21 mei 2017

Woningbouwplan Van Oldenbarneveldtlaan Rijen: PvdA voorstander van andere invulling

In februari meldde het college van B&W aan de gemeenteraad het voornemen om medewerking te verlenen aan de bouw van 13 woningen aan de Van Oldebarneveldtlaan 10 in Rijen. Het betreft de locatie van de voormalige marechausseekazerne en het achterliggende terrein. De PvdA in Gilze en Rijen is bepaald niet gelukkig met de ruimtelijke invulling van het plan en hoopt dat het alsnog zal worden aangepast.

 

Ontwerp-bestemmingsplan ligt ter visie

Nadat het collegebesluit bekend werd om medewerking te verlenen aan het bouwplan heeft de fractie van de PvdA zich hierover nader laten informeren. Woningstichting Leijstromen is eigenaar van de voormalige marechausseekazerne en het achterliggende terrein. Zij wil op deze locatie 13 huurwoningen in de sociale sector realiseren. Hiervan komen er 6 direct grenzend aan de straatkant en 7 op het achterliggende terrein. Hoewel Leijstromen al vele jaren eigenaar is van de locatie diende zij pas op 21 april 2015 bij de gemeente een principeverzoek in voor de bouw van de woningen. Sprake was destijds van 12 woningen. Vanaf 16 mei jl. ligt nu het ontwerp-bestemmingsplan ter visie om de woningbouw mogelijk te maken. Gedurende 6 weken kunnen hiertegen zienswijzen worden ingediend. Daarna beraadt de gemeenteraad zich over het plan.

PvdA vreest  voor kwaliteit van het plan

Het woningbouwplan van Leijstromen heeft de PvdA voor een dilemma geplaatst. Fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt: “De PvdA is warm pleitbezorger van de realisatie van meer betaalbare huurwoningen in de kern Rijen. Maar volgens de PvdA mag de lage huurprijs niet in negatieve zin bepalend zijn voor de kwaliteit van de woningen of het woongenot. Dit  laatste is bij de locatie aan de Van Oldebarneveldtlaan wel het geval. Op een krappe oppervlakte wordt een te groot aantal woningen voorzien. De geplande zeven woningen op het achterliggende terrein krijgen een beperkte ontsluiting naar de Van Oldebarneveldtlaan, een groot aantal parkeerplaatsen (17) voor de deur en kijken uit op lelijke achtermuren van tuinen aan de Van Slingelandthof. Door de voorziene hoogte van de huizen van 10,5 meter wordt het woongenot van de bewoners van de aangrenzende Wethouder Noijhof  in sterke mate aangetast”. Hoewel in het plan en door wethouder Starreveld wordt gesteld dat de aanwezige beplanting op het achterterrein zoveel mogelijk wordt gespaard, zal dit in de praktijk een illusie blijken. De bewoners van de Wethouder Noijhof bepleiten daarom het aantal woningen en bouwhoogte hiervan te beperken.

Bredere afweging is noodzakelijk

PvdA fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt: “Het plan van Leijstromen roept in de huidige vorm teveel bezwaren op. Gesprekken met omwonenden brachten bovendien aan het licht dat zij veel te laat en op eigen initiatief op de hoogte kwamen van het bouwplan. Van een reële betrokkenheid bij de planvorming was daardoor geen sprake. De PvdA meent dat een bredere afweging van de ruimtelijke ontwikkelingen in de Van Oldebarneveldtlaan en omgeving noodzakelijk is. Immers er wordt ook gezocht naar een nieuwe invulling van het tegenoverliggende terrein van zwembad en sporthal. Op dit terrein kunnen als alternatief naast bijvoorbeeld koopwoningen mogelijk een aantal sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Het achterterrein van de marechausseekazerne kan dan mogelijk worden ingevuld met een beperkt aantal seniorenwoningen. Op beide locaties wordt hiermee een betere menging van woontypen bereikt”.

Onvoldoende huurwoningen

Overigens meent de PvdA dat niet getornd mag worden aan de bouw van betaalbare huurwoningen in de kern Rijen. Op het totaal van 258 woningen dat nog tot en met 2021 in Rijen is gepland, is naast de woningen aan de van Oldebarneveldtlaan slechts voorzien in de realisatie van 23 (!) goedkope huurwoningen. In de planning van 188 woningen vanaf 2022 t/m 2026 zit zelfs geen enkele goedkope huurwoning!

De PvdA vindt dit aantal onaanvaardbaar laag en wil dan ook bewerkstelligen dat bij nieuwbouwplannen uitgegaan wordt van een mix aan woningtypen inclusief de sociale huurwoning, met als doel gemêleerde  woonwijken. In de behandeling van de “Voortgangsrapportage woningbouwontwikkelingen 2017 en volgende jaren” in de commissie ruimte van 23 mei zal de PvdA hiervoor nadrukkelijk aandacht vragen