14 november 2016

Openbaar vervoer in Gilze

PvdA: kwestie van lange adem?

 

Bij de begrotingsbehandeling 2017 afgelopen week in de raad van Gilze en Rijen is geen duidelijkheid ontstaan of binnen afzienbare tijd weer openbaar vervoer in de weekenden beschikbaar komt in Gilze. De PvdA fractie diende hiervoor een motie in. Deze kreeg echter niet voldoende steun van de overige fracties.

 Nog geen alternatief voor buslijn 131

Bij de eerste behandeling van de begroting 2017 in de gemeenteraad vroeg de PvdA fractie opnieuw aandacht voor de openbaar vervoer verbinding in de weekenden tussen Gilze en de steden Breda en Tilburg. In december 2014 is de rechtstreekse verbinding komen te vervallen in de weekenden. Slechts via een tijdrovende omweg met buslijn 130 en de trein vanaf Rijen is op zaterdagen en zondagen nog een verbinding beschikbaar. Door veel inwoners en bezoekers van Gilze is deze wijziging ervaren als een ernstig verlies. Ruim 200 inwoners van Gilze tekenden inmiddels een petitie die de PvdA Gilze en Rijen op sociale media plaatste. Zij ondersteunden hiermee de oproep van de PvdA om opnieuw te voorzien in een vorm van openbaar vervoer in de weekenden. Ondanks toezeggingen van het college van burgemeester en wethouder was hierop nog steeds geen enkel zicht.

 

Wethouder deed geen concrete toezegging voor oplossing

In reactie op de wens van de PvdA fractie en de ondertekenaars van de petitie gaf wethouder Starreveld vorige week dinsdag de raad te kennen dat een voorziening niet op korte termijn is te verwachten. Deze moet komen uit een zogenaamde kleinschalige mobiliteitssubsidie waarover de gemeente in overleg is. In juni 2017 verwacht hij hierover meer duidelijkheid. In 2018 kan dan een proef gaan lopen in Gilze. Hierbij kan wellicht gebruik gemaakt gaan worden van busjes die nu al rijden, bijvoorbeeld voor het speciale vervoer. De wethouder gaf aan van mening te zijn dat vanuit de bevolking in Gilze de behoefte aan een dergelijke verbinding naar voren moet komen. Hij zal een vraag voor een dergelijk ‘on demand’ verzoek nogmaals neerleggen in Gilze. Wethouder Starreveld zei toe dat het college bereid is om de regie te nemen en de proefneming te gaan uitvoeren. Hij vroeg met nadruk om nog even geduld te hebben.

 

PvdA niet gerustgesteld

Hoewel uit de reactie van de wethouder valt af te leiden dat nagedacht wordt over een oplossing voor het vervallen van buslijn 131, vindt de PvdA Gilze en Rijen dat dit veel te lang gaat duren. Bovendien bestaat er geen enkele zekerheid dat er inderdaad een doelmatige  voorziening komt. Om deze reden diende de PvdA fractie een motie in waarin het college werd opgedragen om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 te komen met een voorstel voor een oplossing. Met deze motie hoopte de PvdA fractie de wethouder ook een steun in de rug te geven bij zijn overleg voor het snel verkrijgen van een kleinschaligheidssubsidie. Dit zou zeker het geval zijn als de motie raadsbrede steun zou krijgen. Hetgeen niet gebeurde. Naast de PvdA fractie stemde alleen de fractie van Kern’75 voor de motie. CDA, Gemeentebelang en VVD stemden tegen. De motie werd daardoor met 11 tegen 10 stemmen verworpen.

De PvdA Gilze en Rijen zal de verdere ontwikkeling rond buslijn 131 nauwlettend in de gaten houden en hoopt hierbij reacties en steun te krijgen vanuit Gilze voor haar initiatieven: de petitie kan nog steeds getekend worden!

Informatie:

Voor meer informatie hierover, of voor verdere suggesties kunt u altijd contact opnemen met de PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664.