit toe, want zo hebben de ouders die in de wijk wonen, straks ook weer echt de keuze tussen twee goede scholen in de buurt, namelijk de BVM en de Vijf Eiken.

Huisvesting leerlingen de Vijf Eiken

Over de Vijf Eiken is ook regelmatig gesproken de afgelopen tijd. Deze school werd te klein voor het aantal leerlingen en kon deze niet meer allen huisvesten in het huidige gebouw. Uit de meest recente prognoses bleek dat dit probleem in ieder geval de komende jaren nog zal blijven bestaan. Tijdens de vorige commissievergadering bleek, dat alle partijen zich konden vinden in het zorgen voor tijdelijke huisvesting voor deze leerlingen. De school zelf had liever een vaste uitbreiding van het huidige schoolgebouw gehad. Voor de PvdA is belangrijk, dat de leerlingen goed gehuisvest moeten worden. Maar tevens wilde de partij geen precedent scheppen. Niets zo onvoorspelbaar immers als de werkelijke toekomstige leerlingenaantallen op de diverse scholen en als je dan in de toekomst iedere school, die te veel leerlingen heeft, vaste uitbreiding toestaat, zal dit leiden tot leegstaande lokalen en kapitaalvernietiging van gemeenschapsgeld. Marielle Doremalen: “Ook ik heb geen glazen bol om te kijken hoe de toekomst eruit zal zien. Maar ik kan me voorstellen, dat de nieuwe BVM weer zal gaan groeien wat dan mogelijk ten koste zal gaan van de huidige groei van de Vijf Eiken. En dan biedt de tijdelijke huisvesting voldoende uitkomst. Bovendien kunnen deze tijdelijke gebouwen hierna ook gebruikt worden voor een andere school in onze gemeente met teveel leerlingen, mocht dat nodig zijn”.

Contact met de PvdA fractie:

Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664.