16 juli 2018

Dure projecten trekken wissel op de toekomst

De zomer laat zich in alle hevigheid voelen. Zo ook de laatste raadsvergadering  voor de zomer op maandag 9 juli. Met een start om 19:30 uur was het ’s nachts om 01:00 uur dat burgemeester Boelhouwer de vergadering afsloot. De fractie van de PvdA Gilze en Rijen kijkt niet met onverdeeld genoegen terug op deze marathonzitting. Dure en ingrijpende projecten trekken een wissel op de toekomst van onze gemeente.

 

Zware ingreep in Rijen door tunnel onder spoorwegovergang
De PvdA is steeds voorstander geweest van het verdiept leggen van de spoorlijn. Veel redenen pleiten hiervoor. De toenemende intensiteit van het treinverkeer, de lengte en zwaarte van de treinen, de veiligheidsrisico’s, de geluids- en trillingsoverlast en de doorsnijding van beide delen van Rijen worden hiermee het beste opgelost. Op andere plaatsen in het land wordt de spoorlijn al verdiept aangelegd. Zo niet in Rijen, waar een raadsmeerderheid haar voorkeur gaf aan een ondertunneling van de spoorwegovergang bij de Julianastraat/Stationsstraat. Een zogenaamde ‘auto-te-gasttunnel’ moet het doorgaande verkeer gaan verhinderen. Onzeker is of een dergelijke tunnel de veiligheid voor fietsers en voetgangers zal vergroten.

De fractie van de PvdA heeft zich uitgesproken tegen dit plan. De ingreep in de kern van Rijen is te groot, mede doordat een aantal woningen moet verdwijnen. Bovendien bestaat er geen zekerheid dat de ernstige geluids- en trillingsoverlast hiermee wordt verminderd. Naar overtuiging van de PvdA laat de raad zich met haar besluit teveel leiden door wethouder Dols in zijn mening dat ProRail en de provincie niet willen meewerken aan een verdiepte ligging. Van de gemeente vraagt de tunnel een bijdrage van zeker 10 miljoen euro.

 

Voorstel verlaging tarief afvalzakken haalde het niet
De nieuwe afvalinzamelingsmethode met ondergrondse containers die vanaf 1 september in onze gemeente wordt ingevoerd, start met een tarief van 3 euro voor iedere zak restafval van 60 liter die in de afvalcontainers wordt gedeponeerd. De fractie van de PvdA pleitte ervoor dit tarief, net als in andere gemeenten, te verlagen tot 2,50 euro. Het loopt daarmee beter in de pas met het huidige tarief. Bovendien verwacht de PvdA een grotere bereidheid voor afvalscheiding en medewerking voor de nieuwe methodiek. Een amendement  voor deze wijziging kreeg helaas geen instemming bij de andere fracties.

 

Zwemonderwijs
De ultieme wens van de PvdA blijft het herinvoeren van het schoolzwemmen, maar daar staan wij op dit moment alleen in. Daarom vroeg de PvdA via een motie om een zwemvangnet te maken voor leerlingen uit groep 7 en 8 zonder zwemdiploma, zodat zij alsnog via een gemeentelijk fonds hun diploma kunnen halen. Daarnaast vroegen wij om een opfriscursus in het (na)schoolse pakket voor leerlingen in de bovenbouw die wel een zwemdiploma hebben. Dit om hun zwemvaardigheid te vergroten. De wethouder heeft toegezegd te gaan uitzoeken hoe zo’n opfriscursus vorm gegeven kan worden. Ze wilde geen fonds starten voor een zwemvangnet, maar via de buurtsportcoaches zullen kinderen uit groep 7 en 8 zonder zwemdiploma actief naar Stichting Leergeld en Het Jeugdfonds Sport begeleid worden.

 

Fonds sociaal domein
In een andere motie vroeg de PvdA om te starten met een fonds binnen het sociaal domein, jaarlijks te vullen met 100.000 euro. Vanuit dit fonds kunnen innovaties gestimuleerd worden binnen bijvoorbeeld de WMO en andere gebieden binnen het sociaal domein. Helaas werd deze motie verworpen en stemde alleen de PvdA voor.

 

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met
Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06  44 21 36 64 of
Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06  53 25 40 02