Nieuwsbrief-1 april 2018

Door Lau Lavooij op 9 april 2018

Beste leden en belangstellenden,

Graag informeren wij u over relevante punten via onze Nieuwsbrief. We hopen u op deze wijze enkele keren per jaar op de hoogte te stellen van hetgeen er in de afdeling Gilze en Rijen “leeft” en de wijze waarop ons bestuur en onze fractie- en commissieleden aan de weg timmeren.
In deze eerste Nieuwsbrief van 2018 staan we natuurlijk nog stil bij de aanloop naar en de uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. We kijken ook nog kort terug op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27 maart jl. en richten ons zichtbaar betrokken en ambitieus met de blik vooruit op de nieuwe bestuursperiode 2018-2022

Campagne gemeenteraadsverkiezingen

In onze vorige Nieuwsbrief van december 2017 hebben we veel aandacht gegeven aan de voorbereidingen van de verkiezingscampagne. En we zijn al begin januari voortvarend van start gegaan met wekelijks artikelen in het Weekblad en met onze enthousiaste ‘rozenploeg’. Voorzien van een flyer met onze ‘speerpunten’, een themaflyer, of persoonlijke flyer en natuurlijk ONZE roos hebben we 12x door weer en wind deur aan deur heel veel inwoners begroet, gesproken, geïnformeerd, naar hen geluisterd en opgeroepen te gaan stemmen.
En dat werd allemaal ‘gedeeld’ via onze website, facebook en twitter.
Hartelijk dank
Voorafgaand aan deze ‘evaluatie’ werd door voorzitter Lau Lavooij onze campagneleider Ton Hesemans hartelijk dank gezegd voor zijn niet aflatende inzet en coördinatie. Met een wijntje van zijn ‘eigen’ Wereldwinkel en een gul applaus van de aanwezige leden werd dat nog eens onderstreept. Ook dankte de voorzitter onze lijsttrekker Peter von Meijenfeldt voor de afsluitende aangeklede borrel voor de actieve leden bij hem thuis als dank voor de geweldige inzet bij de campagne. Prima teambuilding!
Goed gevoel
Telkens hadden we daar een goed gevoel bij. Vele leuke reacties vielen ons ten deel. We zijn ervan overtuigd dat op deze wijze ‘onder de mensen komen’ van groot belang is om tegenwicht te bieden aan de scepsis en vooroordelen van heel veel mensen die vinden dat de ‘politiek’ zich niet laat zien en niet weet wat er speelt onder de mensen. Al vele jaren zijn we ‘op straat’ te vinden en dit keer in nieuwe rode jasjes voorzien van het eigen logo. We zien nu dat ook andere partijen de wijken en buurten ingaan. En dat is alleen maar goed.
Baarlijke nonsens
In ‘ons’ nadeel speelt daarbij de opvatting, mede door de media breed gedeeld, dat vertegenwoordigers van lokale partijen veel dichter bij de mensen staan en meer oog hebben voor de lokale noden en wensen dan vertegenwoordigers van een landelijke partij. Echt baarlijke nonsens! In de mate van betrokkenheid, inzet en kennis van de lokale gemeenschap is er in principe geen verschil tussen leden van een lokale partij en een landelijk partij. In beide ‘kampen’ heb je mensen die het uitstekend doen en mensen die het minder doen. Vooral onderbelicht blijft het fenomeen dat je bij een kandidaat van een lokale partij niet weet op ‘wie’ je stemt. Ervan uitgaande dat zo’n kandidaat ook gaat stemmen bij landelijke verkiezingen kan het zomaar zijn dat je op een kandidaat stemt met een landelijke politieke voorkeur die haaks op jouw opvattingen staat.
Zichtbaar betrokken
We mogen best terugzien op een zichtbare en betrokken campagne. Niet voor niets was (is en blijft) ons motto “Zichtbaar betrokken”! Naast bovenstaande acties waren we zichtbaar via ons eigen affiche op vele sandwichborden. We waren vertegenwoordigd op diverse verkiezingsbijeenkomsten en hebben zelf een inhoudelijk prima thema-avond georganiseerd. En een ludieke acties met rode fietsen ter promotie van fietsveiligheid (en fietsers in de voorrang op het Raadhuisplein!) viel erg in de smaak.
Kortom, een hartelijke dankjewel aan allen die op enigerlei wijze hieraan hebben bijgedragen is zeker op zijn plaats. En we gaan hiermee door. “Permanente” campagne zegt genoeg!

Uitslag Gemeenteraadsverkiezing

En dan is het woensdagavond 21 maart. Veel belangstellenden in de hal van het gemeentehuis om de uitslagen uit de eerste hand per stembureau te vernemen. Als PvdA vielen we met onze groep in onze rode jasjes hierbij

in positieve zin op. Leuke presentatie, goed verzorgde avond en al na enkele stembureaus was het duidelijk: In vergelijking met de uitslagen van 2014 moest Kern75 veel inleveren, nieuwkomer D66 stevende af op (hernieuwde) zitting in de gemeenteraad, de VVD won substantieel en Gemeentebelang, CDA en PvdA bleven stabiel.
De einduitslag
De definitieve uitslag laat op de avond bevestigde die eerste indruk: Kern75 ging van 8 naar 5 zetels, Gemeentebelang bleef op 5 steken en dat gold ook voor het CDA met 4 zetels, de VVD ging van 2 naar 3 zetels, de PvdA behield haar 2 zetels ruim en D66 kwam als ‘nieuwe’ partij binnen met 2 zetels. Vermeldenswaard is nog dat de zetelverdeling zoals vermeld inclusief de 4 restzetels is, waarbij de 1e toeviel aan het CDA, de 2e aan D66, de 3e aan Kern75 en de 4e aan Gemeentebelang.
Ambitie
We hebben een positieve campagne gevoerd met de nadruk op onze speerpunten, maar ook successen uit ‘het verleden’ geëtaleerd. Daarenboven onze kundige en betrokken kandidaten geprofileerd. En ja, we barstten natuurlijk van de ambitie om van 2 naar 4 zetels te gaan. En dat is helaas niet gelukt. Natuurlijk was dat enigszins teleurstellend. Toch overheerst het realiteitsbesef: Nog steeds heeft de PvdA te kampen met de naweeën van deelname aan het kabinet Rutte/Asscher en dat heeft zijn (nadelige) weerslag op lokale verkiezingen. Voeg daaraan toe de deelname van D66 die ook de nodige stemmen van ons heeft afgesnoept en we mogen toch tevreden zijn met het feit dat er in Gilze en Rijen 1280 mensen op de PvdA hebben gestemd. Trouwe kiezers en ondanks alles slechts 8 stemmen minder dan in 2014. Inspirerend genoeg om in deze periode onze ambitie wel waar te gaan maken!

Terugblik Algemene Ledenvergadering

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27 maart jl. hebben we de jaarrekening 2017 van onze afdeling vastgesteld en kunnen constateren dat we een financieel gezonde afdeling hebben. Maar de hoofdmoot was natuurlijk met elkaar in positief kritische zin terugkijken op de gemeenteraadsverkiezingen en de vooruitblik en het perspectief voor de bestuursperiode 2018-2022. Alle aspecten van de campagne inclusief de plussen en de minnen kwamen daarbij aan de orde. Hieruit gaan we zeker lering trekken.
Perspectief
Bij de vooruitblik en het perspectief kwamen de tongen goed los. Diverse speerpunten, o.a. het sociaal domein, volkshuisvesting, verkeersveiligheid, duurzaamheid en openbaar vervoer passeerden de revue. Maar ook nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied en inzetten op het van de grond krijgen van een ijsbaan en een verenigingshal werden omarmd.
Dit alles moet gestalte krijgen met onze actieve fractie- en commissieleden en ondersteund door een enthousiaste steunfractie en uitgedragen worden door middel van een permanente campagne en via het Weekblad, onze website en social media.
Daarnaast moet actief worden ingezet op verbreding van het ledenbestand en toekomstige kandidaten. Vooral mikken op jongeren bijvoorbeeld via onze leden, progressieve mensen uit de Turkse gemeenschap en actieve mensen uit zorg- sport- en cultuurorganisaties.
Enthousiasme vasthouden
Tijdens deze ALV kwamen vooral positieve en hartverwarmende reacties los. “Enthousiasme vasthouden”, de “mouwen opstropen” en “ideeën zat” bleken geen loze kreten. Verschillende leden willen bijdragen aan het verwezenlijken van speerpunten en werving van nieuwe leden. Ook het versterken van ons gezicht naar buiten toe met extra focus op de inzet van social media leidde er zelfs toe dat het bestuur op dit vlak versterkt wordt met het toetreden van René Drogt (zie elders in deze Nieuwsbrief). Het bestuur zal in overleg met diverse leden zorgdragen dat we die zaken oppakken die zijn aangedragen en concreet zijn uit te voeren.

PvdA in de media

Weekblad, website, facebook, twitter
Via het Weekblad, onze website en social media hebben we de afgelopen maanden veel aandacht besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zo zijn de eerste 10 kandidaten door middel van een wekelijks artikel in het Weekblad individueel ‘geportretteerd’ en doorgezet op onze website en op Facebook en twitter.
Ook aan onze wekelijkse canvasrondes ‘van deur tot deur’ hebben we veel aandacht besteed en werden steeds actueel via de social media gecommuniceerd.
Ondertussen gingen de raads- en commissievergaderingen gewoon door, waarover ook bericht werd, zoals over het ontwerp-Luchthavenbesluit en over de volkshuisvesting en woningbouw naar aanleiding van onze thema-avond ‘Wonen’.

Het was goed om te zien dat diverse leden onze eigen facebookberichten en van onze landelijke partij ‘delen’. Daardoor bereiken we met onze boodschap heel veel mensen. En dat moeten we vooral blijven doen!

Nieuwe leden werven

Nu de hectiek van de aanloop naar de verkiezingen weer achter de rug is kunnen we met elkaar ons weer meer richten op het versterken van de PvdA in Gilze en Rijen. In de ledenvergadering hebben we er al kort bij stilgestaan, ‘verbreding van het ledenbestand’. In een eerstvolgende bestuursvergadering willen we kijken hoe we dat met een werkgroepje inhoud kunnen geven.

Ondertussen hoeft u niet stil te zitten. Kijk eens om u heen, in uw eigen familie- en kennissenkring, of in de vereniging waarvan u lid bent. Vanaf 2 euro per maand kan men al lid worden en meepraten en meebeslissen en gestalte geven aan sociaaldemocratische doelstellingen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.
Zie ook www.pvda.nl/wordlid of bel een van ons (zie onder “meedoen”) en wij helpen u verder.
EEN NIEUW LID PER LID EN WE VERDUBBELEN ONS LEDENAANTAL!

Praat (ook) lokaal mee!

Wil je meepraten over de lokale politiek dan ben je van harte welkom op de zogenaamde voorvergaderingen (2x in de 6 weken). In deze vergaderingen worden samen met de fractie- en commissieleden de agendapunten besproken die in de eerstvolgende commissievergadering of raadsvergadering aan de orde komen. Het kan zomaar gaan over je eigen straat, de school van je kinderen, de vereniging waarvan je lid bent, de hoogte van de gemeentelijke belastingen, nieuwe voorzieningen of juist het bezuinigen op voorzieningen.
Kortom een scala aan onderwerpen die je raken!
Wil je daarover meepraten en daarmee de fractie ondersteunen, geef dan je emailadres door aan Marielle Doremalen, fractiesecretaris, ermado@live.nl en je krijgt voortaan een uitnodiging voor de voorvergadering.

René Drogt nieuw lid afdelingsbestuur

In de algemene ledenvergadering van 27 maart 2018 is René Drogt met algemene stemmen gekozen tot lid van het bestuur van de afdeling Gilze en Rijen. René is 54, geboren in Weesp en sinds 2 jaar met partner woonachtig in Rijen, Clausstraat 19.
Hij is momenteel werkzaam in de zorg als groepsbegeleider. Eerder werkzaam geweest als technisch facilitair medewerker in de scheepvaart verklaart zijn affiniteit met de techniek.
René daarover: “Ik heb in het verleden veel lesmateriaal gemaakt en zo bekend geworden met de mogelijkheden binnen het internet en bestaande apparatuur. Ook het technisch gedeelte hierin heeft mijn interesse.” Voeg daaraan toe dat hij in de hobbysfeer diverse instrumenten bespeelt (zelfs inval docent muziek geweest), zich graag bezighoudt als troubleshooter met het oplossen van complexe zaken, goede communicatie voorstaat, graag nieuwe ideeën inbrengt en René kan begroet worden als een welkome uitbreiding van het bestuur.
Waarom de PvdA? “Mijn keuze voor de PvdA is simpel. Ik ken de PvdA al van vroeger en het voelt vertrouwd. Ondanks dat men het niet altijd eens hoeft te zijn met elkaar, heeft de landelijke partij voor mij duidelijke keuzes waar ik achter kan staan. Ook regionaal en lokaal gezien zijn er aansluitend goede wegen te bewandelen.”

Gemeenteraad geïnstalleerd, commissieleden benoemd

Op donderdag 29 maart 2018 is de nieuwe gemeenteraad voor de periode 2018-2022 geïnstalleerd. Onder grote publieke belangstelling legden de nieuwbakken raadsleden, waaronder ‘onze’ Marielle Doremalen en Peter von Meijenfeldt de eed, of de verklaring en belofte af.
Tevens vond de benoeming plaats en eveneens het afleggen van de eed of de verklaring en belofte van de commissieleden. En we zijn er echt trots op dat een mooie PvdA afvaardiging van 4 personen per commissie kon worden geïnstalleerd.

Met een enthousiaste ‘steunfractie’ biedt dat vertrouwen voor een goed verzorgd PvdA geluid in de gemeenteraad en de commissies en biedt tevens perspectief voor de toekomst

Vragen en suggesties

Naast de eerdergenoemde mogelijkheden kunnen alle leden ook actief meedenken door onderwerpen te melden die volgens u aandacht behoeven. Bestuurs- fractie- en commissieleden kunnen daarin wellicht iets betekenen! In de meest brede zin van het woord kunt u bij ons terecht:

PvdA afdeling Gilze en Rijen
PvdA afdelingsbestuur: gilzerijen@pvda.nl
Voorzitter: Lau Lavooij 0161 452116 / 06 20 01 17 12 laulav@ziggo.nl
Secretaris; Ton Hesemans 0161 223812 / 06 17 52 34 83 tonhesemans@planet.nl
Penningmeester: Harrie Broeders 0161 224884 hbbb@ziggo.nl
Lid: Johan van Zuijlen: famvanzuijlen@ziggo.nl
Lid: René Drogt 06 11 41 93 53 redropoint@gmail.com

PvdA website
PvdA webmaster: Derk Tabor – derk.tabor@gmail.com

PvdA fractie
PvdA fractiesecretariaat: ermado@live.nl
Lid tevens fractievoorzitter: Peter von Meijenfeldt 06 52 52 40 02 peter@vonmeijenfeldt.com
Lid tevens fractiesecretaris: Marielle Doremalen 06 44 21 36 64 ermado@live.nl

PvdA Raadscommissieleden
Middelen
Peter von Meijenfeldt 06 52 52 40 02 peter@vonmeijenfeldt.com
Jeanne van der Heijden-van Opstal 06 20 06 33 19 gagelheijden35@gmail.com
Geert Sterenborg 06 38 35 95 33 geert.sterenborg@gmail.com
Lau Lavooij 06 20 01 17 12 laulav@ziggo.nl

Ruimte
Peter von Meijenfeldt 06 52 52 40 02 peter@vonmeijenfeldt.com
Stijn van der Heijden 06 15 55 35 41 stijnvan_der_heijden@hotmail.com
Jack Adriaensen 06 22 56 87 65 jack@resbo.nl
Jos Uitterhoeve 06 21 38 91 49 josuit@home.nl

Samenleving
Marielle Doremalen 06 44 21 36 64 ermado@live.nl
Clementine Vervaet 06 44 68 67 22 clementine.vervaet@ziggo.nl
Ton Hesemans 06 17 52 34 83 tonhesemansplanet.nl

Theo Pot 06 20 21 63 16 theo.pot58@gmail.com

NB Gebruikelijk is dat per partij 2 commissieleden vertegenwoordigd zijn in een raadscommissie. Afhankelijk van de onderwerpen kan dit in wisselende samenstelling zijn.

Laat ons ook weten…..
Wanneer u zelf, of wanneer het u ter ore komt van een ander lid, onverhoopt langdurig ziek bent, of bent opgenomen in een ziekenhuis. Maar ook als u wat te vieren heeft, bijvoorbeeld een jubileum op uw werk, of privé, of bij een andere heuglijke gebeurtenis. Graag doorgeven aan tonhesemans@planet.nl
Wij willen graag iets van ons laten horen!

Mvg
Namens het bestuur, Lau Lavooij

page4image1791968

Lau Lavooij

Lau Lavooij

  Ik ben geboren in Kruiningen (Zeeland) op 19 mei 1948. Getrouwd met Jannie, een zoon en een dochter en vier kleinkinderen rijk! Sinds 1973 woonachtig in Gilze en vrijwel direct betrokken bij de (her)oprichting van de PvdA. Van 1974 tot 1978 was ik secretaris van de PvdA-afdeling. De PvdA kwam voor het eerst in

Meer over Lau Lavooij