PvdA standpunten Stellingen BN DeStem Kieswijzer

21 februari 2018

PvdA standpunten

Stellingen BN DeStem Kieswijzer

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

 

 

 

Stelling 1:
Er moeten nieuwe woningen worden gebouwd aan de Oranjestraat in Gilze.
Standpunt: Eens

Reactie: De westrand van Gilze vraagt volgens de PvdA om een goede
landschappelijke afronding. Naast de woningen die al aan de zuidwestzijde
zullen worden gebouwd, kunnen woningen en groen bijdragen aan de gewenste
afronding aan de westrand van Gilze. Hiermee wordt ook de sanering van het
tankstation aan de Oranjestraat mogelijk.
Voor de PvdA houdt de realisatie van het Centrumplan in Gilze echter absolute
prioriteit.

Stelling 2:
De gemeente moet van alle wegen binnen de bebouwde kom 30 km-wegen maken.
Standpunt: Eens
Reactie: Veiligheid is voor de PvdA een belangrijk punt. Dit geldt zeker ook
voor de verkeersveiligheid. In woonbuurten en de centra van de dorpen moet
het autoverkeer zich aanpassen aan de woon-, leef- en winkelfunctie. Daarvoor
bieden 30-km wegen, met toezicht op de handhaving, de beste garantie. Ook ter
bescherming van fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeente
loopt hierin achter bij veel andere gemeenten.

Stelling 3:
De gemeente moet zorgen voor extra woningbouw in Hulten en Molenschot.
Standpunt: Eens
Reactie: De PvdA zet zich al jarenlang in voor meer woningbouwmogelijkheden
in alle vier kernen. Dit gebeurt door de belemmeringen weg te nemen.
Belangrijkste belemmering voor woningbouw in Hulten en Molenschot zijn de
geluidszones rond de vliegbasis. Zowel lokaal maar ook landelijk via de
Tweede Kamerfractie wordt door de PvdA alles in het werk gesteld om de
geluidszones te laten verkleinen, onder meer door aanpassing van de
reserveveldfunctie van de vliegbasis.

Stelling 4:
Er moet een tunnel onder het spoor door komen bij de Julianastraat en
Stationsstraat in Rijen.
Standpunt: Oneens
Reactie: De PvdA pleit er als eerste keuze voor dat serieus wordt beoordeeld
of een (gedeeltelijke) verdieping of een tunnelbakoplossing voor het spoor
mogelijk is in Rijen. Dit biedt een toekomstgerichte oplossing. Immers het
gebruik van het spoor zal de komende jaren verder toenemen en daarmee ook de
overlast. Door een verdiepte ligging of tunnelbak, zoals nu in Vught wordt
gerealiseerd, wordt het probleem van de geluids- en trillingsoverlast van
het spoor opgelost.

Stelling 5:
De gemeente moet zorgen voor een leefbaar platteland en dat boeren hun
bedrijf duurzaam maken.
Standpunt: Eens
Reactie: Het platteland en het landschap in de gemeente hebben vorm gekregen
door onder meer het agrarisch gebruik. Voortzetting van dit gebruik met
toepassing van duurzamer methoden in bedrijfsgebouwen en in de teelt biedt
volgens de PvdA de beste garantie dat zowel de leefbaarheid en de
aantrekkelijkheid worden vergroot. Ook voor toerisme en recreatie is dit een
stimulans. De gemeente kan en moet hierin een stimulerende rol spelen. Dit is
ook de uitdaging bij de uitwerking van de nieuwe Omgevingswet.

Stelling 6:
Inwoners krijgen een bonus van 100 euro als zij meer groen in hun tuin
zetten.
Standpunt: Eens
Reactie: Initiatieven die bijdragen aan vergroening van onze gemeente kunnen
rekenen op steun van de PvdA. Hiermee wordt bovendien ingespeeld op de
klimaatverandering, het verminderen van zogenoemde hitte-stress en de wens
voor meer biodiversiteit. Ook vergroot het woongenot en de leefbaarheid
in de woonbuurten.
Wel zullen de inwoners daadwerkelijk hun tuinen moeten ‘ontstenen’. Er zijn
al veel succesvolle voorbeelden van initiatieven voor vergroening in ons
land.

Stelling 7:
Langs de A58 en op andere locaties in de gemeente moeten windmolens komen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Gilze en Rijen levert volgens de PvdA al een bovenmatig aandeel aan
infrastructurele voorzieningen. Verdere aantastingen van het kwetsbare
landschap door windmolens zijn daarom niet gewenst. Windparken op zee en
zonneparken bieden een effectievere bijdrage als alternatieven voor fossiele
brandstoffen. Bovendien vormt de vliegbasis een belemmering voor windmolens.

Stelling 8:
De gemeente moet zorgen dat mensen hun grond verkopen om zo de aanleg van
meer parkjes en groene velden mogelijk te maken.
Standpunt: Oneens
Reactie: Juist particuliere initiatieven en mogelijkheden op bedrijfslocaties
kunnen volgens de PvdA bijdragen aan de wens om meer groen en biodiversiteit
in en bij de dorpskernen te krijgen. Ook gronden die al in het bezit zijn van
de gemeente, zoals de voormalige hockeyvelden in Rijen en ook het
Raadhuisplein, bieden uitstekende mogelijkheden voor de realisatie van meer
groen en biodiversiteit.

Stelling 9:
De gemeente moet zorgen dat theatervoorstellingen mogelijk blijven.
Standpunt: Eens
Reactie: Culturele voorzieningen en -activiteiten zijn naar de overtuiging
van de PvdA te beschouwen als basisvoorzieningen die voor alle inwoners
toegankelijk moeten blijven. De culturele centra in de dorpskernen bieden
hiervoor een uitstekende mogelijkheid. Zij moeten ook een gevarieerd aanbod
aan voorstellingen blijven bieden. Op cultuur mag daarom niet worden
bezuinigd.

Stelling 10:
Er moeten meer woningen voor ouderen komen.
Standpunt: Eens
Reactie: De komende jaren zal de vergrijzing ook in Gilze en Rijen
doorzetten. Dit vraagt om een groter aanbod van woningen voor ouderen, zeker
omdat senioren zo lang mogelijk zelfstandig in hun woningen moeten kunnen
blijven wonen.
De PvdA ziet een mogelijkheid in vergroting van het aanbod door grotere
woningen door de woonstichting te laten ombouwen tot kleinere wooneenheden
met eventueel aangepaste voorzieningen. In de jaarlijkse prestatieafspraken
tussen de gemeente en de woonstichting kan hierin worden voorzien.

Stelling 11:
De gemeente kan best meer asielzoekers met verblijfsvergunning huisvesten.
Standpunt: Oneens
Reactie: De gemeente voldoet al volledig aan haar verplichting voor het
huisvesten van zogenaamde statushouders. Bovendien zijn er voldoende
waarborgen dat de statushouders de voorzieningen krijgen waarop zij zich
kunnen beroepen. Een extra toevoeging aan de bijdrage die Gilze en Rijen nu
al levert aan de opvang van asielzoekers is daarom volgens de PvdA niet
nodig.

Stelling 12:
De gemeenten Gilze en Rijen, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam moeten samen een
gemeente worden.
Standpunt: Eens
Reactie: De administratief-organisatorische samenwerking tussen de drie
gemeenten verloopt nu na twee jaar op alleszins bevredigende wijze. Het ligt
naar de overtuiging van de PvdA daarom voor de hand dat dit ook op
bestuurlijk vlak gestalte kan krijgen door vorming van één gemeente. De
identiteit en het voorzieningenniveau van de afzonderlijke kernen moet
hierdoor niet verminderen. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor inwoners
en bestuurders.

Stelling 13:
Een drugspand moet voortaan langer dan twee maanden worden gesloten.
Standpunt: Eens
Reactie: Nu al bestaat deze mogelijkheid met de bestaande bestuursrechtelijke
middelen. Deze zouden door het strafrecht beter moeten worden ondersteund.
Van het sluiten van panden, zeker bij sluitingen van langere tijdsduur, gaat
een belangrijke waarschuwingsfunctie uit. Bovendien draagt een strikt
handhavingsbeleid en het sluiten van panden bij aan het woongenot en
veiligheidsgevoel in woonbuurten.

Stelling 14:
Buurten en wijken mogen wekelijks benoemen waar de wijkagent aandacht aan
besteedt.
Standpunt: Eens
Reactie: Deze wens sluit volledig aan bij de inzet van de PvdA om inwoners
meer te betrekken bij het woongenot en de kwaliteit van hun woonbuurten. Door
het stimuleren van meer betrokkenheid en inzet bij buurt- en
wijkaangelegenheden zal het tot grotere sociale en maatschappelijke samenhang
leiden. Er zijn al goede ervaringen opgedaan met de inzet van wijkagenten en
boa’s voor wensen vanuit de wijk. Het instellen van wijkbudgetten kan deze
aanpak verder onderbouwen.

Stelling 15:
Sportkantines moeten ’s avonds eerder dicht.
Standpunt: Oneens
Reactie: De openingstijden van sportkantines zijn op goede wijze geregeld in
de vergunningen die sportclubs hebben. Het is hun verantwoordelijkheid om
deze voorwaarden na te leven. Als in de praktijk sprake is van stelselmatige
afwijkingen of overlast dan dient de gemeente volgens de PvdA effectief
hiertegen op te treden.

Stelling 16:
Er moet een coffeeshop in Rijen komen om drugsoverlast terug te dringen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Hieraan is volgens de PvdA geen behoefte, tenminste niet zolang de
wietteelt en de verkoop in ons land niet zijn gelegaliseerd en gereguleerd.
Ook zal Gilze en Rijen niet moeten deelnemen aan proefnemingen die het rijk
voornemens is te doen in een aantal gemeenten.

Stelling 17:
De hoogte van de rioolheffing moet worden afgestemd op het aantal personen
dat in een huis woont.
Standpunt: Oneens
Reactie: De PvdA meent dat de rioolheffing gebaseerd moet zijn op de
hoeveelheid vuilwater aanbod vanuit huishoudens en niet op het aantal
personen in een huis. Immers ook in een éénpersoonshuishouding kan door
persoonlijke leefwijze sprake zijn van een groot vuilwater aanbod. Bovendien
zullen grotere gezinnen onevenredig worden aangeslagen. Het baseren op het
vuilwater aanbod stimuleert bovendien de realisatie van gescheiden
waterafvoer voorzieningen.

Stelling 18:
Maak van Kamp Rijen een toeristische trekpleister.
Standpunt: Eens
Reactie: Hiervan is de PvdA een warm voorstander. Het draagt in positieve zin
bij aan het historische en culturele besef en bovendien aan de doelen die de
gemeente, ondernemers en organisaties zoals de heemkring beogen met het
toeristisch-recreatieve initiatief Toerlezjoere.

Stelling 19:
Boeren die stoppen moeten meer mogelijkheden krijgen om hun leegstaande
stallen om te bouwen tot bed and breakfast.
Standpunt: Eens
Reactie: De PvdA steunt initiatieven die de kwaliteit en tegelijk de
economische mogelijkheden in het landelijk gebied versterken. Verbreding en
verduurzaming binnen de landbouw kunnen bijdragen aan de beleving van natuur
en landschap. De ombouw van leegkomende stallen tot b&b’s biedt hiervoor een
goede mogelijkheid mits deze gepaard gaat met de beoogde
kwaliteitsverbetering. De gemeente moet hiervoor de mogelijkheid bieden.

Stelling 20:
De gemeente moet zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen komen.
Standpunt: Eens
Reactie: De gemeente biedt nu al mogelijkheden voor meer betaalbare
huurwoningen, onder meer door een aangepaste grondprijs. Maar dit leidt
vooralsnog niet tot een groter aanbod van nieuwe betaalbare huurwoningen. De
PvdA vindt dat de gemeente in de jaarlijkse prestatieafspraken met de
woonstichting hiervoor beter de vinger aan de pols moet houden. Binnen de
komende raadsperiode moet hiervan het resultaat duidelijk zichtbaar worden.